Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari  >>  Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja - drugi put

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja - drugi put

Broj: 128-433-10-13061/2015-1168/2016-O-OG-1-2

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Niš, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog dužnika  DOO „REDWOOD“ sa sedištem u Rumi, u ulici Veljka Dugoševića broj 98, PIB 102816239, na osnovu člana 105. i 108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002...95/18), dana 15.03.2019. godine, objavljuje:

 

Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog

usmenog javnog nadmetanja – drugi put

 

1. Drugo ročište za prodaju nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja i to: 

R.

br.

Opis nepokretnosti

Ulica i broj

Broj zgrade

Broj etaža

Broj K.P

Katastarska opština

Prepis losta nepokretnosti

RGZ-služba za katastar nepokretnosti

Obim udela

Oblik svojine

Površina premakatastru

(ha,a,m2)

Utvrđena

početna

vrednost 1/1 nepokretnosti u dinarima na dan procene

PO

PR

SP

PK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Zgrada ugostiteljstva-HOTEL „OZREN“

Niška Banja

Trg Republike broj 13

4

 

1

2

1

4401/1

Niška Banja

4121

NIŠ

1/1

privatna

8a

198.035.766,00

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

198.035.766,00

Utvrđena početna vrednost nepokretnosti za obim udela 1/1 iznosi 198.035.766,00 dinara.

Nepokretnost je kao vlasništvo poreskog dužnika  DOO „REDWOOD“ sa sedištem u Rumi, u ulici Veljka Dugoševića broj 98, PIB 102816239, upisana je u Prepis  lista nepokretnosti broj 4121 Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti u Nišu sa obimom udela 1/1 za katastarsku opštinu K.O. Niška Banja.      

Prodaja nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja će se održati  dana 01.04.2019. godine, sa početkom u 11:30 časova u Poreskoj Upravi - Filijali Niš u ulici Nikole Pašića broj 24. u kancelariji  broj 122. Zainteresovani ponuđači su dužni da se prijave za licitaciju  u kancelariji broj 122, na dan održavanja iste najkasnije do 10:00 časova.

2. Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je izvršnim rešenjem ove Filijale broj: 128-433-10-13060/2015-116/2016-O-RPV od 13.02.2019. godine i na dan procene iznosi 198.035.766,00 dinara.

3. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Ponuđači su dužni da najkasnije do 29.03.2019. godine uplate depozit u iznosu od 9.901.788,30 dinara što iznosi 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti,  na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja  97 31128102043614 N.

5. Na ovom ročištu nepokretnost se ne može prodati ispod 75% utvrđene početne vrednosti, odnosno za iznos manji od 148.526.824,50 dinara.

6. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci nepokretnosti, kao i ponuđači koji imaju dospele a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda po bilo kom osnovu.

Zabrana se odnosi i na, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

7. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju-ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju kao i potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze (važi za sve  učesnike javnog nadmetanja).

8. Kupac - najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja (član 111. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

9. Prodaja nepokretnosti se vrši u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju. Razgledanje nepokretnosti obaviće  se dana  26.03.2019. godine, u vremenu od 13.30-15.00 časova.

10. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave - Filijale Niš i u dnevnom listu ,,Danas“.

Osoba za kontakt: Dejan Nešić, telefon:  064/8424516.

                                                                                                                                              DIREKTOR

                                                                                                                                           Mića Jeremić