Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari  >>  Prodaja neposrednom pogodbom pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Prodaja neposrednom pogodbom pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

Ministarstvo finansija Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Beograd, na osnovu člana 104. i člana 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, broj: 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr.zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16,108/2016, 30/18 i 95/18), oglašava:

 

Prodaja neposrednom pogodbom

pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

 

1. ODREĐUJE SE prodaja neposrednom pogodbom između ponuđača - kupca i Poreske uprave, pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole i to Evro dizela, Motornog benzina BMB 95 i Gasnog ulja 01.

Prodaja neposrednom pogodbom po ovom oglasu, održaće se dana21.03.2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama  Poreske uprave u Beogradu, Sremska 6, drugi sprat.

Ukupna početna vrednost tečnih goriva naftnog porekla koji se izlažu ovoj prodaji je 202.635,80 dinara, bez akcize i PDV-a. Stvari koje se izlažu prodaji, određene su po vrsti, količini i pojedinačnoj početnoj prodajnoj vrednosti i nalaze se na dve lokacije:

Lokacija br.1 Ćovdin, Petrovac na Mlavi

R.br.

Naziv proizvoda

Količina

Cena

Vrednost

1.

Evro premijum BMB 95

385,86 lit.

48,66 din.

18.775,95 dinara

2.

Evro dizel

553,59 lit.

63,95 din.

35.402,08 dinara

3.

Gasno ulje

731,41 lit.

63,07 din.

46.130,03 dinara

Na osnovu Izveštaja o ispitivanju „NTC NIS-Naftagas“ d.o.o. Novi Sad, br. 563515 od 16.02.2019.godine za evro Evro premijum BMB 95, Izveštaja o ispitivanju „NTC NIS-Naftagas“ d.o.o. Novi Sad, br. 561966 od 02.02.2019. godine za Evro dizel i Izveštaja o ispitivanju „NTC NIS-Naftagas“ d.o.o. Novi Sad, br.552807 od 16.11.2018. godine za Gasno ulje, utvrđeno je da proizvodi zadovoljavaju zahteve prema Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (SL. glasnik RS br. 111/15 ... 101/2018) odnosno zahteve standarda SRPS EN 590:2014, Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas (Sl.glasnik RS br. 97/10...63/13) Pravilniku o izmeni i dopuni Pravilnika o tehničkim i drugim drugim zahtevima za tečni naftni gas (Sl. glasnik br. 123/12) i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas (Sl. glasnik RS br. 63/13) kao i da imaju zadovoljavajuću koncentraciju nacionalnog markera tipa A.

Lokacija br.2 Osanica, Petrovac na Mlavi

R.br.

Naziv proizvoda

Količina

Cena

Vrednost

1.

Gasno ulje 01

983,17 lit.

63,07 din.

62.008,54 dinara

2.

Evro dizel

630,48 lit.

63,95 din.

40.319,20 dinara

Na osnovu Izveštaja o ispitivanju „NTC NIS-Naftagas“ d.o.o. Novi Sad, br. 558486 od 02.01.2019. godine za Gasno ulje 01, Izveštaja o ispitivanju „NTC NIS-Naftagas“ d.o.o. Novi Sad, br. 564932 od 05.03.2019. godine za Evro dizel. Utvrđeno je da proizvodi zadovoljavaju zahteve prema Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (SL. glasnik RS br. 111/15..... 101/2018) odnosno zahteve standarda SRPS EN 590:2014, Pravilniku o tehničkim  i drugim zahtevima za tečni naftni gas (Sl. glasnik RS br. 97/10...63/13) Pravilniku o izmeni i dopuni Pravilnika o tehničkim i drugim drugim zahtevima za tečni naftni gas (Sl. glasnik br. 123/12) i Pravilnika  o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas (Sl. glasnik RS br. 63/13) kao i da imaju zadovoljavajuću koncentraciju nacionalnog markera tipa A.

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd u Beogradu 27. marta 28-32, magacinu Poreske uprave Leštane ul. Kružni put br. 38 a može  se preuzeti i na  internet adresi purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE

Na javnoj prodaji pravo nadmetanja imaju pravna lica i preduzetnici koji ispune sledeće uslove:

- prijave se za učešće popunjavanjem obrasca Prijave za učešće na neposrednoj pogodbi (dobijaju je neposredeno pred početak prodaje);

- dostave Komisiji za prodaju, punomoćje za fizičko lice kada je podnosilac Prijave pravno lice, preduzetnik ili dokaz da je učesnik na prodaji zakonski zastupnik pravnog lica odnosno preduzetnika podnosioca Prijave.

- prilože na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz Prijave za učešće na prodaji.

- popune Izjavu (važi za sve osim pravnih lica registrovanih za promet naftnih derivata) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da se naftni derivati neće koristiti za dalju prodaju već isključivo za sopstvene potrebe.

- uplate depozit u iznosu od  20.264,00  dinara na uplatni račun broj: 840-1050804-22, za svrhu učešća u postupku neposredne pogodbe. Depozit mora biti uplaćen najkasnije poslednjeg radnog dana koji prethodi danu održavanja prodaje, a dokaz o uplati dostaviti komisiji za prodaju.

3. USLOVI PRODAJE

Naftni derivati se prodaju isključivo u ukupnoj količini ponuđenoj u ovom oglasu.

Stvari koje se izlažu prodaji, prodaju se kupcu koji ponudi najvišu kupoprodajnu vrednost, a koja  ne može biti  niža od 60% od početne prodajne vrednosti. Vrednost robe postignuta neposrednom pogodbom uvećana za pripadajuću akcizu (u zavisnosti od vrste naftnih derivata) predstavlja poresku osnovicu za obračun PDV.

U skladu sa Zakonom o akcizama („Sl. glasnik RS“ br. 108/16,... i 30/18 i 04/2019 - usklađeni dinarski iznosi akciza), obveznik akcize je kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, a koje prodaje državni organ (član 6, tačka 2, stav 5).

Preuzimanje derivata nafte vrši se na skladištima prodavca nakon izvršenog plaćanja  po predračunu. Kupac je dužan da kupljene derivate nafte preuzme sa postojećih skladišta prodavca u roku od 10 (deset) dana.

Stvari koje se izlažu prodaji kupuju se u postojećem stanju,  tako da se kupac oduzetih stvari odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci oduzetih stvari koje se izlažu prodaji.

U slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koji su mu te stvari prodate, uvećanu za pripadajući porez na dodatu vrednost, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari. Ponuđačima koji nisu izgubili pravo na povraćaj depozita, depozit se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana sprovedenog postupka prodaje.

Dodatne informacije  i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovima prodaje, mogu se dobiti na broj telefona 011/2638-949, a osobe za kontakt su Bogdan Vitas, bogdan.vitas@purs.gov.rs; Maja Bajović maja.bajovic@purs.gov.rs