Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari  >>  Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja - prvi put

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja - prvi put

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Pirot, u postupku prinudne javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika „AGROSTOČAR“ AD, iz Pirota, ul. Vojvode Mišića br. 36, PIB:100 188 264, MATIČNI BROJ: 07172362,  na osnovu člana 105. i 108. stava 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS», br. 80/2002 .... 95/2018),  dana 18.03.2019. godine,  objavljuje:

 

Oglaso prodaji nepokretnosti putem usmenog

javnog nadmetanja – prvi put

 

 1. Prvo ročište za prodaju nepokretnosti putem  usmenog javnog nadmetanja i to:

Opis nepokretnosti

Ulica i broj

Broj katastarske parcele

Katastarska opština

ZKUL br./List nepokretnosti br/Posedovni list br.

Sud/RGZ-služba za katastar nepokretnosti

Površina prema katastru (ha,a,m2)

 

Procenjena vrednost

1

2

3

4

5

6

7

8

Poslovni prostor-jedna prostorija trgovine, prizemlje, broj zgrade 1, broj posebnog dela 2 

Janka Veselinovića 1(sada ulica Dobrice Milutinovića bb)

1955

Pirot-grad

7945

Pirot

140 m2

16. 155. 819,40

UKUPNA UTVRĐENA POČETNA VREDNOST NEPOKRETNOSTI IZNOSI  16.155.819,40 dinara.

Nepokretnost je u momentu uspostavljanja hipoteke bila upisana kao svojina poreskog obveznika „AGROSTOČAR“ AD, iz Pirota, ul. Vojvode Mišića br. 36, PIB:100 188 264, MATIČNI BROJ: 07172362 u katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti u Pirotu, u list nepokretnosti broj 7945, na katastarskoj parceli broj 1955 za katastarsku opštinu Pirot-grad koja je sada upisana kao privatna svojina TOŠIĆ NENADA, sa prebivalištem u Pirotu, ul: Vojvode Putnika br. 138, upisane u list nepokretnosti broj 7945, na katastarskoj parceli broj 1955, Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti u Pirotu sa obimom udela 1/1 za katastarsku opštinu (KO) Pirot-grad.

Prodaja nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja će se održati  dana 16.04.2019. godine, sa početkom u 11 časova u Poreskoj Upravi - Filijali Pirot u ulici Srpskih vladara br. 87, u kancelariji  broj 126. Zainteresovani ponuđači su dužni da se prijave za licitaciju u kancelariji br. 126, na dan održavanja iste najkasnije do 9:30 časova.

2. Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je izvršnim rešenjem ove Filijale broj: 079-433-10-903-71/09-4 od 18.02.2019. godine i rešenjem broj 079-433-10-903-71/09-5 od 08.03.2019. i na dan procene 18.02.2019. godine iznosi 16.155.819,40 dinara.

3. U listu nepokretnosti broj 7945 RGZ Služba za katastar nepokretnosti Pirot za KO Pirot-grad u G listu- podaci o teretima i ograničenjima na nepokretnosti koja je predmet prodaje upisani su sledeći tereti i ograničenja:

- hipoteka u korist RS radi obezbeđenja naplate dospele a neplaćene poreske obaveze u ukupnom iznosu od 5.246.164,00 dinara sa stanjem duga na dan 28.01.2009.godine

- pravo zakupa po osnovu Ugovora o zakupu UOP 2977-2016 od 09.09.2016. godine do 01.04.2024. godine, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50/a.

- hipoteka u korist RS radi obezbeđenja naplate dospele a neplaćene poreske obaveze u  iznosu od 1.956.226,75 dinara sa stanjem duga na dan 31.12.2018.godine

- hipoteka u korist RS radi obezbeđenja naplate dospele a neplaćene poreske obaveze u  iznosu od 316.195,14 dinara sa stanjem duga na dan 31.12.2018.godine

- hipoteka u korist RS radi obezbeđenja naplate dospele a neplaćene poreske obaveze u  iznosu od 53.910,88 dinara sa stanjem duga na dan 31.12.2018.godine

4. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

5. Ponuđači su dužni da najkasnije do 15.04.2019. godine uplate depozit u iznosu od 807.790,97 dinara što iznosi 5% utvrđene početne vrednosti  nepokretnosti , na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja  97 75 079 100 188 264 N.

6. Na ovom ročištu putem usmenog javnog nadmetanja, nepokretnost se ne može prodati ispod 75% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti odnosno za iznos manji od 12.116.864,55 dinara.

7. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju-ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju kao i uverenje da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze (važi za sve  učesnike javnog nadmetanja).

8. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci nepokretnosti, zabrana se odnosi i na, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

9. Kupac-najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja (član 111. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji).Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

10. Prodaja nepokretnosti se vrši u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

11. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave - Filijale Pirot i u dnevnom listu "DANAS“.

Osoba za kontakt: Vladan Mladenović, telefon: 065/909-709-4

                                                                                                               DIREKTOR FILIJALE

                                                                                                                     Nataša Krstić