Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari  >>  Oglas o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe - treći put

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Oglas o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe - treći put

Ministarstvo finansija – Poreska uprava Filijala Rakovica u postupku prinudne naplate javnih prihoda od nepokretnosti poreskog obveznika ENJUB DOO,PIB101665328, sa sedištem na Novom Beogradu, u ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 12, na osnovu člana 105. i 108. stav 3, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS br. 80/2002 ... 108/16, 30/2018) dana 09.04.2019. objavljuje:

 

Oglas o prodaji nepokretnosti putem

neposredne pogodbe - treći put

 

 1. Treće  ročište za prodaju nepokretnosti putem  neposredne pogodbe i to:

red.br.

opis nepokretnosti

ul. i br.

br.etaža

br.k.p.

katastarska opština

obim udela

površina

utvrđena vrednost

1

poslovni prostor,br.19

Petra Konjovića br.12D/12Đ

nisko prizemlje

562/1

KO STARA

RAKOVICA

1/1

24m2

2,640.000,00

2

poslovni prostor,br.22

Petra Konjovića br.12D/12Đ

nisko prizemlje

562/1

KO STARA

RAKOVICA

1/1

23m2

2,530.000,00

3

poslovni prostor,br.25

Petra Konjovića br.12D/12Đ

nisko prizemlje

562/1

KO STARA

RAKOVICA

1/1

23m2

2,530.000,00

4

poslovni prostor,br.33

Petra Konjovića br.12D/12Đ

nisko prizemlje

562/1

KO STARA

RAKOVICA

1/1

35m2

3,850.000,00

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

11.550.000,00

Nepoketnosti su kao vlasništvo poreskog obveznika  ENJUB DOO,PIB101665328, upisane u Prepis lista nepokretnosti broj 1629 Republičkog Geodetskog Zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Rakovica sa obimom udela 1/1 za katastarsku opštinu KO Stara Rakovica.

Prodaja neposrednom pogodbom će se održati osmog dana od dana objavljivanja oglasa o prodaji ovih nepokretnosti neposrednom pogodbom, u službenim prostorijama Ministarstva finansija, Poreske uprave - Filijale Rakovica a najkasnije u roku od 6 meseci od dana donošenja zaključka o određivanju prodaje nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, odnosno do 29.04.2019. godine.

Prodaja nepokretnosti putem  neposredne pogodbe – treći put  će de održati dana 18.04.2019.godine sa početkom u 11,00 časova u Poreskoj upravi Filijali Rakoica, u ul. Miška Kranjca br. 12,u kancelariji br. 411.

2. Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je Rešenjem PU filijale Rakovica br. 433-00055/2018 na osnovu Zapisnika Poreske uprave Filijale Rakovica br. 464-08-000-55/2017 od 28.09.2017. godine i na dan procene iznosi 110.000,00 dinara po metru kvadratnom.

3. Prodaja nepokretnosti se vrši putem neposredne pogodbe.

4. Potencijalni kupci su dužni da najkasnije do 17.04.2019. godine dostave prijavu za učešće, lično, na pisarnici PU Filijale Rakovica ili preporučenom pošiljkom na adresu PU Filijala Rakovica, ul. Miška Kranjca br. 12, 11090 Beograd. 

5. Ponuđači su dužni da pre početka  prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom uplate depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, na račun 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja 97   25-120-101665328N.  

6. Prodaja nepokretnosti putem neposredne pogodbe se ne može obaviti po ceni nižoj od jedne trećine utvrđene ukupne početne vrednosti nepokretnosti ,tj. po ceni nižoj od 36.667,00 dinara po metru kvadratnom ili nižoj od 3.850.000,00 dinara ukupno za sve navedene nepokretnosti u oglasu.    

7. Pravo učešća   imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju – ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju kao i potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze.

8. Kupci ne mogu biti, po osnovu neposredne pogodbe, poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi, kao ni sa njima povezana lica. Zabrana za ova lica  odnosi  se na preprodaju kupljene nepokretnosti, njeno davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima u periodu od godinu dana od dana po izvršenoj prodaji.

9. Kupac - najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana (osam) dana od dana zaključenja  prodaje neposrednom pogodbom (član 111. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom a kupac, gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

10. Prodaja nepokretnosti se vrši u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Zainteresovani ponuđači mogu razgledati nepokretnosti koje su predmet javne prodaje dana 17.04.2019. godine u periodu od 12.00-14.00 časova. Razgledanje nepokretnosti se najavljuje na brojeve telefona 011/30-51-852 ili 30-51-787 Filijale Rakovica.

11. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave – Filijale Rakovica i internom portalu Poreske uprave i dnevnom listu Srpski telegraf.

                                                                                                            P.O. Direktor

                                                                                                             Đuro Bjegović