Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Prodaja putem prikupljanja pisanih ponuda

Prodaja putem prikupljanja pisanih ponuda

Broj: 200-404-00-00362/2018-K0134

Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o javnoj svojini ("Sl.glasnik RS", broj: 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), u vezi sa članom 1. Uredbe o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom ("Sl. glasnik RS", broj 53/2012) i  člana 2., 3. i 6. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", broj: 36/2009, 88/2010 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon), oglašava:

 

Prodaja putem prikupljanja pisanih ponuda

 

Predmet prodaje su 53 rashodovana motorna vozila po početnoj ceni od 577.534,04 dinara bez PDV-a koja se nalaze u Poreskoj upravi, Regionalnom odeljenju Novi Sad, a na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 46-95687/2018 od 11.10.2018. godine.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje poslova sakupljanja, reciklaže i prometa otpada indeksni broj 16 01 04*(otpadna vozila).

Rashodovana motorna vozila prodaju se zbirno, u viđenom i zatečenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Zainteresovana lica su obavezna da svoje pismene ponude sa kompletnom dokumentacijom dostave do 10.06.2019. godine, u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otkup rashodovanih motornih vozila - NE OTVARATI", na adresu: Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, soba 29 suteren (pisarnica) ili lično preko pisarnice. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv ponuđača, adresu i kontakt telefon.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je prodavcu prispela najkasnije do 11,00 časova  10.06.2019. godine, bez obzira na način na koji je poslata.

Otvaranje ponuda je javno i izvršiće dana 10.06.2019. godine sa početkom u 12,00 časova  u prostorijama Poreske uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad,  ul. Futoška 35, Novi Sad (Odsek za obrazovanje i komunikaciju). Prisutni predstavnici kupaca pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji prodavca podnose punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne ponude, kao i ponude koje nisu u skladu sa oglasom, odnosno konkursnom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti po kriterijumu najviše ukupne ponuđene cene za otkup svih rashodovanih otpadnih motornih vozila..

Uslovi za učešće u postupku, kao i ostale informacije zainteresovani mogu dobiti u dokumentaciji koja se može preuzeti sa internet stranice naručioca: http://www.purs.gov.rs, lično na adresi Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, kancelarija br. 31. prizemlje, uz priloženo ovlašćenje, ili elektronskom poštom slanjem zahteva na mejl: srdjan.miladinovic@purs.gov.rs.

Osoba za kontakt je Srđan Miladinović, tel. 021/487-4321, mobilni 064/874-2444.