Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava – Filijala Novi Sad 1, u postupku prinudne naplate poreske obaveze iz nepokretnosti poreskog obveznika "NOVEL" DOO iz Beograda, na osnovu člana 108. stav 1. 2. i 3, člana 109, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002 ... 95/2018) i člana 192, 193. i 194. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ», br. 33/97,  31/2001 i «Sl. glasnik RS», br. 30/2010 i «Sl. glasnik RS», br. 18/2016), 05.06.2019. godine, objavljuje:

Oglas o prodaji nepokretnosti putem

usmenog javnog nadmetanja

 

1. ODREĐUJE SE prvo ročište za prodaju nepokretnosti u postupku prinudne naplate poreske obaveze putem usmenog javnog nadmetanja, za nepokretnosti koje su upisane kao svojina poreskog obveznika "NOVEL" DOO iz Beograda, PIB: 101696115, u katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti u Novom Sadu, obim udela 1/1, u listu nepokretnosti broj: 1526, za K. O. Novi Sad III, i to:

R.

br.

Opis nepokretnosti

Broj

K.P.

KO

Površina prema katastru

Utvrđena početna

vrednost

u dinarima na dan procene

ha

a

m2

 

1.

 

Njiva 2. klase Potes/ulica-Temerinski put, vrsta zemljišta-ostalo građevinsko zemljišpte u svojini

 

 

 

 

356/1

 

 

 

Novi Sad  III

 

 

 

 

26

 

 

 

16

 

 

 

35 086 576,80

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

35 086 576,80

 

 

koje će se održati  21.06.2019. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalne grupe za edukaciju, Edukativnog centra u Novom Sadu, Ulica Futoška br. 35. Nepokretnosti poreskog obveznika su opterećene zakonskim založnim pravom – hipotekom prvog reda u korist Republike Srbije – Poreske uprave – Filijale Novi Sad 1 u ukupnom iznosu  od  10.019.611,77 dinara i pripadajućom kamatom do dana isplate celokupnog duga, kod poreskog obveznika "NOVEL" DOO iz Beograda, PIB:101696115,koji proističe iz zapisnika Ministarstva finansija Poreske uprave Filijale Novi Sad 1  broj: 2231-433-12-03874/2015-I2A07-17 od 03.07.2015. godine.

2. Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je konačnim rešenjem Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijale "A" Čukarica broj: 011-433-00-11242/2018-K1A08-2 od 25.03.2019. godine i iznosi, za nepokretnost pod R. br. 1 Njiva 2. klase Potes/ulica-Temerinski put, vrsta zemljišta-ostalo građevinsko zemljišpte u svojini, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1, novčanu vrednost od  35.086.576,80 dinara.

3. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Na ovom ročištu nepokretnost se ne može prodati ispod 75% utvrđene početne  vrednosti nepokretnosti. 

5. Ponuđači su dužni da pre početka usmenog javnog nadmetanja polože depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, za  nepokretnost pod R. br. 1. Njiva 2. klase Potes/ulica-Temerinski put, vrsta zemljišta - ostalo građevinsko zemljišpte u svojini, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1, u iznosu od 1.754.328,84 dinara, na račun br: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja 97 57011101696115N, najkasnije do srede 19.06.2019. godine.

6. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su položila depozit, čime stiču status zainteresovanog ponuđača. Ulazak u prostorije u kojima će se održati usmeno javno nadmetanje će biti dozvoljen samo zainteresovanim ponuđačima lično, bez pratnje.

7. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati nepokretnost koja je predmet javne prodaje u četvrtak 20.06.2019. godine u periodu od 10-12 časova. Razgledanje nepokretnosti se zbog obezbeđivanja ulaska na posed najavljuje kod inspektora koji vodi postupak javne prodaje nepokretnosti u Poreskoj upravi, Filijali Novi Sad 1 u Novom Sadu, Modene br. 7 pismenim putem ili putem telefona na brojeve: 021/4801-580 ili 064/87-42-442 u radno vreme, do isteka termina za razgledanje nepokretnosti.

8. Lice koje ima zakonsko pravo preče kupovine nepokretnosti koja je predmet prinudne naplate poreza ima prvenstvo nad najpovoljnijim ponuđačem na usmenom javnom nadmetanju, ako po zaključenju usmenog javnog nadmetanja izjavi na zapisnik o prodaji nepokretnosti da nepokretnost kupuje pod istim uslovima. Uvidom u list nepokretnosti i Plan detaljne regulacije ulaznog pravca duž Temerinskog puta u Novom Sadu ("Sl.list Grada Novog Sada br 20 od 05.maja 2010.godine, i na osnovu čl. 5 Zakona o prometu nepokretnosti (SL.gl. RS Br.93/14, 121/14, 6/15), ne postoji pravo preče kupovine za nepokretnost koja je predmet ove javne prodaje.

9. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od zaključenja usmenog javnog nadmetanja. Na osnovu čl. 31. stav 1. tačka 1. Zakona o porezu na imovinu ("Sl. gl. RS" 26/01 ... 68/14)  porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća kad se apsolutno pravo prenosi radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

10. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

11. Oglas o prodaji nepokretnosti će se objaviti na oglasnoj tabli Filijale Novi Sad 1, na internet strani Poreske uprave, dnevnom listu "KURIR" dana 10.06.2019. godine i dostaviti poreskom dužniku odnosno zastupniku po službenoj dužnosti, založnim poveriocima i licima koja imaju zakonsko pravo preče kupovine na toj nepokretnosti.