Poreski kalendar

feb 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Leskovac, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika PTK  "8 NOVEMBAR" iz Lebana,  ul. Stojana Ljubića, br. 33,  na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002 ... 95/2018.), i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'', br. 33/97 ... 18/2016),  dana 11.06.2019.godine,  objavljuje:

                                                                      

Oglas o prodaji nepokretnosti putem

usmenog javnog nadmetanja

 

1. ODREĐUJE SE PRVO (drugi put ponovljeno) ročište ročište za prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja i to:

R.

br.

Opis nepokretnosti

Broj

K.P.

KO

Površina prema katastru

Utvrđena početna

vrednost

u dinarima na dan procene

ha

a

m2

 

 

1.

Zgrada trgovine,  na potezu Vrbovac 

 

4004/2

 

   Lipovica

 

-

 

-

 

 60m2

 

265.527,00

2.

Zgrada trgovine-prodavnica mešovite robe – zgrada  br.1 na potezu“ključ kod plevnje“

 

466/2

 

   Klajić

 

-

 

-

 

 40m2

 

175.047,60

3.

Zgrada trgovine - mešovite robe, zgrada br.2 na potezu“ključ kod plevnje“

 

466/2

 

   Klajić

 

-

 

-

 

 62m2

 

271.323,78

4.

 

Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost br.1 na potezu „barujevac prodavnica“, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju

 

3461/2

 

   Lalinovac

 

-

 

-

 

 36m2

 

157.542,84

koje su upisane  kao svojina poreskog obveznika, u udelima 1/1, u katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Lebane, i to:

- u listu nepokretnosti broj: 355  za KO Lipovica, za K. P. br. 4004/2;       

- u listu nepokretnosti broj 616 za KO Klajić, za K. P. br. 466/2;

- u listu nepokretnosti broj 355 za KO Lalinovac, za K. P. br. 3461/2

R.

br.

Opis nepokretnosti

Broj

K.P.

KO

Površina prema katastru

Utvrđena početna

vrednost

u dinarima na dan procene

ha

a

m2

1.a

Zgrada trgovine - otkupni magacin,  na potezu reka 

 

2763/1

 

   Klajić

 

-

 

-

 

 233m2

 

916.887,62

koja je upisana  kao svojina Saše Živkovića iz Lebana, ul. Stevana Sinđelića br. 2, JMBG 1404975741211, dana 27.03.2019. godine, a na osnovu Zahteva za provođenje promene broj 952-02-4-064-39213/2019. godine jer je isti nepokretnost kupio od Javnog izvršitelja Predraga Kostića iz Leskovca putem neposredne pogodbe o čemu je sačinjen ugovor o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom broj: Ii-814/2016 od 17.05.2018. godine, a ista je pod upisanom hipotekom u korist Republike Srbije od strane Poreske uprave – Filijale Leskovac od 28.07.2014. godine.

- u listu nepokretnosti broj 598 za KO Klajić, za K. P. br. 2763/1;

Prodaja  će se održati  dana 20.06.2019. godine, sa početkom u 11 časova,  Filijala Leskovac, Trg Revolucije br. 45, kancelarija broj 7, treći sprat. 

2. Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je pravosnažnim rešenjem Ministarstva finansija – Poreske uprave – Filijale Leskovac broj: 058 - 433-11-9057/2013D5A05, od 14.02.2019. godine i na dan procene 19.12.2018. godine, iznosi: 1.786.328,84.

3. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Opredeljena nepokretnost nije opterećena pravom službenosti.

5. Na prvom ročištu nepokretnosti iz tabelarnog pregleda ovog zaključka se ne mogu prodati ispod 75% od utvrđene početne vrednosti, i to:

- za nepokretnost na rednom broju 1. -  za iznos od 199.143,75. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 2. -  za iznos od 131.285,70. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 3. -  za iznos od 203.492,83. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 4. -  za iznos od 118.157,10. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 1a. -  za iznos od 687.665,71. dinara;

6. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja na račun Poreske uprave broj: 840– 1700845-84 sa pozivom na broj: 97-80057100711863  N.uplate depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, i to:

- za nepokretnost na rednom broju 1. -  za iznos od   13.276,25. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 2. -  za iznos od     8.752,38. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 3. -  za iznos od   13.566,19. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 4. -  za iznos od     5.907,86. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 1a -  za iznos od   45.844,38. dinara;

7. Kupac nepokretnosti je dužan da cenu za koju mu je nepokretnost prodata, umanjenu za iznos uplaćenog depozita, ulati u roku od osam dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja.

8. Nepokretnost nije opterećena pravom službenosti.

9. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja ročišta za usmenu javnu prodaju. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

10. Na kupljenu nepokretnost ne može se stavljati reklamacija.

11. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Filijale Leskovac i u dnevnom listu "Danas".

 Kontakt telefon 016/243-217.                                                                                                   

                                                                                  Direktor  Filijale                                       

                                                                                     Ivan Stanković