Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretne stvari putem prvog usmenog javnog nadmetanja treći put

Oglas o prodaji pokretne stvari putem prvog usmenog javnog nadmetanja treći put

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Kikinda, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretnih stvari poreskog obveznika "TEMPOREX" D.O.O, PIB:101100052 sedištem u Senti, ul. Subotički put, br 23, na osnovu člana 99 i 104. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS» broj 80/2002, ... i 95/18), dana 11.07.2019. godine,  donosi:

Oglas o prodaji pokretne stvari putem prvog usmenog javnog nadmetanja treći put

            1. ČETVRTO ročište za prodaju pokretnih stvari putem prvog usmenog javnog nadmetanja u postupku prinudne naplate poreske obaveze kod poreskog obveznika "TEMPOREX" D.O.O, PIB:101100052 sedištem u Senti, ul. Subotički put, br 23 održaće se dana 26.07.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Poreske uprave - Filijale Kikinda, u KIKINDI, ulica TRG SRPSKIH DOBROVOLjACA broj 34, kancelarija broj 16, i to:

1.TERETNO VOZILO :               

 • Marka :                                    PEUGEOT
 • Model:                                     205
 • Godina proizvodnje:             1996
 • Dadtum prve registracije  03.07.1996
 • Snaga motora:                         44 KW
 • Radna zapremina :                 1769
 • Broj motora:                           10CV4A4002418
 • Broj šasije:                          VF320TA9225482534

 

PROCENjENA VREDNOST: 120.094,40 din

 

2.TERETNO VOZILO :               

 • Marka :                                    RENAULT
 • Model:                                     CLIO
 • Godina proizvodnje:            1999
 • Dadtum prve registracije  06.08.2003
 • Snaga motora:                        59 KW
 • Radna zapremina :                1870
 • Broj motora:                           F8QL662C048138
 • Broj šasije:                          VF1SBOROF19593953

 

PROCENjENA VREDNOST: 151.154,60 din

                     

2. Početna vrednost pokretnih stvari utvrđena je zapisnikom o ponovnoj  proceni broj 231-433-16-00359/2018-J2S05-4 od 19.11.2018. godine i iznosi 271.249,00 dinara.

3. Na prvom usmenom javnom nadmetanju, pokretna stvar se ne može prodati po ceni nižoj od 60% procenjene vrednosti, na postignutu cenu se na osnovu  čl. 3, čl. 4, čl. 23. stav 1. Zakona o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004...30/2018) obračunava porez na dodatu vrednost po opštoj stopi od 20%.

4. Ukoliko je pojedinačna vrednost pokretne stvari veća od 200.000,00 dinara, ponuđači su dužni da uplate depozit u visini od 10% utvrđene početne vrednosti pojedinačne pokretne stvari, na račun broj: 840-1700845-84, sa pozivom na broj odobrenja  97 19215101100052.

5. Prodaja pokretnih stvari  se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

6. Zainteresovani ponuđači imaju pravo da najkasnije do dana održavanja javne prodaje, svakim radnim danom u vremenu od 11-13 časova razgledaju pokretnu stvar koja je predmet javne prodaje, u prostorijama magacina CENTRALNI MAGACIN PORESKE UPRAVE "MAŠINOREMON" U NOVOM SADU ul. SENTANDREJSKI PUT 165.

7. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Fizička lica su u obavezi da ponesu važeću ličnu kartu kao i uverenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 8 dana, a pravna lica  i preduzetnici  odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica odnosno preduzetnika,  ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju, kao i uverenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 8 dana, od održavanja javne prodaje. 

8. Ne mogu biti ponuđači na javnom nadmetanju lica koji imaju dospele a neizmirene poreske obaveze na dan održavanja javnog nadmetanja.

9. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci stvari. Zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

10. Stvari se prodaju u viđenom stanju bez mogućnosti njihovog vraćanja ako se naknadno utvrde neki nedostaci i bez prava na naknadne reklamacije.

11. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj su mu prodate pokretne stvari uplati u roku od 8 dana od dana dostavljanja zapisnika o prodaji pokretne stvari. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju su mu pokretne stvari prodate, prodaja se u odnosu na tog kupca  oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

12. Kupac obezbeđuje utovar i prevoz u prisustvu radnika Poreske uprave.

13. Ovaj oglas istaći na oglasnoj tabli  Poreske Uprave Filijale KIKINDA, i Poreske Uprave Filijale Kikinda grupa SENTA,  i dostaviti poreskom obvezniku.

DIREKTOR

LAZAR MARKOV