Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari  >>  Prodaja neposrednom pogodbom pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Prodaja neposrednom pogodbom pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

Ministarstvo finansija Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Odeljenje za postupanje sa robom, na osnovu člana 104. i člana 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, broj: 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 ,108/2016, 30/18 i 95/18), oglašava:

PRODAJU

neposrednom pogodbom

pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

 

1. ODREĐUJE SE prodaja neposrednom pogodbom između ponuđača-kupca i Poreske uprave, pokretnih stvari – naftnih derivata- oduzetih u postupku poreske kontrole.

Prodaja neposrednom pogodbom po ovom oglasu, održaće se dana 02.10.2019. godine, sa početkom u 11:30 časova, u prostorijama  Poreske uprave u Beogradu, Sremska 6, drugi sprat.

Ukupna početna vrednost naftnih derivata koji se izlažu ovoj prodaji je 237.939,72 dinara, bez akcize i PDV-a. Stvari koje se izlažu prodaji, određene su po vrsti, količini i pojedinačnoj početnoj prodajnoj vrednosti:

Lokacija,  Topola , Beogradski put bb

R.br.

Naziv proizvoda

Količina

Cena

Vrednost

1.

Euro dizel

1526,70 lit.

67,34 din.

102.807,98 dinara

2.

Motorni benzin BMB 95

418,50  lit.

58,01 din.

24.277,19 dinara

3.

Gasno ulje

1668,24 lit.

66,45 din.

110.854,55 dinara

Na osnovu Izveštaja o ispitivanju „NTC NIS-Naftagas“ d.o.o. Novi Sad, br.10009842 od 30.08.2019.godine za Dizel gorivo-gasno ulje 0.1, Izveštaja o kontrolisanju kvaliteta „Jugoinspekt Beograd“, Beograd, broj  HI/04-61229 od 02.09.2019.godine za Evro dizelgorivo  i Izveštaja o ispitivanju  „NTC NIS-Naftagas“ d.o.o. Novi Sad, br.10010743 od 06.09.2019.godine za Evro premijum BMB 95, utvrđeno je da proizvodi zadovoljavaju zahteve prema Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (SL. glasnik RS br. 111/15..... 101/2018) odnosno zahteve standarda SRPS EN 590:2014, Pravilniku o tehničkim  i drugim zahtevima za tečni naftni gas (Sl. glasnik RS br. 97/10...63/13) kao i da imaju zadovoljavajuću koncentraciju nacionalnog markera tipa A.

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Sremska 6, magacinu Poreske uprave Leštane ul. Kružni put br. 38, a može  se preuzeti i na  internet adresi purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE

Na prodaji neposrednom pogodbom pravo nadmetanja imaju pravna lica i preduzetnici koji ispune sledeće uslove:

- uplate depozit iznosu od 23.794,00 dinara, na uplatni račun broj: 840-1176804-31, za svrhu učešća u postupku javne prodaje, sa pozivom na broj 01033 Depozit mora biti uplaćen najkasnije poslednjeg radnog dana koji prethodi danu održavanja licitacije, a dokaz o uplati dostaviti komisiji za prodaju u postupku licitacije.

- prijave se za učešće popunjavanjem obrasca Prijave za učešće na neposrednoj pogodbi (dobijaju je neposredeno pred početak prodaje);

- dostave Komisiji za prodaju, punomoćje za fizičko lice kada je podnosilac Prijave pravno lice, preduzetnik ili dokaz da je učesnik na prodaji zakonski zastupnik pravnog lica odnosno preduzetnika podnosioca Prijave.

- prilože na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz Prijave za učešće na prodaji.

- popune Izjavu (važi za sve osim pravnih lica registrovanih za promet naftnih derivata) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da se naftni derivati neće koristiti za dalju prodaju već isključivo za sopstvene potrebe.

3. USLOVI PRODAJE

Naftni derivati se prodaju isključivo u ukupnoj količini ponuđenoj u ovom oglasu.

Stvari koje se izlažu prodaji, prodaju se kupcu koji ponudi najvišu kupoprodajnu vrednost, a koja  ne može biti  niža od 60% od početne prodajne vrednosti. Vrednost robe postignuta neposrednom pogodbom uvećana za pripadajuću akcizu (u zavisnosti od vrste naftnih derivata) predstavlja poresku osnovicu za obračun PDV-a.

U skladu sa Zakonom o akcizama („Sl. glasnik RS“ br. 108/16,... i 30/18 i 04/2019- usklađeni dinarski iznosi akciza), obveznik akcize je kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, a koje prodaje državni organ (član 6, tačka 2, stav 5).

Preuzimanje derivata nafte vrši se na skladištu prodavca nakon izvršenog plaćanja  po predračunu. Kupac je dužan da kupljene derivate nafte preuzme sa postojećeg skladišta prodavca.

Stvari koje se izlažu prodaji kupuju se u viđenom stanju,  tako da se kupac oduzetih stvari odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

Poreski obveznik od koga su stvari oduzete, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci oduzetih stvari koje se izlažu prodaji.

U slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koji su mu te stvari prodate, uvećanu za pripadajući porez na dodatu vrednost, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari. Ponuđačima koji nisu izgubili pravo na povraćaj depozita, depozit se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana sprovedenog postupka prodaje.

Dodatne informacije  i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovima prodaje, mogu se dobiti na broj telefona 011/2638-949, a osobe za kontakt su Bogdan Vitas, bogdan.vitas@purs.gov.rs; Maja Bajović maja.bajovic@purs.gov.rs