Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Štrajk advokata neosnovan

Štrajk advokata neosnovan

19. 06. 2014.

Navodi Advokatske komore Beograda da su prosečne mesečne obaveze advokata uvećane za više od 100% nisu tačni i predstavljaju selektivno prikazivanje podataka.

Prosečna poreska osnovica kod advokata u Srbiji je povećana za 46%, i iznosi 65.488 dinara. Poreska osnovica predstavlja procenjenu bruto zaradu advokata, sa uračunatim svim porezima i doprinosima. Za advokate u Beogradu osnovica je razumljivo veća i iznosi 75.782, ali to i dalje predstavlja prosečno povećanje od 46%.

Izmenama Uredbe u decembru 2013. godine došlo je do promene visine osnovice za određene kategorije obveznika, pa su advokati raspoređeni u grupu sa ostalim visoko školovanim pružaocima usluga, dok je posebna grupa u kojoj su do tada bili brisana. Na ovaj način je izmenjeno dosadašnje rešenje prema kome je paušalno procenjeni prihod advokata iznosio 85% prosečne bruto mesečne zarade u konkretnom gradu ili opštini. Ministarstvo finansija je smatralo da nije primereno da se poreska osnovica advokata utvrđuje ispod prosečne zarade, imajući u vidu da se za pružanje ovih profesionalnih usluga zahteva visoka stručna sprema, obavljeni staž u struci i polaganje stručnog ispita. U skladu sa tim, advokati su svrstani u grupu zajedno sa ostalim visoko školovanim pružaocima usluga, pa im poreska osnovica sada iznosi 120% prosečne bruto mesečne zarade.

Pored navedenog razvrstavanja po grupama, a u skladu sa Uredbom, visinu paušalno utvrđenog poreza u konkretnim slučajevima može smanjiti ili uvećati i primena dodatnih korektivnih kriterijuma (za poslovnu reputaciju, tržišne uslove...). Imajući u vidu da u 2014. prosečna poreska osnovica advokata u Beogradu iznosi 75.782, evidentno je da je primenom korektivnih faktora prosečna poreska osnovica značajno smanjena sa početnih 87.006 bruto zarade (120% prosečne bruto zarade u Beogradu).

Ono što je tačno je da je kod pojedinih obveznika došlo je do većeg godišnjeg povećanja obaveze nego što je očekivani efekat izmena same Uredbe, ali to je posledica primenjenih korektivnih kriterijuma koji su kod nekih obveznika, umesto prošlogodišnjeg umanjenja, imali za rezultat uvećanje obaveze. Međutim, nasuprot navodima Advokatske komore Beograda, takvi slučajevi predstavljaju izuzetak.

Još jednom ističemo da je veliko procentualno povećanje posledica poreskih olakšica koje su pojedinim obveznicima bile odobrene u prethodnim godinama, a za koje je Poreska uprava u tekućoj godini procenila da nisu stečeni uslovi.

Naglašavamo i da je reč samo o paušalno oporezovanim advokatima, tj. onim advokatima koji su se svojevoljno opredelili da ne vode poslovne knjige i ne plaćaju porez na stvarno ostvareni prihod.

Imajući razumevanja za pojedine slučajeve, Ministarstvo finansija i Poreska uprava pozvali su sve obveznike kod kojih je došlo do povećanja iznosa paušalnog poreza većeg od predviđenog izmenama Uredbe, a koji smatraju da postoji osnov za preispitivanje konkretnih korektivnih faktora, da se obrate nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave kako bi se proverili razlozi povećanja i razmotrila njihova rešenja.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo finansija poziva Advokatsku komoru Beograda, i advokate koji su se odazvali njenom pozivu, da obustave štrajk upozorenja s obzirom da je isti neosnovan i na štetu struke i klijenata.