Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Održana 18. Generalna skupština Intra-evropske organizacije poreskih administracija - IOTA

Održana 18. Generalna skupština Intra-evropske organizacije poreskih administracija - IOTA

05. 07. 2014.

Ovogodišnja 18. Generalna skupština IOTA, održana 3. i 4. jula 2014. u Beogradu u hotelu Hajat Ridžensi, okupila je direktore poreskih administracija iz 47 zemalja i entiteta i preko 150 delegata iz zemalja članica Organizacije, predstavnike poreskih administracija, Kine, Federacije Bosne i Hercegovine i Gvatemale, visoke predstavnike Vlade Srbije, Evropske unije, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Međunarodnog monetarnog fonda, međunarodnih stručnih i drugih organizacija, kao i jedan broj gostiju-posmatrača.

Stručna tema 18. Generalne skupštine IOTA „ Najbolji uticaj u pravo vreme: saradnja sa poreskim obveznicima i korišćenje podataka i aktivnosti kojima se utiče na poštovanje propisa“, obrađena je, tokom dva dana zasedanja, kroz plenarne i paralelne sesije, sa prijavljenih čak sedamnaest prezentacija delegata i gostiju Generalne Skupštine.

Generalnu skupštinu otvorila je Ljiljana Kovačević, predsednik IOTA i direktor Centra za velike poreske obveznike, koja je, pozdravljajućoi goste istakla da je predsedavanje Organizacijom u proteklom jednogodišnjem periodu još jedna potvrda trajnog opredeljenja Poreske uprave Republike Srbije da svojim aktivnim učešćem u radu ove i drugih međunarodnih stručnih organizacija i institucija pruža sopstvena iskustva i procedure koje sama koristi, da prihvata pozitivnu praksu i da razmenjujući znanja, doprinosi uspostavljanju čvršće i neposredne saradnje poreskih administracija u Evropi i van nje.

Ministar finansija Lazar Krstić, obraćajući se delegatima, istakao je da ovaj skup za Srbiju dolazi u pravom trenutku, jer je u toku donošenje novog zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, izabran je novi direktor Poreske uprave, a unutar te institucije se sprovodi organizaciona transformacija. Težište izlaganja ministra Krstića bilo je na „sivoj ekonomiji“ koja bi u Srbiji, u naredne dve do tri godine, trebalo da se smanji sa 31 odsto učešća u bruto domaćem proizvodu (BDP) na 23 do 24 odstvo BDP-a, što bi godišnje donelo između 600 i 700 miliona evra budžetskih prihoda. 

Delegate je pozdravio i direktor Poreske uprave Aleksandar Miljković koji se u svom izlaganju osvrnuo na buduće razvojne planove Poreske uprave u pravcu njenog prerastanja u klijentski orijentisan i moderan javni servis na visokom stepenu dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza i formiran prema standardima evropskih poreskih administracija, što je i strateški cilj naše poreske administracije.

Tokom dvodnevnog zasedanja delegati su, u tehničkom delu Skupštine, kroz niz prezentacija, razmatrali stručnu temu ovogodišnjeg skupa koja za sve poreske administracije predstavlja poseban izazov sa kojim se suočavaju, a to je kako ohrabriti, edukovati i pružiti podršku poreskim obveznicima u dobrovoljnom izvršavanju poreskih obaveza, kao i kako poboljšati učinak i efikasnost porske administracije i poreskim obveznicima smanjiti opterećenja i troškove poštovanja propisa.

U administrativnom delu Skupštine kome, po pravilu, prisustvuju samo članice Organizacije, usvojeni su izveštaji o radu, budžetu i internoj reviziji, kao i Program rada i budžet za narednu godinu. Izabrani su novi članovi Izvršnog Saveta, interni revizori i domaćin 19. Generalne skupštine IOTA – Holandija – koja će predsedavati Organizacijom u narednom jednogodišnjem periodu.

18. Generalna skupština IOTA organizovana je na visoko profesionalnom nivou što su potvrdili delegati i predstavnici Organizacije koji su bili jedinstveni u oceni da je organizacija ovogodišnjeg skupa postavila veoma visoke standarde budućim domaćinima, kako u organizaciji stručnog dela skupa, tako i društvenih događaja koji su, osim druženja, imali za cilj da upoznaju goste sa najvažnijim momentima iz naše bogate istorije i kulture i učine da poseta Beogradu svima ostane u lepom sećanju.

 

Delegati 18. Generalne skupštine IOTA

Svečano otvaranje 18. Generalne skupštine IOTA

Plenarna sesija zasedanja

Glasanje za statutarne pozicije IOTA

Delegati sa princom Aleksandrom II Karađorđevićem i princezom Katarinom
ispred Belog dvora  

 Organizacioni odbor 18. Generalne Skupštine IOTA – predstavnici PURS