Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Uputstvo o podnošenju PPP-PD za OVP 112, 152, 210 i 627

Uputstvo o podnošenju PPP-PD za OVP 112, 152, 210 i 627

03. 10. 2014.

U “Službenom glasniku RS”, broj 66/14 objavljen je „Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez i doprinose po odbitku“ (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je stupio na snagu 1. jula 2014. godine.  

Pravilnikom je propisan i novi Katalog vrste prihoda (u daljem tekstu: Katalog). U Katalogu su, pored preciziranja pojedinih vrsta prihoda, uvedene nove oznake vrste prihoda (u daljem tekstu OVP) i to:

  • OVP 112;
  • OVP 152;
  • OVP 210;
  • OVP 627.

Poreska uprava Republike Srbije omogućila je podnošenje poreske prijave za porez i doprinose po odbitku PPP-PD, sa novim OVP, pri čemu je neophodno poštovati sledeća pravila:

OVP 112

Šifra se koristi za uplatu dodatnog doprinosa dospelog zaključno sa 28.02.2014. godine, a za koje se PPP PD podnosi od 01.03.2014. godine.

Nakon unosa 112 00 1 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 11200 1- Uplata dodatnog doprinosa dospelog zaključno sa 28.02.2014. godine, 12/14;

Nakon unosa 112 00 2 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 11200 2- Uplata dodatnog doprinosa dospelog zaključno sa 28.02.2014. godine; 12/15;

Nakon unosa 112 00 3 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 11200 3- Uplata dodatnog doprinosa dospelog zaključno sa 28.02.2014. godine, 12/16;

Nakon unosa 112 00 4 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 11200 4- Uplata dodatnog doprinosa dospelog zaključno sa 28.02.2014. godine, 12/18.

Tip isplatioca:

1 - Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta;

2 - Pravno lice koje se finansira iz budžeta;

 3 - Predstavništvo, odnosno ogranak pravnog lica;

4 - Preduzetnik

6 - Vojska Republike Srbije

Tip primaoca:

01 - Zaposleni

02 - Osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu

03 - Lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti, uključujući i samostalne umetnike

08 - Vojni osiguranik

09 - Penzioner po osnovu zaposlenosti

10 - Penzioner po osnovu samostalne delatnosti

12 - Vojni penzioner

13 - Poljoprivredni penzioner

Ne vrši se obračun i plaćanje poreza, pa se u  Obrascu PPP-PD u polju 3.9 – Bruto prihod, 3.10 – Osnovica poreza i 3.11 – Porez  upisuje iznos 0.

Doprinos za PIO, zdravstvo i nezaposlenost na teret zaposlenog i na teret poslodavca se ne obračunavaju i ne plaćaju,  pa se u  Obrascu PPP-PD u polju 3.13 – Doprinos za PIO, 3.14 – Doprinos za zdravstvo i 3.15 – Doprinos za slučaj nezaposlenosti  upisuje iznos 0.

Plaća se dodatni doprinos  za PIO  tako što se na osnovicu doprinosa  primenjuju propisane stope iz  člana 46. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i to po sledećim stopama:

a) kada se efektifnih 12 meseci rada računa kao 14 meseci staža osiguranja – 3,70%;

b) kada se efektifnih 12 meseci rada računa kao 15 meseci staža osiguranja – 5,50%;

v) kada se efektifnih 12 meseci rada računa kao 16 meseci staža osiguranja – 7,30%;

g) kada se efektifnih 12 meseci rada računa kao 18 meseci staža osiguranja – 11,00%;

OVP 152

Šifra se koristi za isplatu ugovorene naknade za privremene i povremene poslove zaključene preko omladinske zadruge, a mesečni prihod je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika.

Nakon unosa 152000 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 152000 - Ugovorena naknada za privremene ili povremene poslove na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske zadruge sa licem starijim od 26 godina, a najduže do 30 godina, koji ostvaruju prihod ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika.

Tip isplatioca:

1 - Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta;

Tip primaoca:

01- Zaposleni

NAPOMENA: Ukoliko je primalac prihoda vojni osiguranik, u Obrascu PPP-PD koristite cifru PP 01 kao oznaku vrste primaoca prihoda

Osnovica za porez je bruto naknada koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana. Poreska stopa 10%

Osnovica doprinosa je jednaka osnovici za porez, ali ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Plaća se doprinos za PIO 14% i doprinos za NZS 0,75% iz naknade, i doprinos za PIO 12%, i doprinos za NZS 0,75% na naknadu.

Doprinos za ZDRAVSTVO na teret zaposlenog i na teret poslodavca se ne plaća, pa se u Obrascu PPP-PD u polju 3.14 - doprinos za zdravstvo upisuje iznos 0,00

OVP 210

Šifra se koristi za isplatu naknade zarade invalidu treće kategorije na teret Fonda PIO.

Nakon unosa 210000 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 210000 – Naknada zarade invalidu III kategorije na teret Fonda PIO.

Tip isplatioca:

1 - Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta;

2 - Pravno lice koje se finansira iz budžeta;

3 - Predstavništvo, odnosno ogranak pravnog lica;

4 – Preduzetnik;

6 - Vojska Republike Srbije.

Tip primaoca:

07- Invalidno lice

Osnovica poreza je bruto naknada koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15.a Zakona o porezu na dohodak građana. Plaća se porez po stopi od 10%

Osnovica doprinosa je neto naknada (iznos koji u sebi ne sadrži poreze i doprinose), shodno odredbi člana 20. Zakona o doprinosima, na koju se obračunava i plaća samo doprinos za zdravstvo po stopi od 10,3%. Kod obračuna i plaćanja doprinosa (na teret primaoca prihoda) ne primenjuje se najniža mesečna  osnovica doprinosa, a neto naknada ne može biti viša od najviše mesečne osnovice doprinosa.

Dakle, Obrazac PPP-PD popunjavate na sledeći način: u polje 3.9 i 3.10 se upisuje bruto  iznos naknade, jer se ovaj deo naknade ne umanjuje za neoporezivi iznos, koji se u celini koristi kod isplaćene zarade. U polje 3.12 – Osnovica doprinosa upisuje se neto naknada, i ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa. U polje 3.13 upisujete 0,00. U polju 3.14 iskazujete doprinos za zdravstvo po stopi 10.3%. U polja 3.15 i 3.16 upisujete 0.00.

OVP 627

Šifra se koristi za isplatu naknade za vreme nezaposlenosti.

Nakon unosa 627000 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 627000 – Naknada za vreme nezaposlenosti.

Tip isplatioca:

2 - Pravno lice koje se finansira iz budžeta

Tip primaoca:

05 - Lice koje nije osigurano po drugom osnovu

06 – Nerezident

Dakle, Obrazac PPP-PD popunjavate na sledeći način: u polje 3.9 se upisuje bruto  iznos naknade.

Porez se ne plaća i neophodno je da se u Obrascu PPP-PD u polju 3.10 – osnovica poreza i polju 3.11 – porez, upiše iznos 0,00.

Osnovica doprinosa je bruto naknada pa se u polju 3.12 - U polje 3.12 – Osnovica doprinosa upisuje se iznos bruto naknade. Ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 26% i doprinos za ZDR po stopi od 10,3%.