Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Obaveštenje o podnošenju PPP-PD za OVP 106

Obaveštenje o podnošenju PPP-PD za OVP 106

29. 09. 2014.

Obaveštenje o podnošenju PPP-PD za OVP 106  kada je preduzetnik koji se opredelio za ličnu zaradu istovremeno primalac prihoda po drugom osnovu (zaposlenje, penzija)

Na portalu Poreske uprave omogućeno je podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku na Obrascu PPP-PD za isplatu prihoda iz radnog odnosa – lična zarada preduzetnika -  OVP 106,  kada  je primalac prihoda (PP):

-zaposleni u drugom pravnom licu ili preduzetničkoj radnji (oznaka 01),

-osnivač ili član privrednog društva zaposlen u tom društvu (oznaka 02),

-vojni osiguranik (oznaka 08),

-penzioner po osnovu zaposlenja (oznaka 09),

-penzioner po osnovu samostalne delatnosti (oznaka 10),

-vojni penzioner (oznaka 12) i

-poljoprivredni penzioner (oznaka 13).

Napomena: ukoliko je primalac prihoda sa oznakam 02 (osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu) i oznakom 08 (vojni osiguranik) u Obrascu PPP PD, kod isplate ove vrste prihoda,  u polju 3.6 – Šifra vrste prihodsa - se iskazuje cifra primaoca prihoda -   01 (zaposleni).

Primer: 

Kod isplate lične zarade preduzetniku koji je i osnivač ili  član privrednog društva zaposlen u tom društvu ili vojni osiguranik, bez olakšice i bez beneficiranog staža u polju 3.6 upisuje se ŠVP 1 01 106 00 0.

U PPP-PD prijavi, u polju 2.1 Tip isplatioca, upisuje se oznaka 4 - preduzetnik.

Osnovica za porez (polje 3.10 u PPP-PD prijavi) je zarada umanjena za propisani neoporezivi iznos iz člana 15. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana. Porez se plaća po stopi od 10%.

Osnovica doprinosa (polje 3.12 u PPP-PD prijavi) je bruto zarada, koja ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 26%, odnosno i dodatni doprinos za PIO, ukoliko se vrši isplata preduzetniku koji radi na poslovima na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem.

Ne plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje  i doprinos za nezaposlenost, pa se u PPP-PD prijavi u polju 3.14 – Doprinos za zdravstveno osiguranje  i polju 3.15 – Doprinos za nezaposlenost upisuje iznos od 0 (nula) dinara.