Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Eksplanatorni skrining za pregovaračko poglavlje 16 – Oporezivanje

Eksplanatorni skrining za pregovaračko poglavlje 16 – Oporezivanje

28. 10. 2014.

Eksplanatorni analitički pregled usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije (acquis communautaire) za Pregovaračko poglavlje 16 - Oporezivanje, održan je u Briselu 14. i 15. oktobra 2014. godine.

Delegaciju Republike Srbije predvodio je državni sekretar u Ministarstvu finansija i predsednik Pregovaračke grupe 16, gospodin Nenad Mijailović. Delegaciju su činili predstavnici Ministarstva finansija, Poreske uprave,  Uprave carina, Pregovaračkog tima sa EU i Kancelarije za evropske integracije. Sastankom eksplanatornog skrininga je predsedavao gospodin Wenceslas de Lobkowicz, predstavnik  Generalnog direktorata za proširenje.

Za predstavnike institucija koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi 16, a koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju sastanku eksplanatornog skrininga u Briselu,  kao i za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva,  u prostorijama Ministarstva finansija organizovano je praćenje internet prenosa eksplanatornog skrininga. 

Prvog dana sastanka, stručnjaci Generalnog direktorata za oporezivanje i carinsku uniju  predstavili su pravne tekovine Evropske unije iz oblasti direktnog oporezivanja (porez na dobit pravnih lica i oporezivanje dohotka od kamate na štednju),  kroz  direktive,  uredbe i odluke, kao  i presude Evropskog suda pravde iz ove oblasti. Predstavljena je i Konvencija o eliminisanju dvostrukog oporezivanja u vezi sa usklađivanjem dobiti povezanih pravnih lica (tzv. Arbitražna konvencija),  Zajednički forum o transfernim cenama kao i Kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja, a u oblasti indirektnog oporezivanja, EU acquis koji se tiče akciza.

Drugog dana sastanka eksplanatornog skrininga, srpskoj delegaciji predstavljena je pravna tekovina Evropske unije iz oblasti poreza na dodatu vrednost. Takođe predstavljene su i tekovine evropskog prava koje se odnose na administrativnu saradnju, uzajamnu pomoć, potrebne operativne kapacitete i kompjuterizaciju, a koje imaju za cilj da obezbede pravilno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta po pitanju oporezivanja, kao i instrumente za sprečavanje izbegavanja plaćanja poreza unutar Evropske unije i onemogućavanje poreskih prevara.

Opšta ocena je da je sastanak eksplanatornog skrininga bio izuzetno koristan i da je ovo bila prilika da se razjasne sva potrebna pitanja, kako bi Republika Srbija što bolje razumela svoje obaveze u pogledu preuzimanja i usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije iz oblasti oporezivanja.

Planirano je da se sastanak bilateralnog skrininga održi 5.  i 6. marta 2015. godine u Briselu. Kroz bilateralni skrining izvršiće se procena nivoa usklađenosti pravnog sistema Republike Srbije u oblasti oporezivanja sa pravnim sistemom Evropske unije i utvrditi šta je sve potrebno uraditi da bi se ostvarila usaglašenost sa aquis do trenutka stupanja Republike Srbije u punopravno članstvo.