Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Održan bilateralni skrining za Pregovaračko poglavlje 16 – Porezi

Održan bilateralni skrining za Pregovaračko poglavlje 16 – Porezi

09. 03. 2015.

U okviru procesa pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, u Briselu je 5. i 6. marta 2015. godine, održan sastanak bilateralnog skrininga  za Pregovaračko poglavlje 16 – Porezi.  

Delegaciju Republike Srbije je, kao predsednik Pregovaračke grupe, predvodio gospodin Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija. Sastanku je prisustvovala i u njegovom radu učestvovala i dr Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.  Delegaciju su činili predstavnici Ministarstva finansija, Poreske uprave, Uprave carina,  Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva rudarstva i energetike, Kancelarije za evropske integracije i Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji.

Sastanak je ispred Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) otvorio gospodin Wenceslas De Lobkowicz, a ispred Generalnog direktorata za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD) uvodnu reč je imao gospodin Peter Kovacs.

Članovi delegacije Republike Srbije su informisali predstavnike Evropske komisije o stepenu usklađenosti srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u okviru ovog poglavlja, institucionalnom okviru, administrativnim kapacitetima za sprovođenje i planovima u pogledu daljeg usklađivanja i sprovođenja propisa i izgradnji administrativnih  kapaciteta.

Prvog dana skrininga članovi delegacije su Evropskoj komisiji predstavili osnovne principe poreskog sistema RS i organizaciju i funkcionisanje Poreske uprave, a  iz oblasti direktnih poreza,  Zakon o porezu na dobit pravnih lica, stepen njegove usklađenosti sa direktivama iz ove oblasti, Kodeksom ponašanja („Code of conduct“) i Arbitražnom konvencijom. Dat je prikaz sistema poreza na dohodak građana, oporezivanja nerezidenata, otklanjanja dvostrukog oporezivanja kroz ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, kao i planova za dalje usklađivanje u oblasti razmene informacija u vezi sa oporezivanjem prihoda od kamate na štednju. Iz oblasti indirektnih poreza, predstavljen je Zakon o porezu na dodatu vrednost i stepen usklađenosti ovog zakona sa pravnom  tekovinom EU.

Drugog dana bilateralnog skrininga, u nastavku predstavljanja oblasti indirektnih poreza,  predstavnici Ministarstva finansija, Sektora za fiskalni sistem predstavili su Zakon o akcizama. Predstavnici Poreske uprave su stručnjacima Evropske komisije prikazali trenutno stanje u oblasti administrativne saradnje i međunarodne pravne pomoći u poreskopravnoj materiji,  planove za harmonizaciju sa pravnom  tekovinom EU iz ove oblasti, planove za izgradnju administrativnih kapaciteta, kao i informaciono komunikacioni sistem Poreske uprave.

Stručnjaci Evropske komisije su, tokom bilateralnog skrininga, imali priliku da članovima delegacije RS, posle svake teme, postavljaju pitanja.

Državni sekretar i predsednik Pregovaračke grupe, gospodin Nenad Mijailović je na kraju sastanka, prihvatio preuzimanje pravnih tekovina EU u pravni sistem Republike Srbije.

Posle završenog bilateralnog skrininga, Evropska komisija će predstaviti Republici Srbiji  Izveštaj o skriningu. Izveštaj o skriningu sadrži ocenu stanja i preporuke o otvaranju pregovora za poglavlje, odnosno, u zavisnosti od procene Evropske komisije i merila za otvaranje pregovora.

Ukoliko Izveštaj o skriningu sadrži merila za otvaranje pregovora, od Republike Srbije će se zahtevati da sačini Akcioni plan koji treba da  sadrži aktivnosti i mere koje je potrebno preduzeti tokom procesa prilagođavanja pravnoj tekovini  Evropske unije. Kada se ispune merila za otvaranje pregovora, Republika Srbija predstavlja svoju pregovaračku poziciju za konkretno poglavlje. U pregovaračkoj poziciji se predstavlja stepen usaglašenosti sa pravnom tekovinom EU, planovi za dalje usaglašavanje, pregled administrativnih kapaciteta za implementaciju „aquis“ i zahtevi za prelazne rokove, odnosno derogacije, ukoliko takvih zahteva ima.

Pregovaračko poglavlje se otvara  na osnovu jednoglasne odluke Saveta Evropske unije, koji o otvaranju pregovora odlučuje  na predlog Evropske komisije.