Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Od 1. aprila 2015. godine isključivo elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu

Od 1. aprila 2015. godine isključivo elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu

31. 03. 2015.

Prema članu 38. stav 7. tačka 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.glasnik RS“ br. 80/02, ... 105/14), poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu, počev od 1. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. To praktično znači da poreski obveznici mogu nadležnom poreskom organu podneti poresku prijavu u papirnom obliku do 31. marta 2015. godine, a od 1. aprila 2015. godine preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.poreskauprava.gov.rs, u delu e-Porezi.

 

E-porezi

Pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom (eng. Smart Card) izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji: PKS (Privredna komora Srbije), MUP (Ministarstvo unutrašnjih poslova), PTT (Pošta Srbije), Halcom.

Shodno  Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, broj 28/2015 od 20.03.2015. godine), poreska prijava u papirnom obliku podnosi se na Obrascu PPDG-2R, koji je propisan Pravilnikom, do 31. marta 2015. godine.

Poreska prijava dopunjena je rednim brojem 3.13.1 – Iznos umanjenja neto prihoda, gde se unosi iznos za koji je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda obveznika, shodno Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (''Sl. glasnik RS'', broj 108/13).

Takođe, izvršena je izmena pod rednim brojem 3.3.2. – Porez – gde se, umesto poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, unosi samo iznos poreza na prihode od samostalnih delatnosti, koji je plaćen u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, za preduzetnike koji porez plaćaju na oporezivu dobit iz člana 33. Zakona iskazanu na rednom broju 3.3.1. Poreske prijave.

U cilju ostvarivanja prava na umanjenje dohotka za oporezivanje po osnovu umanjenja neto prihoda, poreski obveznici su dužni da uz poresku prijavu dostave i dokaz o iznosu za koji je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda obveznika, overen od strane isplatioca prihoda, u kome je jasno naveden traženi podatak.

Podsećamo, saglasno odredbama Zakona obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike (u daljem tekstu: RZS). Prema podatku RZS, objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 8/2015, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2014. godini iznosi 737.112 dinara.

Saglasno odredbi člana 92. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl.glasnik RS“, broj 24/01, ... 68/14 - dr. zakon), rok za podnošenje poreske prijave za 2014. godinu je 15. maj 2015. godine.

Za sve dodatne informacije pozovite Kontakt centar Poreske uprave. 

Broj telefona Kontakt centra, za pozive sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici Srbiji je:

0700-700 007

Za pozive sa mobilnog telefona ili iz inostranstva, broj je: 

011-33 10 111

Pitanja možete postaviti i posredstvom sajta PURS

http://www.poreskauprava.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/postavite-pitanje.html

 

Biro za informisanje