Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Bilateralni skrining za Pregovaračko poglavlje 33 „Finansijske i budžetske odredbe“

Bilateralni skrining za Pregovaračko poglavlje 33 „Finansijske i budžetske odredbe“

31. 03. 2015.

U Briselu je  24. marta 2015. godine, održan sastanak bilateralnog skrininga za Pregovaračko poglavlje 33 „Finansijske i budžetske odredbe“.

Ovo Pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o finansijskim sredstvima koja su neophodna za finansiranje budžeta Evropske unije.

Tri osnovne vrste prihoda iz kojih se prikupljaju budžetska sredstva Evropske unije čine: tradicionalna sopstvena sredstva (prihodi od carina, uključujući i carine na poljoprivredne proizvode i kvote za šećer), sopstvena sredstva po osnovu poreza na dodatu vrednost i sopstvena sredstva po osnovu bruto nacionalnog dohotka.

Delegaciju  Republike Srbije, na ovom sastanku,  predvodili su Mirjana Ćojbašić, pomoćnik ministra za Sektor za budžet Ministarstva finansija i zamenik predsednika Pregovaračke grupe 33, Milovan Filimonović, državni sekretar u Ministarstvu finansija i dr Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima Republike Srbije. Delegaciju su činili predstavnici Ministarstva finansija - Sektora za budžet, Sektora za makroekonomske analize i projekcije, Sektora za međunarodne odnose, Uprave za javni dug, Uprave carina i Poreske uprave, kao i predstavnici Narodne banke Srbije, Republičkog zavoda za statistiku, Kancelarije za evropske integracije i Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Sastankom eksplanatornog skrininga je predsedavao gospodin Wenceslas de Lobkowicz, predstavnik  Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju.

Predstavnici nadležnih uprava i Republičkog zavoda za statistiku, detaljno su, stručnjacima Evropske komisije, predstavili stanje u ovoj oblasti, kroz prezentacije na teme: „Tradicionalni sopstveni izvori finansiranja“ (Uprava carina), „Sredstva iz poreza na dodatu vrednost“ (Poreska uprava) i „Sredstva iz bruto nacionalnog dohotka“ (Republički zavod za statistiku).

Stručnjaci Evropske komisije, Generalnog direktorata za budžet i Generalnog direktorata za statistiku su, posle prezentacija, imali  priliku da članovima delegacije RS  postavljaju pitanja.

Predstavnici Evropske komisije su, u drugom delu sastanka, predstavili posebne programe tehničke pomoći i nadzora putem kojih će Republika Srbija dobiti korisne informacije u vezi sa metodologijama obračuna sopstvenih izvora finansiranja.

Zamenik predsednika Pregovaračke grupe, Mirjana Ćojbašić je,  po protokolu, na kraju sastanka bilateralnog skrininga, prihvatila pravnu tekovinu Evropske unije iz ove oblasti.  

Ovo je, istovremeno, bio i poslednji sastanak bilateralnog skrininga, kojim je zaokružena prva faza pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Inače, proces skrininga započeo je u septembru 2013. godine, održavanjem eksplanatornog skriniga za Poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava“  i od tada je u ukupno 126  radnih dana, stručnjacima Evropske komisije kroz  približno 500 prezentacija, prikazano trenutno stanje, administrativni kapaciteti i stepen usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije za pregovaračka poglavlja o kojima Republika Srbija pregovara sa Evropskom unijom.