Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Obaveštenje - naknada za odvodnjavanje

Obaveštenje - naknada za odvodnjavanje

24. 04. 2015.

 

Odredbama Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 30/10 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama.

Shodno odredbama člana 169. Zakona, naknada za odvodnjavanje plaća se za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće.

Saglasno odredbama člana 170. Zakona, Poreska uprava izvršila je obračun i utvrđivanje naknade za odvodnjavanje vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta.

Naknada za odvodnjavanje plaća se za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod zgradama, saglasno odredbi člana 171. Zakona.

Odredbama člana 172. Zakona propisano je da se sredstva ostvarena od naknada za odvodnjavanje koriste se na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja na kome su ostvarena, za finansiranje poslova u vezi sa izgradnjom, održavanjem i upravljanjem melioracionim sistemima.

Odredbama člana 192. stav 3. Zakona propisano je da Ministarstvo nadležno za poslove finansija - Poreska uprava vrši obračun i zaduženja fizičkih lica - obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje, sa primenom od 01.01.2011. godine.

Naknada se smatra javnim prihodom (neporeskim) u smislu odredbe člana 14. stav 1. tačka 2a Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09,...142/14) i prihod je vodoprivrednih preduzeća. 

Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta   obračunava se u skladu sa Uredbom o visini naknada za vode za konkretnu godinu.

Poreska uprava donosi rešenja o utvrđivanju naknade za odvodnjavanje na osnovu podataka o vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, koje dobija od Republičkog geodetskog zavoda (u daljem tekstu: RGZ).

Podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta su podaci iz evidencije na dan 31.12.2012. godine a koji su korišćeni za utvrđivanje naknade za odvodnjavanje za 2013. godinu, odnosno podaci sa stanjem na dan 31.12.2013. godine za 2014. godinu, dostavljeni od strane RGZ.

S tim u vezi, u slučajevima eventualnih kupoprodaja nepokretnosti - zemljišta, ugovora o poklonu, odnosno nasledstvu, po osnovu čega je došlo i do promene vlasnika zemljišta, a ta promena nije sprovedena i kroz katastar nepokretnosti, rešenja su doneta na vlasnika koji se vodi u evidenciji RGZ.

Takođe, Poreska uprava je iz obračuna naknade izuzela lica koja imaju status „umrlih lica“, u svim slučajevima u kojima je ta vrsta promene sprovedena u bazi podataka MUP.

U slučajevima kada je rešenje od strane Poreske uprave doneto i poslato na ime „umrlog lica“, utvrđeno je da lice u bazi MUP ima status „aktivnog lica“, odnosno da nije izvršeno ažuriranje novih podataka o konkretnom licu. U situacijama kada zainteresovana strana dostavi akt (izvod iz matične knjige umrlih), ti pojedinačni slučajevi od strane Poreske uprave biće rešavani u najkraćem mogućem roku.

Osnovica za obračun naknade za odvodnjavanje za poljoprivredno i šumsko zemljište je iznos katastarskog prihoda, a osnovica za obračun naknade za odvodnjavanje za građevinsko zemljište je prosečan katastarski prihod za katastarsku opštinu u kojoj se to zemljište nalazi, i to u visini dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta katastarske opštine u kojoj se to zemljište nalazi, saglasno odredbama Uredbe o visini naknada za vode za konkretnu godinu. Stopa za utvrđivanje naknade za odvodnjavanje, propisana je odredbama Uredbe o visini naknada za vode za konkretnu godinu.

Utvrđena naknada za odvodnjavanje kreće se u rasponu od sto dinara do nekoliko hiljada dinara, u zavisnosti od osnovice za obračun naknade i propisane stope.

Godišnji iznos utvrđene naknade za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu, obveznik  je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, shodno članu 36. Zakona  o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 80/02...105/14), a datum predaje pošti naznačen je na rešenju.

U skladu sa članom 114. stav 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, a zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje.