Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Unapređen sistem komunikacije Poreske uprave

Unapređen sistem komunikacije Poreske uprave

26. 08. 2019.

Poreska uprava Srbije uvela je niz pogodnosti za poreske obveznike, jedna od njih je portal Eporezi.

Video-prilog - pogledajte ovde

Unapređen sistem Poreske uprave omogućava svim poreskim obveznicima da na jednostavniji način dobiju sve neophodne informacije, ali i da izmire svoje obaveze bez mogućnosti na grešku. Pored Kontakt centra koji je dostupan svakog radnog dana, građani mogu postaviti pitanje i elektronskim putem, preko e-mail adrese ili društvenih mreža.

Ljiljana Bazić, poreski savetnik kaže da su otvoreni posebni šalteri „Vaš poreznik“ u okviru 37 filijala Poreske uprave na teritoriji Republike Srbije, na kojima poreski obveznici mogu u neposrednoj komunikaciji sa poreskim službenikom, dobiti sve tražene informacije kao i besplatan štampani edukativni materijal, u obliku flajera ili brošura u kojima su na jedan lak i razumljiv način obrađene određene teme iz poreske materije.

O tome koliko je važno izmirivati porske obaveze, edukovani su i đaci osnovnih škola u Srbiji, a projekat pod nazivom „Poreski čas“ sproveden je u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Milana Bojčić, mlađi poreski savetnik kaže da učenici četvrtog razreda osnovne škole dobijaju osnovne informacije o značaju plaćanja poreza i da im se to prenosi na jednostavan i zanimljiv način usklađen njihovom uzrastu.

Takođe uvedeni su elektronski sistemi za podnošenje poreskih prijava i plaćanje poreza u Srbiji, kao i izdavanje uverenja bez odlaska u filijale.

Ivana Mihajlović, poreski savetnik objašnjava da portal E-porezi omogućava poreskim obveznicima da elektronski dobiju uverenja o plaćenim porezima na svim uplatnim računima javnih prihoda, zatim uverenja o plaćenom porezu na dodatu vrednost, uverenja o plaćenim doprinosima za zdravstveno, kao i uverenja o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.

Kako bi upoznali privrednike sa najnovijim izmenama i dopunama zakona, Poreska uprava kontinuirano održava sastanke sa Privrednom komorom Srbije ali i predavanja za zaposlene u Razvojnoj agenciji Srbije i Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Izvor: Prva TV