Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Porez plati da ti se dobrim vrati - odgovori poreskih savetnika

Porez plati da ti se dobrim vrati - odgovori poreskih savetnika

14. 11. 2019.

Postoji li mogućnost plaćanja u ratama, reč je o zaostalom porezu?

Video-prilog - pogledajte ovde

Milana Bojčić, poreski savetnik: „Poreski obveznik može da podnese zahtev Poreskoj upravi za odlaganje plaćanja poreza na rate. Postupajući po tom zahtevu Poreska uprava može odložiti plaćanje dugovanog poreza najduže do 60 meseci uz mogućnost odloženog plaćanja do 12 meseci ako poreski obveznik ispunjava propisane uslove uz ustanovljavanje sredstva obezbeđenja iz kog će Poreska uprava najefikasnije naplatiti dugovani porez. Od poreskog obveznika se neće zahtevati davanje sredstva obezbeđenja ako na dan podnošenja zahteva za preduzetnike i za pravna lica dugovani porez iznosi milion i 500 hiljada dinara, a za fizička lica do 200 hiljada dinara. Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug u tom periodu po isteku svih 12 meseci do otplate tog duga u potpunosti. Otpis na 50% kamate se ne odnosi na odlaganje plaćanja dugovanog poreza kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole“.

Planiram da otvorim preduzetničku radnju i želim da budem paušalac. Koje uslove moram da ispunim?

Video-prilog - pogledajte ovde

Ivana Mihajlović, poreski savetnik: „Preduzetnik koji zbog određenih okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim knjige o ostvarenom prometu ili njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti ima pravo da podnese zahtev da porez na prihod od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod. Zakonom su propisane delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezovane kao što su računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poslovi poreskog savetovanja, reklamiranja, trgovine na veliko i trgovine na malo, delatnosti hotela i restorana, delatnosti u koje ulažu druga lica kao i čiji je ukupan prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se porez utvrđuje odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti veći od 6 miliona dinara. Preduzetnici koji su u PDV-u takođe ne mogu biti paušalno oporezovani. Preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili u nekom drugom montažnom ili pokretnom objektu može se na njegov zahtev odobriti da paušalno plaća porez na prihod. Takođe, pravo na paušalno oporezivanje imaju i preduzetnici koji vrše proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda“.

 Firma jeste u PDV-u, ali za drugog obveznika PDV-a postavlja električne instalacije. U takvom slučaju, ko je u obavezi da obračuna i plati PDV?

Video-prilog - pogledajte ovde

Ivana Mihajlović, poreski savetnik: „Zakonom o porezu na dodatu vrednost propisano je da je poreski dužnik, primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva obveznik PDV-a za promet koji je izvršen od strane drugog obveznika PDV-a. Firma koja vrši postavljanje električnih instalacija izdaje račun u kome iskazuje naknadu za izvršene usluge sa napomenom da PDV nije obračunat u skladu sa članom 10 Zakona o PDV-u, a primalac usluga, koji je poreski dužnik, sačinjava interni obračun, odnosno obračunava PDV po propisanoj poreskoj stopi na iznos koji je iskazan na računu“.

 Da li se ima pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana za vanbračnog partnera, kupca prvog stana?

Video-prilog - pogledajte ovde

Milana Bojčić, poreski savetnik: „Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu fizičkom licu koje kupuje prvi stan za površinu koja je za kupce prvog stana iznosi do 40 kvadratnih metara i za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 kvadratnih metara i to po svakom članu, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi. Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenje prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčevih roditelja i kupčeve dece, koji imaju isto prebivalište kao kupac prvog stana. S obzirom da se članom porodičnog domaćinstva ne smatra vanbračni partner kupca prvog stana, u tom smislu on ne ostvaruje pravo na poresko oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana“.

 Da li je nedobitna organizacija dužna da podnese poresku prijavu poreza na dobit?

Video-prilog - pogledajte ovde

Ljiljana Bazić, poreski savetnik: „Nedobitna organizacija kao što je stambena zajednica, udruženje, fondacija ili zadužbina, ukoliko u prethodnoj godini nije ostvarila prihode na tržištu, nije obveznik poreza na dobit pravnih lica i nema obavezu da za tu godinu podnosi poresku prijavu za utvrđivanjenje poreza na dobit pravnih lica. Ukoliko u određenom poreskom periodu nedobitna organizacija ostvari prihode na tržištu od prodaje proizvoda ili vršenja usluga uz naknadu, obveznik je poreza na dobit pravnih lica i obavezna je da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, kao i poreski bilans. Ova poreska prijava podnosi se u elektronskom obliku i u roku od 180 dana od dana isteka godine za koju se utvrđuje porez“.