Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Obaveštenje o dodatnim fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Obaveštenje o dodatnim fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

03. 08. 2020.

Zaključak Vlade 05 broj 401-6052/2020 o dodatnim direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

 

Vlada Republike Srbije donela je 30.07.2020. godine Zaključak 05 broj 401-6052/2020 o dodatnim fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru, koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj: 104/2020 od 31.07.2020. godine. 

Razlozi za donošenje Zaključka sadržani su u potrebi da se omogući privrednim subjektima u privatom sektoru (u daljem tekstu: privredni subjekti) korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19. Zaključkom su stvoreni uslovi za primenu novih mera podrške privrednim subjektima, na sledeći način:

1. Privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na direktna davanja u julu 2020. godine, izuzev pravnih lica koja su razvrstana kao velika pravna lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu:

            - u avgustu  2020. godine automatski se isplaćuju direktna davanja u visini od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine;

            - u septembru 2020. godine automatski se isplaćuju direktna davanja u visini od  60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine;

            - akontacija poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) na prihode od samostalne delatnosti privrednih subjekata koji se paušalno oporezuju za jul 2020. godine, koja dospeva za plaćanje 17.08.2020. godine u skladu sa zakonom, automatski se odlaže za 5. januar 2021. godine;

            - dospelost za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za privredne subjekte koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem (preduzetnici koji vode poslovne knjige) za jul 2020. godine, koja u skladu sa zakonom dospeva za plaćanje 17.08.2020. godine, automatski se odlaže do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu,

            - dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju navedeni privredni subjekti, za obračunski period avgust 2020. godine, odlaže se za 05.01.2021. godine, ukoliko privredni subjekt do 30.09.2020. godine podnese pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za obračunski period avgust 2020. godine u kome je u polju 1.4. - Datum plaćanja, unet 5. januar 2021. godine.

2. Pravnim licima koja su razvrstana kao velika pravna lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu, koja imaju pravo na isplatu direktnih davanja i nisu to pravo izgubila u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/20, 60/20 – u daljem tekstu: Uredba) , pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta 2020. godine, organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju prema mestu sedišta pravnog lica, odnosno Centru za velike poreske obveznike, dostave Obrazac SL - Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac SL), koji je propisan Pravilnikom o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava („Sl. glasnik RS”, broj 56/20), za mesec jun i jul 2020. godine isplaćuju se direktna davanja, i to:

- u avgustu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u junu 2020. godine, utvrđenog u skladu sa članom 10. Uredbe za koje je podnet Obrazac SL do 15. avgusta 2020. godine za obračunski period jun 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

- u septembru 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u julu 2020. godine, utvrđenog u skladu sa članom 10. Uredbe za koje je podnet Obrazac SL do 15. avgusta 2020. godine za obračunski period jul 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada koje isplaćuju velika pravna lica, za obračunski period avgust 2020. godine, odlaže se za 05.01.2021. godine, ukoliko veliko pravno lice do 30.09.2020. godine podnese pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za obračunski period avgust 2020. godine u kome je u polju 1.4. - Datum plaćanja, unet 5. januar 2021. godine.

3. Privrednim subjektima koji ne spadaju u napred navedene dve grupe (privredni subjekti koji nisu velika pravna lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu, i privredni subjekti koji nisu dobili direktna davanja u julu 2020. godine zbog nepodnošenja poreske prijave PPP-PD, za obračunski period maj, odnosno jun 2020. godine, sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine u roku propisanom Uredbom (npr. nisu se opredelili za korišćenje direktnih davanja za maj, ili su propustili rok za podnošenje prijave)), a koji ispunjavaju uslove za isplatu direktnih davanja u skladu sa Uredbom, uključujući i privredne subjekte koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20.  julom 2020. godine:

- u septembru 2020. godine isplaćuju se direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine po zaposlenom za zarade i naknade zarada za koje je podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine, pod uslovom da najkasnije do 15. septembra 2020. godine privredni subjekti podnesu Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine u kome će u polju 1.4. - datum plaćanja, uneti datum plaćanja 5. januar 2021. godine, pri čemu se broj zaposlenih utvrđuje u skladu sa Uredbom. Broj zaposlenih za koje je podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine umanjuje se za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 1. avgusta pa zaključno sa 31. avgustom 2020. godine prestao radni odnos;

- preduzetnicima paušalcima i preduzetnicima drugo lice, koji nemaju zaposlene radnike, kao i preduzetnicima i preduzetnicima poljoprivrednicima koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti na stvarni prihod i nemaju zaposlene, a nisu se opredelili za isplatu lične zarade, tako da ne podnose Obrazac PPP-PD, a osnovani su i registrovani, ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine, isplaćuju se po automatizmu u septembru 2020. godine direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

- dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju navedeni privredni subjekti, za obračunski period avgust 2020. godine, odlaže se za 05.01.2021. godine, ukoliko privredni subjekt do 15.09.2020. godine podnese pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za obračunski period avgust 2020. godine u kome je u polju 1.4. - Datum plaćanja, unet 5. januar 2021. godine;

- akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti privrednih subjekata koji se paušalno oporezuju za avgust 2020. godine, koja dospeva za plaćanje 15.09.2020. godine u skladu sa zakonom, odlaže se za 5. januar 2021. godine;

- dospelost za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za privredne subjekte koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem (preduzetnici koji vode poslovne knjige) za avgust 2020. godine, koja u skladu sa zakonom dospeva za plaćanje 15.09.2020. godine, odlaže se do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.            

Rok dospeća za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za jul 2020. godine koja dosteva 17.08.2020. godine, za privredne subjekte iz tačke 1. i 2. ovog dopisa, odnosno akontacija poreza na dobit pravnih lica za avgust 2020. godine koja dospeva 15.09.2020. godine, za privredne subjekte iz tačke 3. ovog dopisa, se ne odlaže. Privredni subjekti su u obavezi da akontaciju poreza na dobit pravnih lica za jul i avgust 2020. godine plate u roku koji je propisan Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Isplata direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima, u skladu sa Zaključkom, vrši se na poseban namenski račun – COVID-19 kod banke koja vodi tekuće račune tih privrednih subjekata. Direktna davanja iz budžeta Republike Srbije tim privrednim subjektima mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima. Sredstva na posebnom namenskom računu – COVID-19 izuzeta su od prinudne naplate u skladu sa članom 13. stav 13. Uredbe. Privrednim subjektima koji imaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19 isplate direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije se vrše na te račune, a privrednim subjektima koji nemaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19 isti se otvaraju u cilju realizacije plaćanja direktnih davanja u skladu sa Zaključkom.

Privrednim subjektima koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20.  julom 2020. godine, namenski račun će po automatizmu biti otvoren kod banke koja vodi tekuće račune tih privrednih subjekata.

Privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije koriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, istekom kog roka posebni namenski računi – COVID-19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.

Ukoliko privredni subjekti ne žele da koriste direktna davanja koja su uplaćena na posebni namenski računi – COVID-19, odnosno nisu u mogućnosti da ispune obaveze koje proizilaze po osnovu ovih davanja, ne moraju ih trošiti i ona će nakon 31. oktobra 2020. godine sa namenskog računa biti vraćena u budžet Republike Srbije.

U realizaciji Zaključka primenjuju se odredbe Uredbe koje se odnose na značenje pojmova, prava na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije i na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, gubitak prava i način korišćenja i isplate zaposlenima sredstava dobijenih po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije.

Privredni subjekt gubi pravo na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije i na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa iz Zaključka ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja u skladu sa Zaključkom smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja u skladu sa Zaključkom.

Privredni subjekt koji je ostvarilo pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa Uredbom, a ne koristi direktna davanja koja su mu u skladu sa Zaključkom uplaćena na posebni namenski računi – COVID-19 u avgustu i septembru 2020. godine, te se ista nakon 31. oktobra 2020. godine sa namenskog računa vrate u budžet Republike Srbije, ima obavezu da ne smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja u skladu sa Uredbom.  

Napominjemo da privredni subjekti koji su u skladu sa odredbom člana 12. Uredbe izgubili pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz Uredbe, a zbog smanjenja broja zaposlenih za više od 10%, neće ostvariti pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja shodno odredbama Zaključka.

U vezi sa korišćenjem direktnih davanja koja su u skladu sa Zaključkom uplaćena na posebni namenski računi – COVID-19, u avgustu i septembru 2020. godine, obaveštavamo i sledeće:

Prilikom isplate zarada zaposlenima sa namenskog računa poslodavac mora imati u vidu da se direktna davanja uplaćuju za dva meseca, a da se odlaganje dospeća za plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika može vrši za jedan mesec, i to isključivo za obračunski period avgust 2020. godine. Prema tome, za drugi mesec rokovi dospeća za plaćanje poreza i doprinosa se ne odlažu zbog čega je poslodavac u obavezi da iste plati u rokovima koji su propisani odredbama zakona.

Za koji obračunski period će poslodavac isplatiti zaradu, naknadu zarade ili ličnu zaradu sa namenskog računa zavisi od dinamike isplate svakog poslodavca.