Poreski kalendar

mar 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Obaveštenje u vezi oporezivanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u 2014. godini

Obaveštenje u vezi oporezivanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u 2014. godini

12. 12. 2013.

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA Centrala Sektor za kontrolu Broj: 000-430-02-0070/2013-G0049 11.12.2013. godina B e o g r a d

 

 

U cilju obaveštavanja obveznika koji ostvaruju prihodeobavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od poljoprivrednih i šumskih proizvoda, a imajući u vidu da su se pojavila pitanja i nejasnoće u vezi obaveze vođenja poslovnih knjiga navedene kategorije poreskih obveznika, kao i ostvarivanja prava na paušalno oporezivanje, dajemo sledeće objašnjenje:

Članom 32. stav 2. Zakona o  porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", broj 24/01...48/13 – u daljem tekstu Zakon), propisano je, da je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva, fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast i koje vodi poslovne knjige, u skladu sa članom 43. stav 2. Zakona. S tim u vezi, da bi fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, imalo status preduzetnika, mora kumulativno da ispunjava dva uslova: 1) da je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava i 2) da vodi poslovne knjige. Ukoliko fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ne ispuni kumulativno navedena dva uslova, nema status preduzetnika.

Odredbama člana 34. Zakona o PDV ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012) propisano je da poljoprivrednik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.

Poljoprivrednik, takođe, može da se opredeli za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave propisane u skladu sa ovim zakonom nadležnom poreskom organu i u tom slučaju stiče prava i obaveze koje obveznik PDV ima po ovom zakonu (u tom slučaju obaveza plaćanja PDV traje najmanje dve godine).

Odredbama člana 7. i 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13) propisano je da su poljoprivrednici - obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranjai obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U vezi napred navedenog može se zaključiti:

1.         fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od poljoprivrednih i šumskih proizvoda, pa i registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nema status preduzetnika nije u obavezi da vodi poslovne knjige i nije dužan da plaća porez na dohodak građana. Navedena kategorija fizičkih lica nije poreski obveznik sa aspekta poreza na dohodak građana a ima obavezu plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja i obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod uslovom da ima prijavu na osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti kod nadležnog fonda.

 2.         fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od poljoprivrednih i šumskih proizvoda, stiče status preduzetnika i ima obavezu vođenja poslovnih knjiga:

•          ako se nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava opredelio da ima svojstvo preduzetnika, podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu (Obrazac PPDG-1).

•          ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo obveznik poreza na dodatu vrednost.

U vezi obaveze vođenja poslovnih knjiga fizičkog lica koje ostvaruje prihod od poljoprivrede i šumarstva počev od 1. januara 2014. godine, prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana dato je objašnjenje Ministarstva finansija broj: 413-00-168/2013-04 od 9.12.2013. godine prema kome obavezu vođenja poslovnih knjiga imaju navedena fizička lica koja stiču status preduzetnika i to: obveznici poreza na dodatu vrednost (po sili zakona), i nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su se samostalno opredelili za svojstvo preduzetnika podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu (Obrazac PPDG-1).

3.         fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od poljoprivrednih i šumskih proizvoda a koje je preduzetnik shodno propisu koji uređuje oporezivanje dohotka građana ne može biti paušalno oporezovano imajući u vidu da pravo na paušalno oporezivanje ima preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige.

                                                                                                        

                                                                                         PORESKA UPRAVA