Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Odgovor ombudsmanu Saši Jankoviću

Odgovor ombudsmanu Saši Jankoviću

10. 01. 2014.

Svim medijima

Zaštitnik građana gospodin Saša Janković je u saopštenju  medijima tvrdio, da Poreska uprava nije postupila po njegovoj preporuci da se vrati novac građanima kojima je mesecima obračunavana kamata na kamatu, iako je, kako navodi g. Janković, Ustavni sud takav obračun ocenio neustavnim. Uz puno uvažavanje statusa nezavisnog regulatornog tela,  što institucija Zaštitnika građana jeste, Ministarstvo finansija i Poreska uprava kao deo tog ministarstva,  žele javnosti da predoče sledeće činjenice:

1. Zaštitnik građana je novembra 2012. godine obavešten da se odluka Ustavnog suda Srbije o proglašenju neustavnosti odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate u delu kojim se zatezna kamata obračunava komfornom metodom, ne odnosi na Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

2. Uprkos činjenici da se odluka Ustavnog suda ne odnosi na poreske zakone koje primenjuje Poreska uprava, Zaštitnik građana maja meseca 2013. godine utvrđuje da Ministarstvo finansija i Poreska uprava postupaju nepravilno jer ne „prate odluke Ustavnog suda i ne preduzimaju potrebne aktivnosti“.

3. Istog meseca, dakle maja 2013. godine, Poreska uprava rukovodeći se načelom zakonitosti u radu, obaveštava Zaštitnika građana da je od Ustavnog suda zatraženo mišljenje povodom odluke o poništavanju odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate, sa molbom da Ustavni sud precizira da li se ta odluka odnosi i na zakone koje primenjuje Poreska uprava.

4. Juna meseca 2013. godine Ustavni sud dostavlja zvanično mišljenje Ministarstvu finansija odnosno Poreskoj upravi u kojem piše:

“ Ustavni sud ne stvara normu već je isključivo nadležan da ukida postojeću normu i odluka Ustavnog suda ima pravno obavezujuće dejstvo samo u odnosu na propis koji je bio predmet ocenjivanja.“

Poreska uprava je to mišljenje prosledila Zaštitniku građana i obavestila ga da se odluka Ustavnog suda odnosila isključivo na član 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate i da sa zakonskim odredbama koje primenjuje Poreska uprava, prema mišljenju samog Ustavnog suda, ta odluka nema nikakvo pravno dejstvo.

5. Želimo takođe da obavestimo Zaštitnika građana da je na inicijativu Poreske uprave promenjen komforni metod obračuna kamata (Službeni glasnik  RS 93/2012) i da se novi princip obračuna primenjuje od 1. januara 2013. godine. Eventualna retroaktivna primena odredbi od strane Poreske uprave bi bilo nezakonito postupanje.

 

                                                                                                                                            Biro za informisanje