Poreska uprava  >>  Fizička lica  >>  Pregled propisa  >>  Prenos vlasništva nad polovnim vozilom  >>  Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanom motornom vozilu

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Prenos vlasništva nad polovnim vozilom

Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanom motornom vozilu

U okviru nadležnosti Poreske uprave Republike Srbije  administrira se porez na prenos  apsolutnih prava upotrebljavanih  motornih vozila.  S obzirom da se ova vrsta poreza plaća prema prebivalištu prodavca ukazujemo na sledeće:

Prodavac je u obavezi da Poreskoj upravi podnese obrazac  PPI-4 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Dan zaključenja ugovora je dan overe ugovora kod javnog beležnika ili suda u mestima gde nema javnog beležnika.

 Uz poresku prijavu prodavac je u obavezi da dostavi:

1. overeni kupoprodajni ugovor

2. saobraćajnu dozvolu za motorno vozilo koje je predmet kupoprodaje (fotokopija ukoliko je  stara saobraćajna dozvola ili očitana nova saobraćajna dozvola).

3. fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu prodavca i kupca.

Ukoliko je predmet kupoprodaje motorno vozilo koje je ranije bilo predmet prometa, a nije izvršen prenos prava svojine, odnosno  saobraćajna  dozvola glasi na ime lica koje nije ugovorena strana u ugovoru o kupoprodaji, potrebno je dostaviti potvrdu o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava za prethodni promet.

Nadležna filijala na osnovu dostavljene dokumentacije utvrđuje rešenjem poresku obavezu na osnovu ugovorene cene ukoliko nije niža od tržišne odnosno kataloške vrednosti vozila (katalog AMMS) u visini od 2,5% procenjene vrednosti.

ROK ZA PLAĆANjE POREZA

Obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava dospeva u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja prodavcu.

Ukoliko je ugovorom o kupoprodaji kupac preuzeo obavezu plaćanja poreza kao solidarni jemac, rešenje o utvrđivanju obaveze dostavlja se i kupcu s tim što rok za plaćanje poreza počinje da teče od dana dostavljanja rešenja prodavcu.

Iz tog razloga se preporučuje da prilikom zaključenja ugovora ukoliko se ugovara solidarno jemstvo, posebno se ugovori da je kupac ovlašćen da u ime prodavca podnese poresku prijavu, preuzme rešenje o utvrđenoj obavezi gde u tom slučaju rok za plaćanje poreza počinje da teče od dana kada je kupac u ime prodavca preuzeo rešenje o utvrđenoj obavezi.

Na taj način će se ubrzati postupak izdavanja potvrde o plaćenom porezu u svrhu registracije kupljenog motornog vozila.

Ukoliko je porez plaćen nakon isteka roka, obaveza se uvaćava za kamatu obračunatu za period docnje.