Poreska uprava  >>  Fizička lica  >>  Pregled propisa  >>  Prenos vlasništva nad polovnim vozilom  >>  Porez na prenos vlasništva nad polovnim motornim vozilom

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Prenos vlasništva nad polovnim vozilom

Porez na prenos vlasništva nad polovnim motornim vozilom

...

U okviru nadležnosti Poreske uprave Republike Srbije jeste i porez na prenos apsolutnih prava nad polovnim motornim vozilom. Uzimajući u obzir činjenicu da se ova vrsta poreza plaća prema mestu prebivališta prodavca daćemo Vam nekoliko korisnih saveta kako biste posao završili u najkraćem mogućem roku.

Pre dolaska u nadležnu Poresku upravu potrebno je da imate sledeće:

1. Dva primerka kupoprodajnog ugovora overenog u sudu

Kod kupovine polovnog, već registrovanog vozila, prenos se vrši isključivo sa licem navedenim kao vlasnikom u saobraćajnoj dozvoli, odnosno ovlašćenim licem i to sklapanjem kupoprodajnog ili posredničkog ugovora overenog u sudu. Obrazac kupoprodajnog ugovora za motorna vozila je jedinstven i možete ga preuzeti

 

(skinut ugovor štampati obostrano - na jednom listu). 

Po potpisivanju kupoprodajnog ugovora, rok za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava je 15 dana u poreskoj upravi na opštini prodavca.

2. Poreska prijava PPI4 popunjena - NA IME PRODAVCA

3. Fotokopija saobraćajne dozvole vlasnika motornog vozila koje je predmet prenosa (ako je u pitanju stara saobraćajna dozvola) ili očitana nova saobraćajna dozvola

4. Fotokopija lične karte vlasnika motornog vozila koje je predmet prenosa (ako je u pitanju stara saobraćajna dozvola) ili očitana nova lična karta

Na ugovor o kupoprodaji ili račun bez izkazanog PDV-a neophodno je platiti porez kod nadležne poreske uprave u visini od 2.5% od procenjene vrednosti vašeg vozila po postojećem katalogu AMSS i nikako se drugačije ne može obračunavati.

Poreska uprava Republike Srbije izračunava katalošku cenu polovnih vozila po važećem katalogu AMSS CMV. Katalog koriste i sve agencije koje se bave prometom vozila i sva osiguravajuća društva.

Koristeći se linkovima AMSS dajemo Vam mogućnost da, na našem sajtu, izvršite procene:

PUTNIČKO VOZILO

MOTORCIKL

KAMION

ČAMAC

Napomena: Kataloške vrednosti vozila date su u okviru od minimalnih do maksimalnih, kako bi našim korisnicima dali informaciju u kojim granicama se kreće kataloška vrednost vozila. Za repere su uzeti kataloški najjeftiniji i najskuplji modeli. Očito je da će cena varirati između te dve u zavisnosti od opreme koju poseduje motorno  vozilo koje je predmet prenosa.