Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Uputstva    Uputstvo o obračunavanju i prijavljivanju poreza na dohodak građana na prihode po odbitku koje ostvaruje fizičko lice u ili iz druge države kod nerezidenta Republike ili kod drugog lica koje po zakonu nije u obavezi da obračuna i plaća porez i doprinose po odbitku

Uputstvo o obračunavanju i prijavljivanju poreza na dohodak građana na prihode po odbitku koje ostvaruje fizičko lice u ili iz druge države kod nerezidenta Republike ili kod drugog lica koje po zakonu nije u obavezi da obračuna i plaća porez i doprinose po odbitku

(«Službeni glasnik RS», br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06 – dr. zakon, 85/05-dr. zakon, 61/07, 20/09 i72/09-dr.zakon)

Uvod

Ovim uputstvom se uređuje postupak obračunavanja i prijavljivanja poreza na dohodak građana na prihode po odbitku koje ostvaruje fizičko lice u ili iz druge države  kod  nerezidenta  Republike(diplomatsko  ili  konzularno  predstavništvo strane  države,  ili  međunarodne  organizacije  ili  kod  predstavnika  i  službenika
takvog predstavništva, odnosno organizacije) ili kod drugog lica koje po zakonu nije u obavezi da obračuna i plaća porez i doprinose po odbitku, a poslodavac ne obračuna i ne uplati doprinose istovremeno sa obračunom i isplatom prihoda.

Zakonska regulativa

U  postupku  prijema  i  evidentiranja  obaveza  poreza  na  dohodak  građana  na prihode po odbitku koje ostvaruje fizičko lice i samostalno prijavljuje Poreskoj upravi, primenjuju se sledeći propisi:

- Zakon o porezu na dohodak građana(«Sl. glasnik RS» br.24/01,....18/10, u daljem tekstu Zakon);

- Zakon  o  poreskom  postupku  i  poreskoj  administraciji(«Službeni glasnik RS», br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06 – dr. zakon,  85/05-dr. zakon, 61/07, 20/09 i72/09-dr.zakon, u daljem tekstu: ZPPPA);

- Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje(«Sl. glasnik RS» br. 84/04, 61/05, 62/06 i7/08);

1. Poreski obveznik

Poreski  obveznik  je  fizičko  lice  rezident  Republike  Srbije  za  dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, kao i fizičko lice koje nije rezident za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Rezident Republike jeste fizičko lice koje:

- na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa;

- na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi183 ili više  dana  u  periodu  od12 meseci  koji  počinje  ili  se  završava  u odnosnoj poreskoj godini;

- koje je upućeno u drugu državu radi obavljanja poslova za fizičko lice ili  pravno  lice–  rezidenta  Republike  ili  za  međunarodnu organizaciju.

Poreski obveznik dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku:

-  na zaradu ili drugu vrstu prihoda koju ostvaruje u drugoj državi;

-  na zaradu ili drugu vrstu prihoda koju ostvaruje iz druge države,

-  na zaradu ili drugu vrstu prihoda koju ostvaruje kod diplomatskog ili konzularnog  predstavništva  strane  države,  odnosno  međunarodne organizacije  ili  kod  predstavnika  i  službenika  takvog predstavništva, odnosno organizacije,  pod sledećim uslovima:

-  ako  porez  po  odbitku  ne  obračuna  i  ne  uplati  isplatilac  prihoda (diplomatsko  ili  konzularno  predstavništvo  strane  države, međunarodna  organizacija,  predstavnici  i  službenici  takvog
predstavništva, odnosno organizacije);

-  ako  porez  po  odbitku  ne  obračuna  i  ne  uplati  drugi  isplatilac (poslodavci koji nisu pobrojani u stavu1. čl. 107. Zakona, a koji mogu a nisu u obavezi da obračunaju i plate porez po odbitku);

-  ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku(fizičko lice).

Fizičko lice– državljanin Republike Srbije dužno je da samo obračuna i plati porez i doprinose po odbitku za zarade, odnosno naknade i druga slična primanja koja ostvaruje od nerezidentnog isplatioca.

Lice koje nije državljanin Republike Srbije a upućeno je na rad od strane nerezidentnog poslodavca(po ugovoru sa rezidentnim pravnim licem) na određeni vremenski period dužno je da prihode koje ostvari radom na teritoriji Republike Srbije  prijavi  nadležnoj  OJ  PU  prema  mestu  boravišta,  ako  to  nije  učinio isplatilac– rezidentno pravno lice za koje je upućeno da radi. Dakle, podrazumeva se da se radni odnos obavlja u drugoj državi ugovornici ako se delatnost u odnosu na koju se  isplaćuju  zarade,  naknade  i  druga  slična  primanja  stvarno  obavlja  u  toj  drugoj državi, tj. ako je zaposleno lice fizički prisutno u toj drugoj državi radi obavljanja radnog odnosa. To lice obveznik je poreza na dohodak građana a doprinosa samo ukoliko nema  prijavu  na  osiguranje  u  zemlji  državljanstva.  Pravo  na  poresku  olakšicu ostvaruje u zemlji čiji je državljanin. Lice koje nije državljanin republike Srbije ako je upućeno od strane nerezidentnog poslodavca na rad u rezidentno pravno lice na teritoriji Republike Srbije dužno je da dostavi Obrazac PP OPO ako su ispunjeni sledeći uslovi:

-  ako je strani državljanin stekao status rezidenta(na teritoriji Republike Srbije neprekidno ili sa prekidima, boravi183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini);

-  ako isplatilac prihoda(pravno lice na teritoriji Republike Srbije za koje radi strani državljanin, bez obzira što nema direktan ugovorni odnos sa tim licem, već sa nerezidentnim pravnim licem, s obzirom da zarada stranog
državljanina  predstavlja  trošak  domaćeg  poslodavca)  nije  obračunao  i platio porez po odbitku;
-  da njegova primanja ne padaju na teret poslodavca u drugoj državi;

Vrste prihoda na koje fizičko lice može obračunati i platiti porez po odbitku:

-  zarada i druga primanja po osnovu zaposlenja,

-  prihodi od autorskih i srodnih prava industrijske svojine,

-  prihodi od kapitala(kamata, dividende, udeli u dobiti),

-  prihodi od nepokretnosti,

-  prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari,

-  prihodi od igara na sreću,

-  prihodi od osiguranja lica,

-  prihodi sportista i sportskih stručnjaka i

-  drugi prihodi(po osnovu ugovora o delu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske ili studentske zadruge sa licem do navršenih26 godina ako je naškolovanju, po osnovu dopunskog
rada, po osnovu trgovinskog zastupanja, volonterskog rada, primanja članova upravnog  i  nadzornog  odbora  pravnog  lica,  poslanicima  i  odbornicima, naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, primanja stečanih upravnika, sudskih veštaka,  sudija  porotnika  i  sudskih  tumača,  po  osnovu  prodaje  i  prikupljanja sekundarnih  sirovina,  šumskih  plodova  i  lekovitog  bilja,  pečuraka, pčelinjeg  roja,  puževa,  nagrade,  novčane  pomoći  i  dr.  besteretna  davanja fizičkim  licima,  naknade  troškova  i  dr.  rashodi  licima  koja  nisu zaposlena kod isplatioca i dr.).

2. Osnovica za obračun poreza i doprinosa Kod obračuna poreza i doprinosa  na isplaćene, osnosno ostvarene prihode ne vrši se brutiranje ostvarenog prihoda jer je ostvareni prihod za obveznika koji sam plaća porez i doprinose bruto prihod koji se faktički umanjuje plaćanjem poreza i doprinosa iz tog prihoda.

Osnovicu za obračun čini isplaćena, odnosno ostvarena zarada ili druga vrsta ostvarenog prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku.

Kada fizičko lice ostvaruje zaradu od nerezidentnog isplatioca i sam plaća poreze i doprinose, ima pravo na umanjenje bruto zarade za propisani neoporezivi iznos(usklađeni  iznos  koji  važi  od01.02.2010. godine– 6554 dinara  mesečno), odnosno na srazmerni neoporezivi iznos(ako u mesecu na koji se odnosi zarada nije ostvario pun mogući fond radnih časova.

Fizičko lice- zaposleni koji je kod nerezidentnog isplatioca zasnovao radni odnos s nepunim radnim vremenom, dužan je da uz Obrazac PP OPO dostavi nadležnoj OJ PU i obaveštenje o nepunom radnom vremenu iskazanom u procentualnom iznosu u odnosu na puno radno vreme.

Osnovicu za obračun prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu, prava industrijske svojine, prihoda od nepokretnosti, prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari, i drugih prihoda predstavlja oporezivi prihod ostvarenog prihoda po nekom od napred navedenih osnova, koji čini razliku između bruto prihoda i troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda.

Osnovicu za obračun prihoda od igara na sreću čini tržišna vrednost te stvari, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost. Fizičko lice je obavezno da samo oračuna i plati porez kada je predmet dobitka stvar ili pravo, ako organizator nije na sebe preuzeo obavezu plaćanja poreza.

Osnovicu za obračun prihoda od osiguranja lica čini oporezivi prihod od osiguranja lica koji čini vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica(ako nije izuzeta u skladu sa čl. 9. st. 1. tač. 7. Zakona), umanjena z aiznos novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premija osiguranja. Izuzetno, osnovicu čini vrednost isplaćene naknade  iz  osiguranja  lica  umanjena  za  iznos  povučenih  akumuliranih  sredstava uloženih u kupovinu anuiteta(kod ulaganja povučenih akumuliranih sredstava po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda u kupvinu anuiteta u društvu za osiguranje).

Osnovicu  za  obračun  prihoda  sportista  i  sportskih  stručnjaka  čini oporezivi  prihod(primanja)  koja  ostvare  profesionalni  sportisti,  sportisti amateri, sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu od sportske organizacije, odnosno organizacije  za  obavljanje  sportske  delatnosti,  sportskih  društava  i  saveza,  koji nemaju  karakter  zarade  u  smislu  propisa  kojima  se  uređuje  sport,  odnosno  radni odnosi, koji se dobije kada se od bruto prihoda odbiju normirani troškovi u visini od50%.

Troškovi  mogu  biti  normirani  ili  stvarni  a  obračunavaju  se  u  skladu  sa odredbom čl. 56. i57. Zakona. Normirani troškovi kod napred pobrojanih prihoda iznose20% od bruto ostvarenog prihoda.
Za priznavanje stvarnih troškova neophodno je uz poresku prijavu PP OPO dostaviti i dokaze o stvarnim troškovima koji su nastali pri ostvarivanju prihoda (račun agencija za usluge, prijava nadležnom organu za zaštitu patenta, žiga, modela, potvrda nadležnog organa za zaštitu patenata, računi o nabavci i utrošku materijala za izradu patenta, potvrda izrađivača ili račun o troškovima izrade.... U zavisnosti od vrste ostvarenog prihoda priznaju se sledeći stvarni troškovi:

1.  Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine– plaćena naknada za usluge autorskoj agenciji, organizaciji za zaštitu muzičkog autorskog prava i preduzećima i drugim pravnim licima ovlašćenim za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela; taksse i troškovi koji se plaćaju za zaštitu patenata,
malih  patenata,  žigova,  modela,  uzoraka  i  tehničkih  unapređenja; troškovi izrade nacrta i tehničkog opisa patenata, malih patenata, žigova,  modela,  uzoraka  i  tehničkih  unapređenja  koji  su  bili sastavni deo prijave, troškovi za izradu prototipa, potrebnog da bi se patent, mali patent, žig, model, uzorak ili tehničko unapređenje
proverili, pod uslovom da su prijavljeni, odnosno zaštićeni.

2.  Prihodi  od  nepokretnosti–  iznos  jednogodišnje  amortizacije obračunate  primenom  proporcionalne  metode  po  stopi  iz nomenklature sredstava za amortizaciju, kao i druge stvarne troškove nastale  pri  ostvarivanju  prihoda  ako  podnese  dokaze– račune  o nastalim troškovima za konkretnu nepokretnost;

3.  Prihodi  od  davanja  u  zakup  pokretnih  stvari–  troškovi amortizacije,  finansiranja,  investicionog  i  tekućeg  održavanja imovine i dr. stvarne dokaze koje je imao sa konkretnim stvarima datim u zakup po podnetim računima.

Osnovicu za obračun prihoda od kapitala(dividende, udeli u dobiti, kamate)  od27.03.2010. godine  čini  ukupan  iznos  dividendi,  udela  u  dobiti  i  prihoda investicione jedinice koji se isplaćuju tj. raspodeljuju obvezniku(prethodno80% od ovog iznosa).

3. Stope poreza

Stopa poreza je različita u zavisnosti od vrste ostvarenog prihoda. Fizičko lice na ostvarene prihode od zarada dužno je da obračuna i plati porez po stopi od12%.Stopa poreza na prihode od prihodi od autorskih i srodnih prava industrijske svojine,  prihodi od nepokretnosti, prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari, prihodi od igara na sreću, prihodi od osiguranja lica, prihodi sportista i sportskih stručnjaka i drugi prihodi obračunava se i plaća po stopi od20%. Stopa  poreza  na  prihode  od  kapitala(kamata,  dividende,  udeli  u  dobiti) obračunava se i plaća po stopi od10%.

4. Stope doprinosa

Obveznik  doprinosa  koji  ostvaruje  zaradu  ili  naknadu  za  privremene  i povremene  poslove  kod  nerezidenta  Republike(diplomatsko  ili  konzularno predstavništvo strane države, ili međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije) ili kod drugog lica koje po zakonu nije u obavezi da obračuna i plaća doprinose po odbitku, a poslodavac ne obračuna i ne uplati doprinose istovremeno sa obračunom i isplatom zarade, odnosno naknade, dužan je da sam obračuna i plati doprinose po sledećim stopama(čl. 44. stav 1. ovog zakona):

-  PIO– 22%;
-  Zdravstveno osiguranje12,3%;
-  Osiguranje od nezaposlenosti1,5%;

Kada se obračunavaju sva tri doprinosa za obavezno socijalno osiguranje?  Ako fizičko lice ima obavezno osiguranje po drugom osnovu u odnosu na osnov po kome je ostvaren prihod koji prijavljuje u PP OPO obrascu, obračunava i plaća samo doprinos za PIO.

Doprinos za PIO se ne plaća na ugovor sa stranim državljanima ako postoji međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju i ako je strani državljanin obavezno osiguran u domicilnoj državi.

5. Rok za dostavljanje Obrasca PP OPO Fizičko lice dostavlja nadležnoj OJ PU poresku prijavu na Obrascu PP OPO o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima najkasnije u roku od30 dana od dana kada je primio zaradu ili druge prihode.

Poreska  prijava  se  predaje  nadležnoj  OJ  PU  prema  mestu  prebivališta,  odnosno boravišta poreskog obveznika.

6. Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Odredbama člana12. stv(1) Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da ukoliko  obveznik  rezident  Republike  ostvari  dohodak u  drugoj  državi,  na  koji  je plaćen  porez  u  toj  državi,  na  račun  poreza  na  dohodak  građana  utvrđenog  prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi.

Odredbama  člana12. stav(2) propisano  je  da  poreski  kredit  iz  stava(1)  navedenog člana ne može biti veći od iznosa koji bi se dobio primenom odredaba ovog Zakona na dohodak ostvaren u drugoj državi. 

Odredbe Zakona o izbegavanju dvostrukog oporezivanja primenjuju se nezavisno od toga da li postoji međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

7. Dokazi koji se podnose uz PP OPO

Uz obrazac PP OPO poreski obveznici dužni su da dostave:

-  ugovor o radu ili drugi ugovor za izvršeni posao po kome se ostvaruje naknada(overeni prevod ugovora od strane sudskog tumača);

-  dokaze o stvarno nastalim troškovima(ako se opredele za umanjivanje bruto ostvarenog prihoda za stvarne troškove);

-  potvrda o plaćenom porezu u drugoj državi;

8. Kontrola Poreske prijave PP OPO

Prilikom prijema obrasca PP OPO proveriti da li su uz prijavu dostavljeni svi potrebni dokazi, i da li su sva obavezna polja za unos popunjena u zavisnosti od vrste ostvarenog prihoda.

Prilikom kontrole tačnosti iskazivanja poreske obaveze potrebno je proveriti sledeće:

1. osnov ostvarivanja prihoda(uvid izvršiti u ugovor sa poslodavcem);

2. ko je isplatilac prihoda i da li je isplatilac obračunao i platio porez i doprinose po odbitku(potvrda isplatioca o iznosu ostvarenih prihoda, obračunatim  i  plaćenim  porezu  i  doprinosima),  kako  bi  se  izbeglo
dvostruko oporezivanje;

3. tačnost obračuna poreza, i pravilnost primenjene stope u zavisnosti od vrste prihoda(da li je izvršeno umanjenje poreske osnovice na zarade na neoporezivi iznos po članu15. Zakona(6.554 dinara mesečno));

4. ako je ostvaren prihod u inostranstvu, odnosno iz inostranstva, da li postoji ugovor o Međunarodnom dvostrukom oporezivanju ili ne:

a) ukoliko  postoji Ugovor o Međunarodnom dvostrukom oporezivanju sa zemljom u kojoj je ostvaren dohodak poreskog obveznika treba primeniti metodu poreskog kredita gde se može odobriti odbitak od poreza na dohodak u visini iznosa koji je jednak iznosu poreza koji je plaćen u drugoj državi i to:

-  poreski kredit može biti odobren samo u slučaju kada je porez plaćen u drugoj državi ugovornici, jednak ili manji od poreza koji je obveznik bio dužan da obračuna i plati u Republici Srbiji(tačka7. PP OPO);

-  ako je iznos obračunatog i plaćenog poreza u drugoj državi ugovornici veći od poreza koji treba da se obračuna i plati u Republici Srbiji, poreski obveznik nema obavezu plaćanja poreza u Republici Srbiji po prijavi  PP
OPO;

b)  ukoliko  ne  postoji  Ugovor  o  Međunarodnom  dvostrukom  oporezivanju potrebno je od poreskog obveznika zahtevati potvrdu o visinu poreza koji je plaćen u drugoj državi i primeniti stav izložen u tački a); Potvrdu izdaje
nadležni organ druge države na zahtev poreskog obveznika;

5. proveriti tačnost obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u zavisnosti od vrste doprinosa koje treba obračunati na ostvareni oporeziv prihod iz tačke5. PP OPO Obrasca(pravilnost osnovice i tačnost stope).

6. ukoliko je obveznik podneo prijavu nakon30 dana od dana kada je primio prihod, potrebno je proveriti obračun kamate. Kamatu je potrebno obračunati  od dana kada je obveznik primio zaradu ili drugi prihod.

Ako obveznik nije pravilno obračunao i platio obaveze potrebno je postupiti saglasno  odredbama  čl. 121.  ZPPPA,  sačiniti  zapisnik  o  kontroli  i  rešenjem utvrditi netačnu ili nepotpuno utvrđenu obavezu(čl. 122. ZPPPA).

Prema tome, ukoliko porez ne obračuna i ne plati isplatilac prihoda ili lice koje  nije  obveznik  obračunavanja  i  plaćanja  poreza  po  odbitku(fizičko  lice)  rezidentno lice koje ostvari zaradu ili drugu vrstu prihoda u drugoj državi dužno je samo da obračuna i plati porez po odbitku na Obrascu PP OPO. Ukoliko isplatilac prihoda– rezidentno pravno lice, obračuna i plati porez po odbitku i pripadajuće doprinose za lice koje je uputio na rad u drugu državu, to fizičko lice nije dužno samo da obračuna i plati porez po odbitku.

Broj43-1148/2010-18
Beograd, 18.06.2010. godine

DIREKTOR
Dr  Dragutin Radosavljević