Poreska uprava  >>  O nama  >>  Pravilnici  >>  Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Pravilnici

Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja

(Službeni glasnik RS br. 140/04)

Na osnovu člana 9. Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 135/04),

Ministar finansija donosi

 PRAVILNIK
o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja

(Službeni  glasnik RS br. 140/04)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se način obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i sadržina i način vođenja evidencije kojom se obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja.

 Član 2.

Obračun poreza na premije neživotnih osiguranja vrši se primenom poreske stope od 5% na poresku osnovicu iz člana 4. Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 - u daljem tekstu: Zakon) za svaki zaključeni ugovor o poslu neživotnog osiguranja.

Član 3.

Poreski obveznik je dužan da, na osnovu zaključenih ugovora o neživotnom osiguranju, saglasno članu 8. stav 1. Zakona, vodi evidenciju kojom se obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja, za svaku vrstu neživotnog osiguranja posebno.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) vrsti neživotnog osiguranja;

2) poreskoj osnovici;

3) obračunatom porezu.

Član 4.

Po isteku svakog kalendarskog meseca, a na osnovu podataka iz evidencije iz člana 3. ovog pravilnika, poreski obveznik sačinjava mesečni obračun poreza na premije neživotnih osiguranja (u daljem tekstu: mesečni obračun) na Obrascu MOPPNO - Mesečni obračun poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec ______ 200__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Mesečni obračun iz stava 1. ovog člana predaje se nadležnom poreskom organu u roku od deset dana po isteku svakog meseca, nezavisno od toga da li u mesecu za koji je obračun sačinjen postoji obaveza plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja.

 Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine