Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

(„Službeni glasnik RS“, br. 60/14, 41/15, 53/15)

Na osnovu člana 44. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o sadržaju poreskog bilansa za

nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica

(„Službeni glasnik RS“, br. 60/14, 41/15, 53/15)

 Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreskog bilansa za druga pravna lica koja ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitne organizacije) iz člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14).

 Član 2.

Nedobitne organizacije sastavljaju poreski bilans, i to:

1) obveznik koji primenjuje kontni plan za budžetski sistem, a uključen je u konsolidovani račun trezora - na Obrascu PBN - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od _____ do _____ 201__. godine;

2) obveznik koji primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica - na Obrascu PBN 1 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od _____ do _____ 201__. godine;

3) obveznik koji primenjuje kontni okvir za banke - na Obrascu PBN 2 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke;

4) obveznik koji primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije - na Obrascu PBN 3 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije.

Obrasci PBN, PBN 1, PBN 2 i PBN 3 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

 Član 3.

U Obrazac PBN unose se podaci iskazani na odgovarajućim pozicijama OP u koloni 5 Obrasca 2 - Bilans prihoda i rashoda, koji je propisan Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova ("Službeni glasnik RS", broj 18/15) , na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1. - prihodi od kamata ( OP 2071);

2) pod red. br. 2. do 4. - prihodi ostvareni prodajom dobara na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu ( OP 2078, 2080 i 2081);

3) pod rednim brojem 5. - ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1. do 4;

4) pod red. br. 6. do 9. ( OP 2134, 2136, deo 2140 iskazan na subanalitičkom kontu 413151 - prevoz na posao i sa posla, 2147 i 2149) - plate i dodaci zaposlenih, socijalni doprinosi na teret poslodavca, naknade za zaposlene, kao i nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi, koji se odnose na poslove vezane za ostvarivanje prihoda na tržištu i koji se pokrivaju iz tih prihoda, a ne iz doznačenih sredstava iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora;

5) pod red. br. 10. do 16. ( OP 2156, 2164, 2170, 2179, 2187, 2190 i 2200) - odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika; pod ovim red. br. mogu se iskazati i ukupni rashodi obveznika sa navedenih pozicija (OP 2154, 2162, 2168, 2177, 2185, 2188 i 2198) iskazanih u Bilansu prihoda i rashoda, ukoliko je njihov nastanak vezan isključivo za prihode ostvarene na tržištu;

6) pod rednim brojem 17. - ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 6. do 16) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom dobara na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu;

7) pod rednim brojem 18. – ostvarena razlika prihoda nad rashodima koja se utvrđuje kao razlika iznosa sa red. br. 5. i 17;

8) pod rednim brojem 19. - primanja od prodaje nefinansijske imovine u zalihama ( OP 2114);

9) pod rednim brojem 20. - pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine, odnosno izdaci za nefinansijsku imovinu ( OP 2300 umanjeno za OP 2343);

10) pod rednim brojem 21. - poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima, tako što se od zbira iznosa sa red. br. 18. i 19. oduzme iznos sa rednog broja 20.

Član 4.

Obveznik koji primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike u Obrazac PBN 1 unosi podatke iskazane na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 Obrasca Bilans uspeha koji je propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 95/14 i 144/14), na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1. - prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga (AOP 1002 i 1009), uključujući i prihode od prodaje stalne imovine koji se iskazuju na odgovarajućem računu grupe 67 (deo AOP 1052);

2) pod rednim brojem 2. - prihodi od zakupnina pokretnih i nepokretnih stvari, iskazani na odgovarajućem računu grupe 65 (deo AOP 1017);

3) pod rednim brojem 3. - prihodi od kamata iskazani na odgovarajućim računima grupe 66 (deo AOP 1034, deo AOP 1035 i AOP 1038);

4) pod rednim brojem 4. - ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1, 2. i 3;

5) pod red. br. 5. do 9. - (AOP 1019, 1023, 1024, 1025, 1026 i 1027) - odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika; pod ovim red. br. mogu se iskazati i ukupni rashodi obveznika sa navedenih pozicija (AOP 1019, 1023, 1024, 1025, 1026 i 1027) iskazanih u Bilansu uspeha, ukoliko je njihov nastanak vezan isključivo za prihode ostvarene na tržištu;

6) pod rednim brojem 10. - ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 5. do 9) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom robe i proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu;

7) pod rednim brojem 11. - poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 4. i 10).

Obveznik koji primenjuje kontni okvir za druga pravna lica u Obrazac PBN 1 unosi podatke iskazane na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 Obrasca Bilans uspeha koji je propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 137/14), na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1. - prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga (AOP 1002), uključujući i prihode od prodaje stalne imovine koji se iskazuju na odgovarajućem računu grupe 67 (deo AOP 1038);

2) pod rednim brojem 2. - prihodi od zakupnina pokretnih i nepokretnih stvari, iskazani na odgovarajućim računima grupe 65 (deo AOP 1006);

3) pod rednim brojem 3. - prihodi od kamata iskazani na odgovarajućim računima grupe 66 (deo AOP 1022 i AOP 1023);

4) pod rednim brojem 4. - ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1, 2. i 3;

5) pod red. br. 5. do 9. - (AOP 1008, 1012, 1013, 1014 i 1015) - odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika; pod ovim red. br. mogu se iskazati i ukupni rashodi obveznika sa navedenih pozicija (AOP 1008, 1012, 1013, 1014 i 1015) iskazanih u Bilansu uspeha, ukoliko je njihov nastanak vezan isključivo za prihode ostvarene na tržištu;

6) pod rednim brojem 10. - ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 5. do 9) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom robe i proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu;

7) pod rednim brojem 11. - poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 4. i 10).

Član 5.

U Obrazac PBN 2 unose se podaci iskazani na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 obrasca Bilans uspeha koji je propisan Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke ("Službeni glasnik RS", br. 71/14 i 135/14) , na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1. - neto prihod po osnovu kamata, naknada i provizija (AOP 1003 i 1007);

2) pod rednim brojem 2. - neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava (AOP 1009, 1013, 1015 i 1019);

3) pod rednim brojem 3. - dobici po osnovu prodaje ostalih plasmana iskazanih na računu 724 i prihodi od prodaje proizvoda i usluga iskazanih na računima grupe 74 (deo AOP 1021);

4) pod rednim brojem 4. - ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1, 2. i 3;

5) pod red. br. 5. do 7. - ( AOP 1026, 1027 i 1028) - odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika;

6) pod rednim brojem 8. - ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 5. do 7) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim na tržištu;

7) pod rednim brojem 9. - poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 4. i 8.).

Član 6.

U Obrazac PBN 3 unose se podaci iskazani na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 obrasca Bilans uspeha koji je propisan Odlukom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 71/14 i 135/14) , na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1. - prihodi od prodaje proizvoda i usluga iskazani na odgovarajućem računu grupe 74 ( deo AOP 1021);

2) pod red. br. 2. do 4. - ( AOP 1026, 1027 i 1028) - odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika;

3) pod rednim brojem 5. - ukupan iznos rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (zbir iznosa sa red. br. 2. do 4.);

4) pod rednim brojem 6. - poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 1. i 5.).

Član 7.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 19/05, 15/06, 20/08, 99/10 i 8/13).

 Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica
("Sl. glasnik RS", br. 41/15)

Član 7.

Obrazac PBN 1 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike za period od _____ do _____ 201__. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 60/14) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se Obrascem PBN 1 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od _____ do _____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Obrazac PBN 2 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke za period od ________ do _______201__. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 60/14) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Obrascem PBN 2 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke za period od ________ do _______201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.