Poreska uprava  >>  O nama  >>  Pravilnici  >>  Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2014. godinu

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Pravilnici

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2014. godinu

(„Službeni glasnik RS“, broj 23/15)

Na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK


o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa

principom "van dohvata ruke" za 2014. godinu

(„Službeni glasnik RS“, broj 23/15)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke", za 2014. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

 

Član 2.

Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 7,14% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,39% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(3) 3,12% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(4) 5,86% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(5) 4,42% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(6) 13,00% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 13,82% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 11,12% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 6,57% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 5,79% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 8,49% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 7,07% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(7) 5,28% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(8) 5,74% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope iz stava 1. ovog člana primenjuju se i na zajmove.

 

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".