Poreska uprava  >>  O nama  >>  Pravilnici  >>  Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Pravilnici

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama

("Službeni glasnik RS" br.129/04)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja obaveznih evidencija ostvarenog prometa u kladionicama kod priređivača posebne igre na sreću - klađenja (u daljem tekstu: priređivač).

Član 2.

Priređivač je dužan da u skladu sa članom 81. stav 4. Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», broj 84/04), vodi mesečnu evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatn o - isplatn o mest o kladionice (šaltersko mesto za prijem uplata i vršenje isplata), na osnovu kojeg utvrđuje visinu naknade za priređivanje posebne igre na sreću - klađenja.

Član 3.

Podatke o ostvarenom prometu za svako uplatno - isplatno mesto priređivač dostavlja Upravi za igre na sreću u sastavu Ministarstva finansija na Obrascu MOP - Mesečni obračun prometa za svako uplatno - isplatno mesto kladionice (šaltersko mesto za prijem uplata i vršenje isplata) za mesec ________ 200_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Popunjeni Obrazac MOP dostavlja se najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec, u pismenom obliku i putem elektronskih medija.

Obrazac iz stava 1. ovog člana, koji se sastavlja za svaki objekat u kome se priređuje posebna igra na sreću – klađenja, obavezno sadrži sledeće podatke:

1) naziv i sedište priređivača;

2) PIB priređivača;

3) adresu objekta;

4) redni broj uplatno - isplatnih mesta (šaltersko mesto za prijem uplata i vršenje isplata) u objektu;

5) oznaku, odnosno šifru (za elektronski oblik izveštavanja) uplatno - isplatnih mesta;

6) iznos primljenih uplata za svako uplatno – isplatno mesto;

7) iznos izvršenih isplata igračima;

8) iznos mesečne naknade priređivača za priređivanje posebne igre na sreću - klađenja;

9) mesto i datum izrade obračuna priređavača;

10) ime i prezime lica koje je sastavilo obračun;

11) potpis odgovornog lica priređivača.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

 

 

NAZIV I SEDIŠTE PRIREĐIVAČA _____________________________
Obrazac MOP

PIB___________________

 

ADRESA OBJEKTA______________________

 

 

MESEČNI OBRAČUN PROMETA ZA SVAKO UPLATNO - ISPLATNO MESTO
KLADIONICE (ŠALTERSKO MESTO ZA PRIJEM UPLATA I VRŠENjE ISPLATA )
ZA MESEC _______________200_.GODINE

Redni broj uplatno – isplatnih mesta

Oznaka, odnosno šifra (za elektronski oblik izveštavanja) uplatno - isplatnih mesta

Iznos primljenih
uplata

Iznos izvršenih isplata igračima

Mesečna
naknada
za priređivanje igara na sreću – klađenja
( kolona 3 x 5%)

1

2

3

4

5

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

Ukupno

     
       
MESTO I DATUM
OBRAČUN SASTAVIO
 
ODGOVORNO LICE
IZRADE OBRAČUNA
(IME I PREZIME)
   
__________________
__________________
 
__________________
   
MP