Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Aktuelno  >>  Zaključak

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Aktuelno

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

26. 10. 2018.

Zaključak

Na osnovu člana 16. stav 1. i 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13,  68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16 i 30/18), Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala  Voždovac, donosi:

Z A K Lj U Č A K

1. Poreskom obvezniku SOFFINE TRADE D.O.O., Beograd (Voždovac), Ustanička 12/II/18 , Pib: 108736322 POSTAVLjA se zastupnik po službenoj dužnosti - advokat ABDOLI B. MIRJANA iz Beograda-Čukarica, ul.Nedeljka Čabrinovića 49, u ponovnom postupku obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost za period 01.03.2016.-28.02.2017. godine i prometa dobara u smislu čl. 130. i 131. ZPPPA za period 05.04.2017.-05.04.2017.godine, koji se vodi po predmetu Ministarstva finansija  - Poreske uprave - Filijala  Voždovac, broj: 47-00133/2017-0019-000 od 04.04.2017.godine, odnosno u ponovnom postupku po rešenju Ministarstva finansija Republike Srbije-Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak-Odeljenje za drugostepeni poreski i carinski postupak Beograd broj 47-04-01667/2017-39 od 04.07.2017. godine,  zbog toga što poreski obveznik nije dostupan za kontrolu i nema svog poreskog punomoćnika, a njegovo učešće u ponovnom postupku je obavezno.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka, pa sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj stvari iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku (Službeni glasnik RS, br. 55/2004 i 59/2013).

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

 

        O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala  Voždovac, pokrenula je poreski postupak obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost za period 01.03.2016.-28.02.2017. godine i prometa dobara u smislu čl. 130. i 131. ZPPPA za period 05.04.2017.-05.04.2017.godine, po nalogu za kontrolu Poreske uprave - Filijala  Voždovac, broj: 47-00133/2017-0019-000 od 04.04.2017.godine. Kontrola po navedenom nalogu, zbog odsustva odgovornog lica (nerezident),  izvršena je u prisustvu ovlašćenog lica Ivane Mitrović.

 S obzirom na to da je rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije-Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak - Odeljenje za drugostepeni poreski i carinski postupak Beograd broj 47-04-01667/2017-39 od 04.07.2017. godine,  naloženo da prvostepeni organ izvrši ponovni postupak i odlučivanje, da je odgovorno lice nedostupno, a da se ovlašćeno lice Ivana Mitrović pisanim putem izjasnila da nema ovlašćenje za učestvovanje u daljem postupku (Zapisnik o izjavi stranke broj: 47-00133/2017-0019-006-PP od 29.08.2018. godine), stekli su se zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. tačka 2. i 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, da Poreska uprava u konkretnom predmetu poreskom obvezniku postavi zastupnika po službenoj dužnosti, radi vođenja pokrenutog postupka.

Naime, odredbom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku i u slučaju neučestvovanja poreskog obveznika ili poreskog punomoćnika u poreskom postupku.

Sa napred iznetog, primenom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, donet je zaključak kao u dispozitivu.

Odredbom člana 16. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada i naknada troškova prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Visina novčane nagrade i naknade troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku (Službeni glasnik RS, br. 55/2004 i 59/2013).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da protiv zaključka o postavljenju zastupnika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

 

                                                                                                          DIREKTOR FILIJALE

Mirjana Ribić

 

 

Zastupnik po službenoj dužnosti

Abdoli B. Mirjana

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar