Poreska uprava  >>  O nama  >>  Pravilnici

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Pravilnici

Pravilnik o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika („Službeni glasnik RS“ broj, 3/19) ...

detaljnije

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (''Službeni glasnik RS'', broj 107/04 , 65/05 , 63/07 , 107/12 , 120/12 , 74/13 , 66/14 , 44/18 - dr. zakon, 104/18) ...

detaljnije

Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom („Službeni glasnik RS“, broj 122/12 , 104/18) ...

detaljnije

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 113/13, 104/18) ...

detaljnije

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza „Službeni glasnik RS“, broj 120/12 , 40/15 , 82/15 , 86/15 , 11/16 , 21/17 , 44/18 - dr. zakon, 48/18 , 62/18 , 104/18, 16/19, 80/19 ...

detaljnije

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS“ broj, 108/13, 118/13, 101/17, 48/18, 104/18) ...

detaljnije

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (''Službeni glasnik RS'', broj 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 - ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18) ...

detaljnije

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku „Službeni glasnik RS“, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-ispravka, 14/16, 21/17, 20/18 ...

detaljnije

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV „Službeni glasnik RS“,br.108/04, 130/04-ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15, 109/16, 48/18 ...

detaljnije

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave „Službeni glasnik RS“, broj 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 - ispravka, 56/13, 67/15, 101/16, 86/17, 20/18, 48/18 ...

detaljnije

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica „Službeni glasnik RS“, broj 30/15, 101/16, 44/18 – dr.zakon, 8/19 ...

detaljnije

Pravilnik o poreskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 103/11) ...

detaljnije

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj pdv i o načinu i postupku refakcije i refundacije pdv (Sl. glasnik RS br. 107/04 , 65/05 , 63/07 , 107/12 , 120/12 , 74/13 , 66/14 ) ...

detaljnije

Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi (Službeni glasnik RS br. 117/12 , 118/12 - ispravka, 16/13 , 28/13 , 52/13) ...

detaljnije

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana Prestao da važi u delu koji se odnosi na poresku prijavu PPDG-1S, osim u slučajevima podnošenja poreske prijave PPDG-1S u skladu sa članom 20. stav 2. Pravilnika o poreskoj ...

detaljnije

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV ("Službeni glasnik RS" br. 108/04, 130/04-ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13) ...

detaljnije