Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Aktuelno  >>  Zaključak

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Aktuelno

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

19. 09. 2019.

Zaključak

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Kragujevac rešavajući po žalbi poreskog obveznika Miletić Dragan, vlasnik UR „TANGO KAFE“ sa sedištem u Kragujevcu, ulica Karađorđeva broj 28, PIB: 108777794, izjavljenoj na rešenje ove uprave broj: 433-22-12614/2018-K4A06 od 25.02.2019. godine, kojim je ukinuto rešenje o odloženom plaćanju poreskog duga broj:  049-433-22-12614/2018-K4A06-2 od 07.12.2018. godine, na osnovu člana 11. i člana 148. stav 1. 2 i 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, („Sl. glasnik RS“ broj 80/2002,...95/18), donosi: 

Z A K Lj U Č A K

O B U S T A V Lj A  S E  postupak po žalbi broj: 049-433-00-06301/2019-K4A06 od 14.03.2019. godine, koju je podneo poreski obveznik Miletić Dragan  vlasnik UR „TANGO KAFE“ sa sedištem u Kragujevcu, ulica Karađorđeva broj 28, PIB: 108777794,  na rešenje broj: 433-22-12614/2018-K4A06 od 25.02.2019. godine  kojim je ukinuto rešenje o odloženom plaćanju poreskog duga broj:  049-433-22-12614/2018-K4A06-2 od 07.12.2018. godine.

 

O B R A Z L O Ž E Nj E

 

Ožalbenim rešenjem ukinuto je odlaganje plaćanje poreskog duga na rate broj: 049-433-22-12614/2018-K4A06-2 od 07.02.2018. godine jer poreski obveznik Miletić Dragan, vlasnik UR „TANGO KAFE“ sa sedištem u Kragujevcu, ulica Karađorđeva broj 28, PIB: 108777794 nije uredno izmirivao tekuće poreske obaveze uključujući i rate odloženog plaćanja.

Poreski obveznik je dana 08.03.2019. godine primio rešenje kojim se ukida odlaganje plaćanje poreskog duga broj: 433-22-12614/2018-K4A06 od 25.02.2019. godine i blagovremeno izjavio žalbu na navedeno rešenje.

U žalbi zavedenoj pod brojem: 049-433-00-06301/2019-K4A06 od 14.03.2019. godine

Poreski obveznik Miletić Dragan vlasnik UR „TANGO KAFE“ sa sedištem u Kragujevcu, ulica Karađorđeva broj 28, PIB: 108777794,  u prostorijama  Poreske  uprave,  Filijala  Kragujevac,  izjavio je dana 10.04.2019. godine na zapisnik br. 049-433-00-06301/2019-K4A06-Z da odustaje od  žalbe  broj: 049-433-00-06301/2019-K4A06 koju je  podneo 14.03.2019. godine na  rešenje broj:  433-22-12614/2018-K4A06 od 25.02.2019. godine  kojim je ukinuto rešenje o odloženom plaćanju poreskih obaveza broj: 049-433-22-12614/2018-K4A06-2 od 07.12.2018. godine.

Poreski obveznik je upoznat sa posledicama koje proističu davanjem ove izjave, a na osnovu Zakona.

Članom 148. stav 2. Zakona propisano je da ako poreski obveznik odustane od žalbe, postupak po žalbi obustavlja se zaključkom.

Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena, niti se može pokrenuti upravni spor  u skladu sa čl. 146. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku ( „Sl. gl. RS"  br. 18/16. i 95/18.)

                                                                                    Direktor                                                                          

                                                                         Svetlana Todorović     

             

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar