Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica

Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica

04. 08. 2013.

(„Službeni. glasnik RS“ br. 61/13)

Na osnovu člana 40. stav 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13),

            Ministar finansija i privrede donosi:

 Član 1.

            Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržaj poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica u skladu sa članom 40. stav 12. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

             Isplatilac naknade - rezidentno pravno lice (u daljem tekstu: isplatilac naknade) obračunava, obustavlja i na propisani račun uplaćuje porez na dobit po odbitku prilikom isplate naknade rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. st. 12. i 13. Zakona.

             Podatke o obračunatom i plaćenom porezu iz stava 1. ovog člana isplatilac naknade iskazuje u poreskoj prijavi na Obrascu PPDSO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica za __ tromesečje 201__. godine (u daljem tekstu: poreska prijava), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

             Poresku prijavu isplatilac naknade dužan je da podnese nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od isteka tromesečja u kojem je izvršena isplata naknade, tako da se poreska prijava podnosi:

            - za I tromesečje (januar-mart) do 15. aprila;

            - za II tromesečje (april-jun) do 15. jula;

            - za III tromesečje (jul-septembar) do 15. oktobra;

            - za IV tromesečje (oktobar-decembar) do 15. januara.

             Nadležni poreski organ iz stava 3. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave, i to za isplatioca naknade:

            1) koji je osnovan na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) - organizaciona jedinica u opštini na čijoj teritoriji ima sedište;

            2) koji je osnovan na teritoriji Republike, a koji je, prema obimu svojih obaveza, svrstan u velikog poreskog obveznika - Centar za velike poreske obveznike;

            3) koji nije osnovan na teritoriji Republike, a čije je mesto stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike - organizaciona jedinica u opštini na čijoj teritoriji isplatilac naknade ima mesto stvarne uprave i kontrole.

Član 3.

             U delu I poreske prijave - Obrasca PPDSO, koji se odnosi na podatke o obračunatom i plaćenom porezu, u kolone 3 i 4 unose se podaci o iznosu bruto naknada koje bi u tromesečju za koje se poreska prijava podnosi bile isplaćene rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu, da porez nije odbijen (u daljem tekstu: bruto naknade), i to:

            1) pod red. br. 1. - iznos bruto naknada u prvom mesecu tromesečja;

            2) pod red. br. 2. - iznos bruto naknada u drugom mesecu tromesečja;

            3) pod red. br. 3. - iznos bruto naknada u trećem mesecu tromesečja;

            4) pod red. br. 4. - iznos bruto naknada u tromesečju, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 1, 2. i 3.

             U kolonu 5 unosi se podatak o stopi poreza na dobit po odbitku.

             U kolone 6 i 7 unose se podaci o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku, i to:

            1) pod red. br. 1. - iznos poreza u prvom mesecu tromesečja;

            2) pod red. br. 2. - iznos poreza u drugom mesecu tromesečja;

            3) pod red. br. 3. - iznos poreza u trećem mesecu tromesečja;

            4) pod red. br. 4. - iznos poreza u tromesečju, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 1, 2. i 3.

             Ako se naknada za promet sekundarnih sirovina i otpada isplaćuje pravnom licu - rezidentu države sa kojom Republika ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, isplatilac naknade podnosi poresku prijavu i u slučaju kada se naknada oporezuje samo u državi ugovornici uz obavezu navođenja osnova za neplaćanje poreza u Republici.

             U slučaju iz stava 4. ovog člana, u Obrascu PPDSO ne iskazuju se podaci u kolonama 6 i 7.

Član 4.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".