Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

05. 06. 2020.

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Niš, u postupku određivanja zastupnika po službenoj dužnosti, na osnovu člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni Glasnik RS“ broj 80/02 ... 86/19) i člana 146. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16, 95/18 – dr. propis),  dana 27.05.2020. godine donosi:

Z A K Lj U Č A K

1. Poreskom obvezniku DOO“EKOPAN PLUS“, sa poslovnim sedištem u Nišu, ulica Stanoja Bunuševca br. 117 X, PIB 100501983, matični broj 17362941,  POSTAVLjA SE ZASTUPNIK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI  – advokat Antić Biljana, iz Niša, ulica Dušanova 54, Piramida lokal 20, u postupku poreske kontrole obračunavanja poreza i doprinosi po odbitku – objedinjena naplata i obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost, u predmetu Ministarstva finansija - Poreske uprave - Filijale Niš broj: 47-00105/2020-0073-000 od 25.03.2020. godine, iz razloga što se imenovani ne nalazi na registrovanoj adresi i nije se odazvao po upućenim zahtevima za dostavu dokumentacije i pozivima za učešće u postupku kontrole.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj stvari iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti – advokata u poreskom postupku.

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Niš, pokrenula je   postupak  poreske kontrole obračunavanja poreza i doprinosi po odbitku – objedinjena naplata i obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost, iz dispozitiva ovog  rešenja, otvaranjem naloga za poresku kontrolu broj: 47-00105/2020-0073-000 od 25.03.2020. godine.

Kako je u poreskom postupku, u pokušaju da se izvrši kontrola utvrđeno da se poreski obveznik ne nalazi na registrovanoj poslovnij adresi, a nije odgovorio na zaprimljene pozive na prijavljenoj adresi prebivališta zakonskog zastupnika, na osnovu zahtev za dostavu dokumentacije i zahteva za učešće u postupku kontrole, shodno odredbama člana 44 i 45. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Službeni glasnik RS'', broj 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 20/09, 72/09, 53/10 ... 108/13 ... 68/14 ... 30/18), bezuspešno je pokušano da se stupi u kontakt sa poreskim obveznikom i uruči nalog za kontrolu broj 47-00105/2020-0073-000 od 25.03.2020. godine.

Obzirom da se poreski obveznik ne nalazi na navedenoj adresi, i da je nedostupan kontroli, kao i da nije uzeo učešće u postupku kontrole po zaprimljenim zahtevima za učešće u postupku kontrole,  stekli su se zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. tačka 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji da Poreska uprava u konkretnom predmetu postavi poreskom obvezniku zastupnika po službenoj dužnosti, koji će učestvovati u postupku terenske kontrole u smislu Zakona.

U cilju nastavka postupka poreske kontrole, primenom odredbi člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, rešeno je kao u dispozitivu.

Naime, odredbom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava, po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku da učestvuje u poreskom postupku ako je njegovo učešće obavezno. 

 Sa napred izloženog, primenom člana 16. stav 1.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji donet je zaključak kao u dispozitivu.

Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku („Službeni Glasnik RS“ broj 55/04,59/13).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da protiv zaključka o postavljanju zastupnika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

                                                                                                                                            D I R E K T O R

                                                                                                                                             Mića Jeremić