Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari  >>  Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja – prvi put

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja – prvi put

Ministarstvo finansija  - Poreska uprava - Filijala Niš, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznikaDOO „MARKETINŽENjERING“, sa sedištem u Nišu, Bulevar Nemanjića 25, I sprat lok. 108, PIB 102492249, na osnovu člana 105. i 108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002...108/16), dana 24.04.2018. godine, objavljuje

O G L A S  o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja – prvi put

1.Prvo ročište za prodaju nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja i to:

R.

br.

Opis nepokretnosti

Ulica i broj

Broj etaža

Broj K.P

Katastarska opština

Obim udela

Površina prema katastru

Utvrđena

vrednost  nepokretnosti u dinarima na dan procene

PO

PR

SP

PK

ha

a

m2

1

Stan broj 64

Romanijska15

 

 

 

 

806/4

Niš-Ćele Kula

 

 

1/1

 

00

72

7.912.409,76

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.912.409,76

Utvrđena početna vrednost nepokretnosti za obim udela 1/1 iznosi 7.912.409,76 dinara.

Nepokretnosti su kao vlasništvo poreskog obveznika DOO «MARKETINŽENjERING», sa sedištem  u Nišu, Bulevar Nemanjića 25, I sprat lok. 108, PIB 102492249 upisane u Prepis  lista nepokretnosti broj13554  Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti u Nišu sa obimom udela 1/1 za katastarsku opštinu (KO) Niš-Ćele Kula.

Prodaja nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja će se održati  dana 10.05.2018. godine, sa početkom u 11:30 časova u Poreskoj Upravi - Filijali Niš u ulici Nikole Pašića broj 24. u kancelariji  broj 119.

2.Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je izvršnim rešenjem ove Filijale broj: 128-433-10-14076/2017-D5AO5-8 od 13.02.2018. godine i na dan procene iznosi 7.912.409,76  dinara.

3. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Ponuđači su dužni da pre početka usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti  nepokretnosti , na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja  97 38128102492249N.

5.Postignuta cena na usmenom javnom nadmetanju uvećava se za  PDV-e, koji se obračunava po stopi od 20% a kupac nepokretnosti dužan je da uplati postignutu cenu sa obračunatim PDV-om.

6. Na ovom ročištu nepokretnost se ne može prodati ispod 75% utvrđene početne vrednosti.

7. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju-ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju kao i potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze.

8. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci nepokretnosti, zabrana se odnosi i na, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

9. Kupac-najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja (član 111. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

10. Prodaja nepokretnosti se vrši u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

11. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave - Filijale Niš i u dnevnom listu Nezavisne dnevne novine Srpski telegraf.

DIREKTOR

Mića Jeremić