Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari neposrednom pogodbom

Oglas o prodaji pokretnih stvari neposrednom pogodbom

Ministarstvo finansija  – Poreska uprava –Filijala Novi Sad 2 u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretne stvari poreskog obveznika Radojević Dobrice, vlasnika samostalnog krojačkog salona ''ENIGMA'' sa sedištem u Novom Sadu, PIB: 101649706, MBR: 54330618, na osnovu  člana 104.. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS», broj 80/2002......i 30/2018.), dana   08.05.2018. godine, objavljuje:

Oglas o prodaji pokretnih stvari  neposrednom pogodbom

1. Prodaja neposrednom pogodbom između ponuđača - kupca i Poreske uprave, pokretnih stvari poreskog dužnika, Radojević Dobrice, vlasnika samostalnog krojačkog salona ''ENIGMA'' sa sedištem u Novom Sadu, PIB: 101649706, održaće se dana 06.06.2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Poreske uprave - Filijale Novi Sad 2, u Novom Sadu, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 14, sprat 5 , kancelarija broj 1, i to:

Vrsta pokretne stvari

Reg. oznaka / broj

Marka

Tip

Broj šasije

Broj Motora

Godina proizvodnje

Snaga motora u KW

Radna zap. motora u cm3

Procenjena vrednost u dinarima

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PUTNIČKO VOZILO

NS 060-ME

volkswagen

GOLF 1.9 TDI karavan

wvwzzz1jz5w015740

axr278867

2004

74

1896

257.643,87

UKUPNO:

257.643,87

2. Početna vrednost pokretne stvari utvrđena je zapisnikom o ponovnoj proceni broj: 2232-433-06-11173/2014-I2A06-5 od 04.04.2018. godine i iznosi 257.643,87  dinara i ista se ne može prodati neposrednom pogodbom, u roku određenim zaključkom, za cenu koja  je niža od 60% početne prodajne vrednosti.

3. Ponuđači su dužni da pre početka prodaje neposrednom pogodbom polože depozit u visini od 10% od procenjene vrednosti pokretne stvari uplaćen na račun broj 840-1700845-84 (račun javnih prihoda naplaćenih u postupku prinudne naplate) za svrhu učešća u postupku prodaje neposrednom pogodbom, sa pozivom na broj 17-223-101649706 po modelu 97, šifra plaćanja 253.

4. Pravo učešća  u postupku prodaje pokretne stvari neposrednom pogodbom imaju sva pravna i fizička lica, koja dostave uverenje o izmirenim poreskim obavezama, izdato od Poreske uprave nadležne prema sedištu - odnosno prebivalištu lica.

5. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju -ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika  i ovlašćenje za učešće u postupku.

6.  Poreski obveznik i lica zaposlena u Poreskoj upravi, kao i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci pokretnih stvari. Zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

7.  Kupac - najbolji ponuđač dužan je da cenu po kojoj mu je prodata pokretna stvar uplati u roku od 8 dana od dostavljanja zapisnika o prodaji pokretne stvari. Ako kupac u određenom roku ne uplati ukupnu cenu za koju mu je pokretna stvar prodata, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

8.  Na pokretnu stvar kupljenu neposrednom pogodbom ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava.

9.  Pokretna stvar koja je predmet neposredne pogodbe kupuje se u viđenom stanju, tako da se kupac odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnim materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

10. Zainteresovana lica mogu razgledati navedenu pokretnu stvar u magacinskom skladištu Poreske uprave u Novom Sadu, ulica Sentandrejski put broj 165, svakim radnim danom u dogovoru sa radnikom Porske uprave, kontak telefon 021/4802-760.

11. Oglas o prodaji istaći na oglasnoj tabli Filijale Novi Sad 2, objaviti na internet strani Poreske uprave.

 

                                                                                                                         DIREKTOR

                                                                                                                       Zarol Šandor