Poreski kalendar

maj 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava – Filijala Stara Pazova, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika "TEHNOPRODUKT" SR za izradu predmeta od plastike,veštačkih  smola, metala i promet na veliko neprehrambenom robom MIRKO REMERT PR sa sedištem u Novoj Pazovi ul.Miloša Obilića br. 159 PIB 101245145 na osnovu člana 105. i 108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. gl. RS," br. 80/2002...20/2018)  donosi:

 Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

1.Prvo ročište za prodaju nepokretnosti upisane kao svojina poreskog obveznika REMERT MIRKA vlasnik SR "TEHNOPRODUKT" PIB 101245145 sa sedištem u Novoj Pazovi ul. Miloša Obilića br. 159 putem usmenog javnog nadmetanja i to: 

Opis nepokretnosti

br.

k.p.

list nepok. br.

k.o.

 

Procenjena     vrednost

 

 

porodična stambena zgrada PO+PR+SP br

 zgrade 1 Miloša Obilića 159 u 1/1 dela

48

2997

Nova Pazova

 

9.312.500,00

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

9.312.500,00

koje će se održati  dana 29.06.2018. godine sa početkom u 13,00 časova,  u kancelariji  Poreske uprave-Filijale Stara Pazova  Svetosavska 1, na prvom spratu.

2. Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je konačnim rešenjem Ministarstva finansija – Poreske uprave – Filijale Stara Pazova broj: 235-433-10-4103-7/2016-I2B05 od  29.03.2018. godine  i na dan procene 28.03.2018.godine  iznosi 9.312.500,00 dinara .

3. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Nepokretnosti nemaju tereta.        

5. Na ovom ročištu nepokretnost se ne može prodati ispod 75% utvrđene vrednosti, odnosno ispod 6.984.375,00 dinara.

6. Ponuđači su dužni da najkasnije do  28.06.2018. uplate depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti, odnosno  iznos od 465.625,00 dinara na račun broj: 840-1700845-84- javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate  s pozivom na broj odobrenja  97 51235101245145N.

7. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju-ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica odnosno preduzetnika ,ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju kao i  dokaz da nemaju dospele a neizmirene  poreske obaveze.

8. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci nepokretnosti, zabrana se odnosi i na njihovo davanje u zakup, poklon ili na korišćenje tim licima u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.  

9. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja ročišta za usmenu javnu prodaju(član 111. stav1. ZPPPA). Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita.

10. Nepokretnost se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.

11. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Filijale Stara Pazova , na internet strani poreske uprave i u dnevnom listu "Kurir".

Kontakt telefon za informacije : 022/367-210.

 

 

                                                                                                         Direktor,

                                                                                                   

                                                                                                      Gina Arsić