Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole neposrednom pogodbom

Oglas o prodaji pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole neposrednom pogodbom

Ministarstvo finansija - Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, na osnovu člana 104.  i  člana 134.  Zakona  o  poreskom  postupku  i  poreskoj  administraciji  („Sl. glasnik   RS“,  broj:  80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09,53/10,  101/11,  2/12,  93/12,  47/13,  108/13,  68/14,  105/14,  112/15,  15/16,  108/16    i  30/18), oglašava:

 Oglas o prodaji pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole neposrednom pogodbom

1.ODREĐUJE SE prodaja neposrednom pogodbom između ponuđača - kupca i Poreske uprave, pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole: motorni benzin BMB 95 i euro dizel.

Prodaja neposrednom pogodbom, po ovom Oglasu, održaće se dana 09.07.2018.godine, sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama  Poreske uprave u Beogradu, Kralja Milana 5,  III sprat, kancelarija 305.

Ukupna početna vrednost stvari koje se izlažu ovoj prodaji  iznosi 190.874,90 dinara, bez PDV-a i akcize. Stvari koje se izlažu prodaji, određene su po vrsti, količini i pojedinačnoj početnoj prodajnoj vrednosti:

Red.br.

Šifra i naziv artikla

Jed.

mere

Količina

Cena, bez PDV-a i akcize

(u dinarima)

       Vrednost

     (u dinarima)

      1.

Motorni benzin BMB 95

lit.

   932,14

 

62,51

  58.268,07

 

      2.

Euro dizel

lit.

1.914,90

69,25

132.606,83

                                                                                                   UKUPNO:              190.874,90

Na osnovu Izveštaja o ispitivanju, broj: 533014 od 07.06.2018.godine za Evro Premijum BMB 95, Izveštaja o kontrolisanju kvaliteta, broj:XI/04-61022 od 20.06.2018.godine za Evro Dizel, utvrđeno je da proizvodi zadovoljavaju zahteve prema Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Sl. glasnik RS“, br.111/2015 i 106/2016),  kao i da imaju zadovoljavajuću koncentraciju nacionalnog markera tipa A.

Naftni derivati koji se izlažu prodaji nalaze se na čuvanju kod poreskog obveznika od koga su oduzeti - Benzinska pumpa u Valjevu.

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Poreske uprave - Centar za velike poreske obveznike,  Beograd, Kralja Milana 5, i na internet adresi purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća u postupku prodaje pokretnih stvari neposrednom pogodbom imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja ispune sledeće uslove:

- prijave se za učešće  popunjavanjem obrasca Prijave za učešće na neposrednoj pogodbi (dobijaju je neposredno pred početak prodaje);

- dostave Komisiji za prodaju, punomoćje za fizičko lice kada je podnosilac Prijave pravno lice, preduzetnik ili dokaz da je učesnik na prodaji neposrednom pogodbom zakonski zastupnik pravnog lica odnosno preduzetnika podnosioca Prijave;

- prilože na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz Prijave za učešće na prodaji;

- popune Izjavu (važi za sve osim pravnih lica registrovanih za promet naftnih derivata) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da se naftni derivati neće koristiti za dalju prodaju već isključivo za sopstvene potrebe.

3. USLOVI PRODAJE 

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci oduzetih stvari koje se izlažu prodaji.

Stvari se prodaju isključivo u ukupnoj količini.

Stvari koje se izlažu  prodaji, prodaju se kupcu koji ponudi najvišu kupoprodajnu vrednost, a koja  ne može biti  niža od 60% od početne prodajne vrednosti. Vrednost robe postignuta neposrednom pogodbom uvećana za pripadajuće akcize (u zavisnosti od vrste naftnih derivata)  prestavlja poresku osnovicu za obračun PDV.

U skladu sa Zakonom o akcizama („Sl.glasnik RS“, br.108/16) obveznik akcize je kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, a koje prodaje državni organ (član 6. tačka 2. stav 5.). Kupac akciznih proizvoda dužan je da poresku prijavu za obračun akcize (član 22a. stav 2.), podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec. Takođe obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

  1. najkasnije poslednjeg dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;
  2. najkasnije 15. dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Iznos akcize za Motorni benzin BMB 95 je 54,94 dinara po litri, za Euro dizel je 56,50 dinara po litri proizvoda.

Kupac preuzima na sebe obavezu da predmetno gorivo preuzme  o svom trošku, nakon izvršenog plaćanja, u roku od 7 (sedam) dana.

Stvari koje se izlažu prodaji kupuju se u postojećem stanju, tako da se kupac oduzetih stvari odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

U slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koji su mu te stvari prodate, uvećanu za pripadajući porez na dodatu vrednost, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovma prodaje, mogu se dobiti na broj telefona 011/333-0-858, a osoba za kontakt je Zorica Aleksić.