Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija  – Poreska uprava - Filijala Loznica u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika Đokić Miladina iz Runjana, vlasnika samostalne radnje za prevoz putnika – TAKSI sa sedištem u Runjanima – Grad Loznica, PIB: 102677701, na osnovu članova 105. i 108. stava 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (’’Sl. glasnik RS’’ br. 80/2002...30/2018) oglašava:

 Prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

 1. DRUGO ročište za prvo usmeno javno nadmetanje za prodaju suvlasničkih udela u nepokretnostima održaće se dana 28.08.2018. godine u Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi – Filijala Loznica, kancelariji br. 108  sa početkom u 12.00 sati.

2. Na prodaju su suvlasnički udeli u nepokretnostima upisanim kod RGZ - Službe za katastar nepokrenosti u Loznici, i to:

Red. br.

Opis nepokretn.

Ulica i broj/ potes

Broj kat. parcele

Katastar. opština

List nepokr. br.

RGZ - Služba za katastar nepokr.

Površina prema katastru (ha,a,m2)

Idealni deo suvlasničkog udela

Površ. suvlasničkog udela (ha,a,m2)

Cena po m2

Početna vrednost nepokretn. u dinarima

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Njiva 5. klase

BUKVIK

331

SIMINO BRDO

20

Loznica

00.71.94

3/7

00.30.83

40,00

123.320.00

 

2

Zemljište pod zgradom - objektom

 

BUKVIK

337

SIMINO BRDO

20

Loznica

00.00.50

3/7

00.00.21

40,00

840,00

 

Zemljište uz zgradu - objekat

BUKVIK

337

SIMINO BRDO

20

Loznica

00.05.00

3/7

00.02.14

40,00

8.560,00

 

Njiva 5 klase

   BUKVIK

337

SIMINO BRDO

20

Loznica

01.14.06

3/7

00.48.88

40,00

195.520,00

3

Njiva 5. klase

BUKVIK

338

SIMINO BRDO

20

Loznica

01.47.92

3/7

00.63.39

40,00

253.560,00

4

Šuma 5. klase

BUKVIK

450/1

SIMINO BRDO

20

Loznica

00.81.08

3/7

00.34.75

40,00

139.000,00

5

Njiva 6. klase

BUKVIK

320

SIMINO BRDO

77

Loznica

01.31.59

3/5

00.78.95

40,00

315.800,00

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

02.59.15

 

1.036.600,00

3. Početna vrednost navedenih suvlasničkih udela u nepokretnostima iznosi ukupno 1.036.600,00 dinara, a utvrđena je pravosnažnim rešenjem Ministarstva finansija – Poreske uprave – Filijala Loznica br. 059-433-10-873/2013-J1A07-07 od 18.01.2018. godine.

4. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

5. Nepokretnosti nisu opterećene pravom službenosti ili drugim teretima na nepokretnosti.

6. Na ovom ročištu nepokretnosti se ne mogu prodati po ceni nižoj od  75 %  utvrđene početne vrednosti.

7. Usmeno javno nadmetanje održaće se ukoliko budu učestvovala najmanje dva ponuđača.

8. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja pre početka usmenog javnog nadmetanja polože depozit u visini od 5%utvrđene početne vrednosti suvlasničkog udela u nepokretnosti za koji se nadmeću,  na uplatni račun broj: 840-1700845-84  sa pozivom na broj odobrenja 94059102677701 po modelu 97.

9. Kupci ne mogu biti poreski obveznik i lica zaposlena u Poreskoj upravi, kao ni sa njima povezana lica.

Zabrana za ova lica odnosi se i na preprodaju kupljenih nepokretnosti, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana od dana po izvršenoj  prodaji. 

10. Na javnoj prodaji kao ponuđači ne mogu da učestvuju pravna lica i preduzetnici koji imaju dospele a neizmirene poreske obaveze. Kao dokaz o izmirenim poreskim obavezama potrebno je da  ponuđači-pravna lica i preduzetnici pre početka usmenog javnog nadmetanja dostave potvrdu o izmirenim poreskim obavezama pribavljenu od nadležne Filijale Poreske uprave.

11. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodat suvlasnički udeo u nepokretnosti, umanjenu za iznos uplaćenog depozita, uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja usmenog javnog  nadmetanja. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je prodat  suvlasnički udeo u nepokretnosti, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog  depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje tog suvlasničkog udela u nepokretnosti u periodu od šest meseci.

12. Po okončanju prodaje nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja Poreska uprava donosi Rešenje o prodaji nepokretnosti.

13. Nepokretnosti se prodaju u viđenom stanju i na kupljenunepokretnostne može se stavljati reklamacija.

14. Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Filijale Loznica, na internet strani Poreske uprave, u dnevnom listu ,,SRPSKI TELEGRAF,, i dostavlja poreskom obvezniku.         

15. Sve bliže informacije mogu se dobiti preko tel. 015/889-550 (lokal 131) i 015/878-400, a nepokretnosti izložene javnoj prodaji mogu se razgledati do dana održavanja javne prodaje.