Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretne imovine putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretne imovine putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Kruševac, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretne imovine poreskog obveznika DOO „MINAK PROM“ iz Parčina, opština Aleksandrovac,  PIB: 107992323, Matični broj: 20911786,  po rešenju broj: 052-433-06-08896/2018 od 30.05.2018. godine,   na osnovu člana  99 i člana 104 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  ("Sl. Glasnik RS" br. 80/2002 ... 30/2018.)  donosi:

 

Oglas o prodaji pokretne imovine

putem usmenog javnog nadmetanja

 

I Prvo ponovljeno ročište drugi put za prodaju pokretne imovine putem usmenog  javnog nadmetanja za sledeću imovinu:

Ostale pokretne stvari:

1. Kotao na mazut 1,7 komada 1 x 250.000,00 dinara

2. Pelinkovac gorki 24 x 535,00 dinara

3. Vino Vranac 1/1 126 x 148,00 dinara

4. Vino MEĐAŠ crni 0,75 23 x 343,00 dinara

5.  Koncentrat kupina kg 1.000 x 300,00=300.000,00 dinara

2.  Procenjena vrednost pokretnih stvari utvrđena je zapisnikom o popisu i proceni pokretnih stvari    broj 052-433-08896/2018 od 07.06.2018. godine.               

Prodaja će se održati dana 23.11. 2018. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Filijale Kruševac u Kruševcu, Trg Despota Stefana br. 2 na drugom spratu u kancelariji br. 23.

3. Pokretne stvari na usmenom javnom nadmetanju kupuju se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.

4. Na usmenom javnom nadmetanju za pokretne stvari  čija je pojedinačna vrednost preko 200.000,00 mogu  učestvovati samo lica koja polože depozit u visini od 10% od od procenjene vrednosti pokretne stvari. Iznos depozita uplatiti na račun javnih prihoda 840-1700845-84 sa pozivom na broj 97 73-052-107992323 V.

5. Na prvom usmenom javnom nadmetanju pokretna stvar se ne može prodati po ceni nižoj od 60%  utvrđene vrednosti, osim ako se sa tim pismeno saglasi poreski obveznik.

6. Vrednost robe postignuta prodajom akciznih proizvoda predstavlja poresku osnovicu za obračun PDV.

U skladu sa Zakonom o akcizama („Sl. glasnik RS“ br. 108/16) obveznik akcize je kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku prinudne naplate a koje prodaje državni organ. Kupac akciznih proizvoda dužan je da poresku prijavu za obračun akcize (član 22a. stav 2), podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec. Takođe obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos obračunat od 1. do 15. dana u mesecu, najkasnije 15. dana u mesecu za iznos obračunat od 16. do kraja prethodnog meseca.

Iznos akcize za rakije, vina rakije sa dodatkom ekstrakta bilja je 124,00 dinara po litru.

7. Kupac najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata pokretna stvar uvećanu za 20% PDV, odnosno 10% za pokretnu stvar pod rednim brojem 5. uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji. Ako kupac u navedenom roku ne uplati cenu, prodaja se oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

8. Poreski obveznik,  lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica,  ne mogu biti kupci stvari na usmenom javnom nadmetanju, kao i ponuđači koji imaju dospele a neizmirene poreske obaveze, pa je sa sobom potrebno poneti ličnu kartu i uverenje o izmirenim poreskim obavezama za fizička lica, ili ovlašćenje i uverenje o izmirenim poreskim obavezama za pravna lica.

9. Ovaj oglas istaći na oglasnoj tabli Filijale Kruševac, na internet strani i dostaviti poreskom obvezniku.

10. Kupci pokretnih stvari ne mogu vršiti preprodaju kupljenih stvari, njihovo  davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje licima iz tačke 8. u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

                                                                                                                                       Direktor

                                                                                                                                Veroljub Vučićević