Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretne imovine putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretne imovine putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Kruševac, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretne imovine poreskog obveznika DOO „MINAK PROM“ iz Parčina, opština Aleksandrovac, PIB:107992323, Matični broj: 20911786, po rešenju broj: 052-433-06-08896/2018 od 30.05.2018. godine, na osnovu člana  99 i člana 104 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  ("Sl. Glasnik RS" br. 80/2002...30/2018.)  donosi:

 

Oglas o prodaji  pokretne imovine

putem usmenog javnog nadmetanja

 

I Drugo ponovljeno ročište za prodaju pokretne imovine putem usmenog  javnog nadmetanja za sledeću imovinu:

1. Pokretne stvari koje imaju registracioni broj:

Opis pokretne stvari

Reg. oznaka/

broj

 

Marka

 

Tip

Broj šasije

 

Broj motora

 

God. proizvodnje

 

Snaga motora u KW

 

 

Rad. zap. motora u cm

 

Procenjena vrednost u dinarima

Teretno vozilo

AC012-JŽ

VOLKSWAGEN

WLT281

WV2ZZZ21ZRH001831

 

1993

70

2383

195.000,00

                   

2. Procenjena vrednost pokretnih stvari utvrđena je zapisnikom o popisu i proceni pokretnih stvari broj 052-433-08896/2018 od 07.06.2018. godine.               

Prodaja će se održati dana 23.11. 2018. godine sa početkom u 12 i 45 časova u prostorijama Filijale Kruševac u Kruševcu, Trg Despota Stefana br. 2 na drugom spratu u kancelariji br. 23.

3. Pokretne stvari na usmenom javnom nadmetanju kupuju se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.

4. Na usmenom javnom nadmetanju za pokretne stvari  čija je pojedinačna vrednost preko 200.000,00 mogu učestvovati samo lica koja polože depozit u visini od 10% od od procenjene vrednosti pokretne stvari. Iznos depozita uplatiti na račun javnih prihoda 840-1700845-84 sa pozivom na broj 97 73-052-107992323 V.

5. Na drugom usmenom javnom nadmetanju pokretna stvar se ne može prodati po ceni nižoj od 30% utvrđene vrednosti, osim ako se sa tim pismeno saglasi poreski obveznik.

6. Kupac najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata pokretna stvar uvećanu za 20% PDV-a,  uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji. Ako kupac u navedenom roku ne uplati cenu, prodaja se oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljm postupku prodaje te stvari.

7. Poreski obveznik,  lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica, ne mogu biti kupci stvari na usmenom javnom nadmetanju, kao i ponuđači koji imaju dospele a neizmirene poreske obaveze, pa je sa sobom potrebno poneti ličnu kartu i uverenje o izmirenim poreskim obavezama za fizička lica, ili ovlašćenje i uverenje o izmirenim poreskim obavezama za pravna lica.

8. Ovaj oglas istaći na oglasnoj tabli Filijale Kruševac, na internet strani i dostaviti poreskom obvezniku.

9. Kupci pokretnih stvari ne mogu vršiti preprodaju kupljenih stvari, njihovo  davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje licima iz tačke 7. u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

 

                                                                                                                                     Direktor

                                                                                                                                Veroljub Vučićević