Poreski kalendar

maj 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

Broj: 47-00385/2018-0058-014

Na osnovu člana 16, stav 1 i člana 160  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005,  61/2007 I 20/2009...30/18), Ministarstvo finansija - Poreska uprave - Filijala  Leskovac, donosi:

                                                                        Z A K Lj U Č A K

1. Poreskom obvezniku  DOO „REN ZHUA“,  sa sedištem u Medveđi, ul. Lička 108, Pib: 107577306, POSTAVLjA se zastupnik po službenoj dužnosti - advokat Nebojša Cvetković iz Leskovca, ul. Koste Stamenkovića br. 8, u poreskom postupku po nalogu za kontrolu broj: 47-00385/2018-0058-000 od 10.10.2018 god, sa predmetima kontrole:

- obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost, za period od 01.06.2012.-31.12.2017. godine,

- obračunavanje i plaćanje poreza na dobit pravnih lica, za period od 01.01.2016.-31.12.2017. godine,

- obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosi po odbitku - objedinjena naplata, za period 01.06.2012.-10.10.2018. godine.

Zastupnik po službenoj dužnosti se postavlja zbog toga što odgovorno lice preduzeća, Yanfei Jin  državljanin NR Kine broj pasoša G49305619, jmbg: 0401988665042, sa privremenim boravištem u Vrdniku, ul. Milice Stojadinović br. 18, opština Irig, nije pronađen na datoj adresi sedišta privrednog društva  u Medveđi ul. Lička br. 108, niti se odazvao na poziv za stranku koji mu je upućen na adresu privremenog boravišta.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj stvari iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 55/2004).

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

                                                                    O b r a z l o ž e nj e

U postupku terenske kontrole obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost, za period od 01.06.2012.-31.12.2017. godine, - obračunavanje i plaćanje poreza na dobit pravnih lica, za period od 01.01.2016. - 31.12.2017. godine  i obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa po odbitku - objedinjena naplata, za period 01.06.2012. - 10.10.2018. godine. kod poreskog obveznika DOO „REN ZHUA“,  sa sedištem u  Medveđi, ul. Lička 108, Pib: 107577306, inspektor je dana 11.10.2018 god, izlaskom na lice mesta na registrovanoj adresi sedišta poreskog obveznika kod Agencije za privredne registre,  a to je Medveđa ul. Lička 108, utvrdio da se na registrovanoj adresi sedišta ne nalazi poreski obveznik, da nema istaknut naziv firme, i da je meštanima isti nepoznat.

Potom je dana 12.10.2018 god, poslat poziv za stranku na adresu privremenog boravišta odgovornog lica  poreskog obveznika DOO „REN ZHUA“, Yanfei Jin državljanin NR Kine broj pasoša G49305619, jmbg: 0401988665042, sa privremenim boravištem u Vrdniku, ul. Milice Stojadinović br. 18, opština Irig, ali se isti vratio sa napomenom da se isti 22.10.2018 god, odselio.

Daljom proverom utvrđeno je da odgovorno lice nije prijavilo nikakvu promenu adrese privremenog boravišta, kao ni adrese sedišta poreskog obveznika DOO „REN ZHUA“, kod nadležnih organa.

Kako je u poreskom postupku utvrđeno da  odgovorno lice  ne nalazi na datoj adresi pa su se stekli zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. tačka 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji da Poreska uprava u konkretnom predmetu poreskom obvezniku postavi zastupnika po službenoj dužnosti radi vođenja postupka kontrole po nalogu za kontrolu br. 47-00385/2018-0058-000 od 10.10.2018 godine.

Naime, odredbom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku čije se sedište ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u prijavi za registraciju propisanoj aktom iz člana 27. stav 5. ovog zakona ili u evidencionoj prijavi za PDV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost.

Iz napred iznetog, primenom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, donet je zaključak kao u dispozitivu.

Odredbom člana 16. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada i naknada troškova prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Visina novčane nagrade i naknade troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku (Službeni glasnik RS", br. 55/2004).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da protiv zaključka o postavljenju zastupmika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

                                                                                                                              Direktor

                                                                                                                          Ivan Stanković

Zaključak:                                                            

- objaviti na oglasnoj tabli

- Filijala  Leskovac                                                           

- dostaviti zastupniku po službenoj dužnosti