Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Javna prodaja pokretnih stvari javnim nadmetanjem

Javna prodaja pokretnih stvari javnim nadmetanjem

Ministarstvo finansija  Poreska uprava – Filijala Aleksinac na osnovu člana 104. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16,30/18) oglašava

JAVNU PRODAJU POKRETNIH STVARI javnim nadmetanjem

Dana 21.12.2018. godine u magacinskim prostorijama DOO «Nelt», ul. 12. februar u Nišu, u 11 časova,  izvršiće se prva javna prodaja, usmenim javnim nadmetanjem pokretnih stvari poreskog dužnika  PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU PROMET I USLUGE “ FRAD PRODUCTION“ D.O.O. ALEKSINAC, sa sedištem u Aleksincu, PIB: 108812934. Javnoj prodaji se izlažu sledeće pokretne stvari čija je početna cena:

R.br. Naziv pokretne stvari Jed. mere Količina Procenjena vrednost u din. ukupno
1 26.43.16/110 filter ulja komada 3741 1313 4 911 933.00
2 72.90.29/130 f.gor.separator komada 200 3740 748 000.00
3 10.21.13/110 filter ulja komada 1151 393 452 343.00
4 26.43.06/110 filter ulja komada 745 658 490 210.00
5 26.43.43/110 filter ulja komada 850 505 429 250.00
6 40.60.54/130 filter goriva komada 390 2690 1 049 100.00
7 20.37.21/20 filter vazduha komada 413 923 381 199.00
8 20.37.20/20 filter vazduha komada 932 482 449 224.00
9 99.112.05/20 filter vazduha komada 813 408 331 704.00
10 108.121.10/20 filter vazduha komada 133 5586 742 938.00
11 22.39.14/20 filter vazduha rd komada 480 484 232 320.00
12 15.30.21/20 filter vazduha rd komada 768 832 638 976.00
13 68.86.59/20 filter vazduha komada 466 1995 929 670.00
14 72.90.20/20 filter vazduha komada 115 5209 599 035.00
15 26.43.59/20 filter vazduha kab komada 351 1362 478 062.00
16 20.37.46/20 filter vazduha komada 19 5387 102 353.00
17 106.118.41/20 filter vazduha komada 564 879 495 756.00
18 36.18.42/30 filter goriva komada 370 948 350 760.00
19 40.60.53/30 filter goriva komada 100 4914 491 400.00
20 98.110.64/30 filter  za gas komada 429 792 339 768.00
21 AG 7901-1284(39.55.05/20) komada 360 1880 676 800.00
22 14.29.39/120 filter vazduha komada 139 8289 1 152 171.00
23 14.29.71/120 filter vazduha sa kućištem komada 52 16224 843 648.00
24 FV 0.134/4 filter vazduha komada 1016 588 597 408.00
25 68.86.46/10 filter ulja komada 345 990 341 550.00
26 27.44.22/110 filter ulja komada 315 785 247 275.00
27 57.75.03/130 filter goriva komada 150 1601 240 150.00
28 96.108.27/110 filter ulja komada 400 505 202 000.00
29 26.43.38/110 filter ulja rd komada 300 725 217 500.00
30 108.121.08/130 filter goriva komada 280 798 223 440.00
31 99.112.21/20 filter vazduha komada 420 401 168 420.00
32 20.37.47/20 filter vazduha rd komada 32 6290 201 280.00
33 72.90.03/20 filter vazduha komada 50 4941 247 050.00
34 68.86.31/30 um. filter goriva komada 190 1146 217 740.00
35 129.142.03/10 filter ulja komada 48 4788 229 824.00
36 16.32.30/10 filter ulja komada 344 601 206 744.00
37 26.43.74/30. filter goriva komada 237 1105 261 885.00
38 40.60.39/20 filter vazduha komada 35 6341 221 935.00
39 106.118.01/20 filter vazduha komada 70 2858 200 060.00
40 16.32.42/20 filter vazduha kab komada 171 1086 185 706.00
41 72.90.02/20 filter vazduha komada 186 1231 228 966.00
42 27.44.20/110 filter ulja komada 240 658 157 920.00
43 26.43.41/110 filter ulja rd komada 236 519 122 484.00
44 45.65.38/130 filter goriva komada 56 2294 128 464.00
45 36.18.41/30 filter goriva komada 122 848 103 456.00
46 57.75.04/130 filter goriva komada 130 1472 191 360.00
47 20.37.79/130 filter goriva komada 42 3061 128 562.00
48 74.85.10/110 filter ulja komada 99 1559 154 341.00
49 96.108.14/110 filter ulja komada 279 543 151 497.00
50 99.112.41/110 filter ulja komada 363 508 184 404.00
51 10.19.20/110 filter ulja komada 227 466 105 782.00
52 15.30.06/20 filter vazduha komada 326 461 150 286.00
53 22.39.06/20 filter vazduha komada 239 756 180 684.00
54 98.110.59/20 filter vazduha komada 96 1909 183 264.00
55 108.121.13/20 filter vazduha komada 21 4977 104 517.00
56 99.112.34/20 filter vazduha komada 414 443 183 402.00
57 99.112.36/20 filter vazduha rd komada 344 436 149 984.00
58 26.43.57/20 filter vazduha kab komada 123 1040 127 920.00
59 10.26.11/20 filter vazduha kab komada 203 882 179 046.00
60 27.44.62/20 filter vazduha kab komada 100 1040 104 000.00
61 40.60.30/20 filter vazduha komada 85 1764 149 940.00
62 72.90.06/20 filter vazduha komada 38 3780 143 640.00
63 22.39.30/20 filter vazduha komada 239 508 121 412.00
64 16.32.36/20 filter vazduha sogefi komada 147 755 110 985.00
65 16.32.41/20 filter vazduha komada 177 1008 178 416.00
66 20.37.70/20 filter vazduha komada 252 762 192 024.00
67 15.30.26/30 filter goriva komada 106 1361 144 266.00
68 15.30.24/10 filter ulja komada 225 613 137 925.00
69 20.37.59/10 filter ulja komada 88 1198 105 424.00
70 27.44.67/30 filter goriva komada 195 761 148 395.00
71 70.88.18/20 filter vazduha komada 20 6237 124 740.00
72 20.37.75/130 filter goriva komada 42 2161 90 762.00
73 20.37.76/130 filter goriva komada 30 2339 70 170.00
74 20.37.77/130 filter goriva komada 40 2339 93 560.00
75 20.37.78/130 filter goriva komada 18 2339 42 102.00
76 20.37.80/130 filter goriva komada 25 3995 99 875.00
77 14.30.10/40 filter hidro ulja komada 21 3529 74 109.00
78 43.63.50/20 filter vazduha komada 4 2647 10 588.00
79 36.18.19/20 filter vazduha komada 3 3011 9 033.00
80 36.18.22/20 filter vazduha komada 5 1653 8 265.00
81 36.18.46/20 filter vazduha komada 11 2490 27 390.00
82 36.18.32/20 filter vazduha komada 2 3087 6 174.00
83 17.33.12/20 filter vazduha komada 14 2032 28 448.00
84 72.90.28/20 filter vazduha komada 12 4157 49 884.00
85 40.60.51/20 filter vazduha komada 6 11994 71 964.00
86 42.62.04/10 filter ulja komada 10 4221 42 210.00
87 42.62.19/20 filter vazduha komada 13 1748 22 724.00
88 12.19.19/20 filter vazduha komada 10 3140 31 400.00
89 43.27.05/20 filter vazduha komada 8 3032 24 256.00
90 69.87.13/20 filter vazduha komada 5 6090 30 450.00
91 45.65.33/20 filter vazduha komada 7 5758 40 306.00
92 45.65.43/20 filter vazduha komada 2 5314 10 628.00
93 45.65.52/20 filter vazduha komada 6 6012 36 072.00
94 45.65.25/20 filter vazduha komada 5 8881 44 405.00
95 14.30.03/110 filter ulja komada 359 706 253 454.00
96 14.29.49/120 filter vazduha komada 21 8533 179 193.00
97 26.43.35/130. filter goriva komada 205 1389 284 745.00
98 98.110.21/130. filter goriva komada 48 3372 161 856.00
99 26.43.36/130 filter goriva komada 160 982 157 120.00
100 22.39.38/130 filter goriva komada 66 1807 119 262.00
101 16.32.21/20 filter vazduha rd komada 117 932 109 044.00
102 126.139.102/20 filter vazduha komada 125 1047 130 875.00
103 115.128.11/120.00.07 filter vazduha komada 260 524 136 240.00
104 37.50.07/10 filter ulja komada 140 561 78 540.00
105 113.126.35/40 um. filt. hidr. komada 28 5564 155 792.00
106 44.64.32/10 filter ulja komada 11 11819 130 009.00
107 27.44.50/130 filter goriva komada 12 3255 39 060.00
108 16.32.46/130 filter goriva komada 10 1175 11 750.00
109 20.37.08/20 filter vazduha komada 30 503 15 090.00
110 70.88.15/40 filter hidraulike komada 3 19169 57 507.00
111 62.80.01/20 filter vazduha komada 5 4853 24 265.00
112 00.00.201/40 filter hidraulike rd komada 4 8085 32 340.00
113 109.122.67/20 filter vazduha komada 30 2607 78 210.00
114 131.144.36/10 filter ulja komada 1 23836 23 836.00
115 102.114.71/20 filter vazduha komada 5 3248 16 240.00
116 123.136.32/40 filter ulja komada 8 6090 48 720.00
117 115.128.05/120 filter vazduha komada 6 7193 43 158.00
118 44.64.09/10 filter ulja komada 11 7827 86 097.00
119 44.64.81/10 filter  ulja komada 2 2570 5 140.00
120 44.64.75/10 filter ulja komada 10 4239 42 390.00
121 124.137.43/40 filter ulja komada 22 4181 91 982.00
122 19.36.05/20   filter komada 57 671 38 247.00

 

R. b. Vrsta  pokretne stvari marka  Tip Godina proizvodnje  Snaga motora u KW   Rad. zap. motora u cm  Nosivost u kg. Procenjena vrednost u din. 
123 Teretno vozilo Peugeot Boxer 2002 62 1997 1505 200 000.00 

                     

1. Početna vrednost pokretih stvari utvrđena je posebnim Zapisnicima o ponovnoj  proceni broj 002-433-06-04/2018-2 od 23.10.2018. godine, 002-433-06-04/2018-3 od 24.10.2018. godine, 002-433-06-04/2018-4 od 25.10.2018. godine i 002-433-06-04/2018-5 od 26.10.2018. godine i iznosi               29 819 030.00 dinara. Na prvom usmenom javnom nadmetanju, pokretne stvari se ne mogu prodati ispod 60% utvrđene početne vrednosti. Prodajna cena predstavlja osnovicu za obračun poreza na dodatu vrednost,koju plaća kupac po poreskoj stopi od 20 %.

2.  Prodaja pokretnih stvari  se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

3. Zainteresovani ponuđači imaju pravo da najkasnije do dana održavanja javne prodaje svakim radnim danom u vremenu od 11 do 13 časova razgledaju pokretne stvari koje su predmet javne prodaje, u prostorijama magacina «NELT»-a, u Nišu, ulica 12. Februar – treći prilaz.

4. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju – ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika i ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju.  Svi učesnici dostavljaju i potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze.

5. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci stvari. Zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

6. Na usmenom javnom nadmetanju na kome se prodaju pokretne stvari čija je pojedinačna vrednost preko 200.000 dinara, mogu učestvovati samo lica koja polože depozit u visini od 10% od procenjene vrednosti pokretne stvari.Depozit se uplaćuje na račun 840-1700845-84 sa pozivom na broj 97 42 002 108812934

 7. Stvari se prodaju u viđenom stanju bez mogućnosti njihovog vraćanja ako se naknadno utvrde neki nedostaci i bez prava na naknadne reklamacije.

7. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj su mu prodate pokretne stvari uplati u roku od 8 dana od dana dostavljanja zapisnika o prodaji pokretnih stvari. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju su mu pokretne stvari prodate, prodaja se u odnosu na tog kupca  oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

8.  Kupac obezbeđuje utovar i prevoz u prisustvu radnika Poreske uprave.

9. Ovaj oglas  objaviti u dnevnom listu „Danas“, na internet strani Poreske uprave , istaći na oglasnoj tabli Filijale Aleksinac i dostaviti poreskom obvezniku. 

Kontakt telefon: 018/804-263

DIREKTOR FILIJALE

Vladan Stojadinović