Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Kragujevac, u postupku prinudne naplate po Rešenju broj: 049-433-06-4982/2018-1 od 07.11.2018. godine o prinudnoj naplati iz pokretnih stvari poreskog obveznika Stepanović Njegoša, vlasnika samostalne radnje za taksi prevoz „PROFI TAXI 06“ sa prebivalištem u Kragujevcu, u ulici Dragomira Ostojića broj 142, na osnovu člana 104. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005...i 95/2018.), objavljuje:

 

Oglas o prodaji pokretnih stvari

putem usmenog javnog nadmetanja

 

1. Određuje se drugo ročište za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja, poreskog obveznika Stepanović Njegoša, vlasnika, samostalne radnje za taksi prevoz „PROFI TAXI 06“ sa prebivalištem u Kragujevcu, u ulici Dragomira Ostojića broj 142, PIB 103261524, matični broj 56299785, i to:

1) PUTNIČKO VOZILO - registraciona oznaka/broj KG169-CZ, marka OPEL, model  VECTRA 1.6 COMFORT, broj šasija W0L0JBF1911117997, broj motora  Z16XE02MV8118, godina proizvodnje 2001, snaga motora 74 KW, radna zapremina motora 1598 cm, čija je procenjena vrednost 110.000,00 dinara; 

2) PUTNIČKO VOZILO - registraciona oznaka/broj  KG124-TH, marka FIAT, model PUNTO 1.2, broj šasija ZFA18800004327301, broj motora 188A40000500481, godina proizvodnje 2001, snaga motora 44 KW, radna zapremina motora 1242 cm, čija je procenjena vrednost 75.000,00 dinara;

2. Prodaja će se održati dana 03.04.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u kancelariji broj 226 Poreske Uprave – Filijale A Kragujevac, u ulici "27 Marta" broj 14;                                                                 

3. Pokretne stvari koje su predmet javne prodaje, mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 11.00 do 14.00 časova u magacinu zaplenjene robe u Sobovici, Opština Kragujevac, za sve informacije zvati na telefone: 034/ 333-390 lokal 201 i 062/ 8099557;

4. Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju bez prava na  reklamaciju i bez mogućnosti njenog vraćanja ako se naknadno utvrde neki nedostaci.

5. Na drugom usmenom javnom nadmetanju, pokretne stvari se ne mogu prodati po ceni nižoj od 30% procenjene početne vrednosti, osim ako se poreski obveznik pismeno saglasi sa prodajom pokretne stvari za iznos koji je manji od 30% utvrđene početne vrednosti.

6. Prodaja pokretnih stvari vrši se putem usmenog javnog nadmetanja na kome učestvuju najmanje dva ponuđača;

7. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica, kao i ponuđači koji imaju neizmirene poreske obaveze ne mogu biti kupci stvari;

8. Učesnici na prodaji pokretnih stvari sa sobom treba da ponesu ličnu kartu i uverenje o izmirenom poreskim obavezama za fizička lica ili ovlašćenje o izmirenim obavezama za pravna lica; 

9. Kupac - najbolji ponuđač je dužan da uplati iznos za kojoj mu je prodata pokretna stvar u roku od 8 dana od dana zaključenja ročišta za usmenu javnu prodaju na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja 97 - 32 049 103261524V. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je prodata pokretna stvar, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom, a kupac ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari;  

10. Pokretna stvar se preuzima u prisustvu radnika Poreske uprave, a kupac obezbeđuje prevoz pokretne stvari.

11. Ovaj oglas objaviti na internet strani Poreske uprave, na oglasnoj tabli Poreske Uprave – Filijale Kragujevac i dostaviti poreskom obvezniku. 

                                                                                                                  P.O. DIREKTOR FILIJALE                                                                            

                                                                                                                         Svetlana Todorović