Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Subotica, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika IVKOVIĆ VLADISLAVA sa prebivalištem u Subotici, ul. Zorkina br. 1c, na osnovu člana 105. i 108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009 i 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku, («Sl. glasnik RS», br. 18/16), objavljuje:

 

Oglas o prodaji nepokretnosti putem

usmenog javnog nadmetanja

 

1. Prvo ponovljeno ročište za prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, i to:

List nepokretnosti br. 3167 K.O. Tavankut

R.b.

Broj parcele

OZNAKA ZEMLjIŠTA-NEPOKRETNOSTI

Površina

Utvrđena početna vrednost u dinarima

ha

a

m2

1.

6064/1

Njiva 5.klase u Ljutovu

--

14

86

185.750,00

2.

6065/1

Porodična stambena zgrada i zemljište pod zgradom-objektom u Tavankutu - Salaš

--

--

60

625.059,00

3.

6065/1

Zemljište uz zgradu - objekat u Tavankutu - Salaš

--

5

00

62.500,00

4.

6065/1

Njiva 5.klase u Tavankutu - Salaš

--

3

45

43.125,00

5.

6065/2

Njiva 5.klase u Ljutovu

--

3

06

38.250,00

 

Ukupno:

 

 

 

 

954.684,00

upisane u 1/1 dela prava svojine poreskog obveznika u katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti u Subotici, u listu nepokretnosti broj 3167 za katastarsku opštinu (KO) Tavankut;

Napomena: Porodična stambena zgrada površine 60m2 na parceli 6065/1, upisana u list nepokretnosti broj 3167 K.O. Tavankut V list - 1. deo - pravni status objekta: Objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju;

održaće se dana 28.03.2019. godine, sa početkom u 11.00 časova, u kancelariji Poreske uprave – Filijale Subotica, ul. Korzo br 5, na I spratu.

2. Početna vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog oglasa iznosi: 954.684,00 dinara.

3. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Na navedenoj nepokretnosti je u postupku prinudne naplate poreske obaveze od poreskog obveznika Ivković Vladislava upisano založno pravo - zakonska hipoteka u korist Republike Srbije od dana 23.05.2012. godine, na osnovu rešenja Ministarstva finansija - Poreske uprave - Filijale Subotica br. 316-433-5068/2011-30-1 od 09.01.2012. godine i br. 316-433-5068/2011-30-134-6 od 19.04.2012. godine u iznosu od 858.980,66 dinara. 

Na navedenoj nepokretnosti je dana 13.12.2016. godine na osnovu zaključka javnog izvršitelja u Subotici posl. broj. I.I-27/2016 od 09.12.2016. godine, upisana zabeležba Rešenja o izvršenju (javna prodaja) doneta od strane Osnovnog suda u Subotici posl. br. Ii.316/2016 od 29.09.2016. godine u izvršnom postupku pokrenutom od strane izvršnog poverioca Vojvođanske banke AD Novi Sad. Zaključkom javnog izvršitelja u Subotici posl. broj. I.I-27/2016 od 03.12.2018. godine stavljeni su van snage akti javnog izvršitelja o prodaji nepokretnosti zbog prethodno pokrenutog postupka od strane Poreske uprave - Filijale Subotica radi namirenja potraživanja na istoj nepokretnosti.

5. Na javnom nadmetanju, kao ponuđači ne mogu učestvovati poreski obveznik, zaposleni u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica.

6. Na prvom ponovljenom ročištu putem usmenog javnog nadmetanja, nepokretnost se ne može prodati ispod 75% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti.

7. Ponuđači su dužni da pre početka usmenog javnog nadmetanja polože depozit /najkasnije 24 sata pre početka licitacije/ u visini od 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, odnosno u iznosu od 47.734,20 dinara, na račun Javnih prihoda naplaćenih u postupku prinudne naplate broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj 97 – 19 236 1407965820066N.

8. Ponuđači – kupci moraju poneti ličnu kartu, a pravna lica rešenje o registraciji i ovlašćenje firme da može učestvovati na licitaciji, kao i dokaz o izmirenim poreskim obavezama, za pravna lica i preduzetnike, ne starije od 15 dana.

9. Nepokretnost se prodaje u viđenom stanju i neće se primati nikakve reklamacije.

10. Kupac - najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja ročišta za usmenu javnu prodaju. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita.

11. Nepokretnosti se mogu videti dana 26.03.2019. godine u vremenu od 12 do 13 sati.

12. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave – Filijale Subotica i u dnevnom listu "KURIR" dana 20.03.2019. godine.

Telefon za informacije: 024/655-180.