Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava – Filijala Novi Sad 1, u postupku prinudne naplate poreske obaveze iz nepokretnosti poreskog obveznika "NOVEL" DOO iz Beograda, PIB:101696115, na osnovu člana 108. stav 1. 2. i 3., člana 109., Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002...95/2018) i člana 146., 192., 193. i 194. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ», br. 33/97,  31/2001 i «Sl.glasnik RS», br.30/2010 i «Sl.glasnik RS», br.18/2016),  17.07.2019.  godine,  objavljuje

O G L A S  o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

1. ODREĐUJE SE PONOVLjENO PRVO ROČIŠTE, ČETVRTI PUT, za prodaju nepokretnosti u postupku prinudne naplate poreske obaveze putem usmenog javnog nadmetanja, za nepokretnost koja je upisana kao svojina poreskog obveznika "NOVEL" DOO iz Beograda ul. Jasenova br.11, PIB:101696115, MB:08262004, u katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti u Novom Sadu, obim udela 1/1, u listu nepokretnosti broj: 1526, za K.O.Novi Sad III, i to:

R.

br.

Opis nepokretnosti

Broj

K.P.

KO

Površina prema katastru

Utvrđena početna

vrednost

u dinarima na dan procene

ha

a

m2

 

1.

 

Njiva 2. klase Potes/ulica-Temerinski put, vrsta zemljišta-ostalo građevinsko zemljišpte u svojini

 

 

 

 

356/1

 

 

 

Novi Sad  III

 

 

 

 

26

 

 

 

16

 

 

 

35 086 576,80

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

35 086 576,80

 

 

koje će se održati u četvrtak 25.07.2019. godine,, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalne grupe za edukaciju, Edukativnog centra u Novom Sadu, Ulica Futoška br. 35. Nepokretnosti poreskog obveznika su opterećene zakonskim založnim pravom – hipotekom prvog reda u korist Republike Srbije – Poreske uprave – Filijale Novi Sad 1 u ukupnom iznosu  od  10.019.611,77 dinara sa pripadajućom kamatom do dana isplate celokupnog duga, kod poreskog obveznika "NOVEL" DOO iz Beograda, PIB:101696115, koji proističe iz zapisnika Ministarstva finansija Poreske uprave Filijale Novi Sad 1  broj: 2231-433-12-03874/2015-I2A07-17 od 03.07.2015.godine.

            2. Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je konačnim rešenjem Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijale "A" Čukarica broj: 011-433-00-11242/2018-K1A08-2 od 25.03.2019. godine i  iznosi, za nepokretnost pod R.br.1 Njiva 2. klase Potes/ulica-Temerinski put, vrsta zemljišta-ostalo građevinsko zemljišpte u svojini, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1, novčanu vrednost od  35.086.576,80dinara.

            3.  Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

            4. Na ovom ročištu nepokretnost se ne može prodati ispod 75% utvrđene početne  vrednosti nepokretnosti. 

5. Ponuđači su dužni da pre početka usmenog javnog nadmetanja polože depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, za  nepokretnost pod R.br.1. Njiva 2. klase Potes/ulica-Temerinski put, vrsta zemljišta-ostalo građevinsko zemljišpte u svojini, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1, u iznosu od 1.754.328,84 dinara, na račun br: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja 97 57011101696115N, najkasnije do utorka - 23.07.2019.godine.

6. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su položila depozit, čime stiču status zainteresovanog ponuđača. Ulazak u prostorije u kojima će se održati usmeno javno nadmetanje će biti dozvoljen samo zainteresovanim ponuđačima lično, bez pratnje. Uvidom u list nepokretnosti i Plan detaljne regulacije ulaznog pravca duž Temerinskog puta u Novom Sadu ("Sl.list Grada Novog Sada br 20 od 05.maja 2010.godine, i na osnovu čl. 5 Zakona o prometu nepokretnosti (SL.gl. RS Br.93/14, 121/14, 6/15), ne postoji pravo preče kupovine za nepokretnost koja je predmet ove javne prodaje.

7. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati nepokretnost koja je predmet javne prodaje   u sredu 24.07.2019. godine u periodu od 10-12 časova. Razgledanje nepokretnosti se zbog obezbeđivanja ulaska na posed najavljuje kod inspektora koji vodi postupak javne prodaje nepokretnosti u Poreskoj upravi, Filijali Novi Sad 1 u Novom Sadu, Modene br.7 pismenim putem ili putem telefona na broj: 064/87-42-442 u radno vreme, do isteka termina za razgledanje nepokretnosti.

            8. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od zaključenja usmenog javnog nadmetanja. Na osnovu čl.31.stav 1. tačka 1. Zakona o porezu na imovinu ("Sl.gl.RS" 26/01...68/14)  porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća kada se apsolutno pravo prenosi radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

            9. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

            10. Oglas o prodaji nepokretnosti će se objaviti na oglasnoj tabli Filijale Novi Sad 1, na internet strani Poreske uprave, dnevnom listu "KURIR" i dostaviti poreskom dužniku odnosno zastupniku po službenoj dužnosti i založnim poveriocima, ukoliko navedena lica postoje.