Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Pribavljanje (nepokretnosti) u svojinu Republike Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda

Pribavljanje (nepokretnosti) u svojinu Republike Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU

 REPUBLIKE SRBIJE,  Beograd, ul. Kralja Milana br. 16

 I

MINISTARSTVO FINASIJA Beograd, ul. Kneza Miloša br. 22

            Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 464-5888/2019 od 13.6.2019. godine,

oglašavaju:

PRIBAVLjANjE (NEPOKRETNOSTI) U SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE

PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

1. PREDMET PRIBAVLjANjA

Predmet pribavljanja je nepokretnost - objekat u Nišu, površine od 2.000 m2 do 2.500 m2, koji se od zgrade Ministarstva finansija – Poreske uprave  - Filijale Niš, u Nišu, u ul. Generala Milojka Lešjanina br. 19, nalazi na operativno prihvatljivoj pešačkoj udaljenosti, najviše do 300 m, koji je je infrastrukturno potpuno opremljena kao i da je nepokretnost po svojoj strukturi takva, da odgovara potrebama obavljanja poslova Poreske uprave, koji će koristiti 200 zaposlenih, odnosno da se objekat sastoji od pretežno kancelarijskih prostorija različite strukture i prostorija koje treba da budu u funkciji: arhive, sala za sastanke, kao i pripadajućeg otvorenog parking prostora.

Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa mogu se dobiti u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, ili na tel. br. 011/ 3346-607, u vremenu od 10 do 15 časova i u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi na tel. br. 018/509-048.

2. USLOVI PRIBAVLjANjA

Kupoprodajna cena, po kojoj se nepokretnost pribavlja, ne može biti  iznad vrednosti nepokretnosti, koja će biti utvrđena aktom nadležnog poreskog organa, a najviše do iznosa od 226.000.000,00 dinara, koja je planirana za tu namenu.

Pravo učešća na oglasu imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica.

Predmetne nepokretnosti će biti pribavljene od najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda ista će se uzeti u razmatranje.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena za najpovoljniju, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, u kom slučaju će se pristupiti pozivanju sledećeg najpovoljnijeg ponuđača. 

Troškove overe ugovora kod javnog beležnika, poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, odnosno poreza na dodatu vrednost,kao i druge eventualne troškove koji proisteknu iz realizacije ugovora, u celini snosi kupac.

3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponuda i dokumentacija moraju biti na srpskom jeziku, a ako su na stranom, moraju biti prevedene na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Uz ponudu se dostavljaju podaci o podnosiocu ponude:

- za fizička lica - ime i prezime, adresu stana, fotokopiju lične karte (prva i druga strana) ili pasoša (za strana lica), kontakt telefon.

- za pravna lica - naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB-u, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis, telefon i faks podnosioca ponude.

4. SADRŽAJ PONUDE I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Ponuda mora da sadrži podatke:

Identifikaciju nepokretnosti, sa podacima o: mestu, lokaciji, adresi sa navođenjem broja katastarske parcele na kojoj se objekti nalaze, strukturi, spratnosti i površini objekta.

Cenu nepokretnosti po 1 m2 i ukupno (cena po 1 m2 h površina).

Ponuda u kojoj cena nije navedena u dinarima ili je data opisno, odnosno uslovno neće se razmatrati.

Rok za primopredaju nepokretnosti

Bliže podatke u vezi nepokretnosti, i to:

- godina izgradnje nepokretnosti

- solidnost i kvalitet gradnje (dati opisno)

- funkcionalne karakteristike (u prilogu dati kopiju objekta - zgrade iz kataloga ili skicu zgrade sa dimenzijama i oznakama prostorija kao i sa oznakom strana sveta).

Uz ponudu, obavezno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

- svojinsko-pravnu dokumentaciju, i to: izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (izvod iz lista nepokretnosti) ne starije od 6 meseci, a za vanknjižno vlasništvo, kompletnu svojinsko-pravnu dokumentaciju, počev od građevinske i upotrebne dozvole, ugovore o svakom prometu do poslednjeg, sa potvrdama da je plaćena kupoprodajna cena i plaćen porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnostima, odnosno porez na dodatu vrednost,

 - pismenu izjavu vlasnika nepokretnosti, overenu kod nadležnog suda, da na ponuđenoj nepokretnosti nema upisanih ili neupisanih tereta, da ponuđena nepokretnost nije pod sporom, niti pod zabranom raspolaganja, kao i izjavu da ukoliko se utvrdi da na nepokretnosti koja se nudi postoji bilo kakav teret, ponuđač se obavezuje da ga otkloni o svom trošku, odnosno da kao prodavac kupcupruži zaštitu od evikcije i snosi svu odgovornost za eventualne pravne nedostatke.

Važnost ponude: najmanje 90 dana od dana dostavljanja ponude.

Ponuđač je obavezan da dostavi ponudu po svim elementima i u skladu sa ovim oglasom i prateću dokumentaciju.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

5. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Postupak otvaranja pismenih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača sprovešće se komisijski.

Nakon otvaranja prispelih ponuda Komisija će pribaviti procene tržišnih vrednosti ponuđenih nepokretnosti - objekata, utvrđene od strane Ministarstva finansija – Poreske uprave – nadležne filijale i izvršiti obilazak nepokretnosti.

Kriterijumi za ocenjivanje najpovoljnije ponude su:

1. cena nepokretnosti - objekta, koja ne može biti veća od procene tržišne vrednosti utvrđene od strane Ministarstva finansija – Poreske uprave – nadležne filijale.

2. solidnost gradnje i kvalitet

3. funkcionalne karakteristike

4. rok primopredaje.

Ponude u kojima je cena nepokretnosti – objekta veća od pribavljene procene tržišne vrednosti Ministarstva finansija – Poreske uprave – nadležne filijale  neće se razmatrati.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača doneće Vlada Republike Srbije, nakon prijema procene tržišne vrednosti ponuđenih nepokretnosti, utvrđene od strane Ministarstva finansija – Poreske uprave – nadležne filijale.

Učesnike oglasa Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, pismeno će obavestiti o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u roku od 5 dana od donošenja odluke Vlade o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, sa Republikom Srbijom - Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije,  zaključi ugovor o kupoprodaji.

Komisija zadržava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu ukoliko oceni da ista nije odgovarajuća.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa, na adresu: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa vidljivom oznakom "PONUDA ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI (OBJEKTA) U SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE - NE OTVARAJ", preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.