Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja – prvi put

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja – prvi put

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Pirot, u postupku prinudne javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika „BLAGOJE KOSTIĆ - CRNI MARKO“ AD, iz Pirota, ul. Šađine vodenice br. 6, PIB:100 187 938, MATIČNI BROJ: 07215193,  na osnovu člana 105. i 108. stava 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl.glasnik RS», br.80/2002,....95/2018),  dana 01.10.2019. godine,  objavljuje:

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja – prvi put

  1. Prvo ročište za prodaju nepokretnosti putem  usmenog javnog nadmetanja i to:

R.

br.

Opis nepokretnosti

Broj

K.P.

KO

Površina prema katastru

Utvrđena početna

vrednost

u dinarima na dan procene

ha

a

m2

 

1.

Zgrada br. 1, ostale zgrade-magacin i zemljište pod zgradom-objektom

3706/4

PIROT-GRAD

 

1

46

2 319 112.82

 

2.

Zgrada br. 1, ostale zgrade-magacin i zemljište pod zgradom-objektom

3706/5

PIROT-GRAD

 

2

23

4 212 339.55

3.

Zgrada broj 1- pomoćna zgrada - PORTIRNICA i zemljište pod zgradom-objektom

3706/6

PIROT-GRAD

 

 

14

208 381 .53

 

4.

Zgrada br. 1, ostale zgrade-magacin i zemljište pod zgradom-objektom

3706/7

PIROT-GRAD

 

2

40

3 812 240.26

 

5.

Zgrada br. 1, garaža i zemljište pod zgradom-objektom

3706/8

PIROT-GRAD

 

2

59

4 114 042.61

6.

Zgrada broj 1- POMOĆNA ZGRADA i zemljište pod zgradom-objektom

3706/9

PIROT-GRAD

 

 

57

587 957.28

 

7.

Zgrada br. 1, Ostale zgrade-SILOS i zemljište pod zgradom-objektom

3706/10

PIROT-GRAD

 

 

12

430 000.00

 

8.

Zgrada br. 1, Ostale zgrade-SILOS i zemljište pod zgradom-objektom

3706/11

 

PIROT-GRAD

 

 

 

11

420 000.00

 

9.

Zgrada br. 1, Ostale zgrade-SILOS i zemljište pod zgradom-objektom

3706/12

 

PIROT-GRAD

 

 

 

10

410 000.00

Ukupno 1-9

 

 

 

 

 

 

16 514 074.05

UKUPNA UTVRĐENA POČETNA VREDNOST NEPOKRETNOSTI IZNOSI   16. 514.074,05 dinara.

Nepokretnosti su upisane kao svojina poreskog obveznika „BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO“ AD, iz Pirota, ul. Šađine vodenice br. 6, PIB:100 187 938, MATIČNI BROJ: 07215193 u katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti u Pirotu, u list nepokretnosti broj 2965, sa obimom udela 1/1za katastarsku opštinu Pirot-grad.

Prodaja nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja će se održati  dana 16.10.2019. godine, sa početkom u 1100 časova u Poreskoj Upravi - Filijali Pirot u ulici Srpskih vladara br. 87, u kancelariji  broj 126. Zainteresovani ponuđači su dužni da se prijave za licitaciju u kancelariji br. 126, na dan održavanja iste najkasnije do 930 časova.

2. Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je izvršnim rešenjem ove Filijale broj: 079-433-05-2007/2018-10 od 16.09.2019. godine i na dan procene 11.09.2019. godine ukupno  iznosi 16 514 074.05 dinara.

3. U listu nepokretnosti broj 2965 RGZ Služba za katastar nepokretnosti Pirot za KO Pirot-grad u G listu- podaci o teretima i ograničenjima na nepokretnosti koja je predmet prodaje upisani su sledeći tereti i ograničenja:

- Zabeležba rešenja o izvršenju IIV 317/17 od 04.04.2017. godine Privrednog suda u Nišu, a po osnovu zaključka I.IV-40/2017 od 12.10.2018. godine javnog izvršitelja Saše Stankovića iz Pirota, radi namirenja novčanog potraživanja u iznosu od 20.000,00 na ime kašnjenja za neispunjene obaveze u roku bez zakonske zatezne kamate, za iznos od 7.965,00 dinara na ime glavnog duga sa zateznom kamatom počev od 19.11.2015. godine pa do konačne isplate, kao i troškova izvršenja koliko budu izneli.

- Hipoteka u korist RS radi obezbeđenja naplate dospele a neplaćene poreske obaveze u ukupnom iznosu od 5.080.627,97 dinara sa stanjem duga na dan 20.11.2018.godine

- Hipoteka u korist RS radi obezbeđenja naplate dospele a neplaćene poreske obaveze u  iznosu od 3.553.168,45 dinara sa stanjem duga na dan 29.07.2019.godine

4. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

5. Ponuđači su dužni da najkasnije do 15.10.2019. godine uplate depozit u iznosu od         825.703,70 dinara što iznosi 5% utvrđene početne vrednosti  nepokretnosti, na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja  97 02 079 100 187 938 N.

6. Na ovom ročištu putem usmenog javnog nadmetanja, nepokretnosti se ne mogu prodati ispod 75% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti odnosno za iznos manji od 12.385.555,54 dinara.

7. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju-ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju kao i uverenje da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze (važi za sve  učesnike javnog nadmetanja).

8. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci nepokretnosti, zabrana se odnosi i na, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

9. Kupac-najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja (član 111. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji).Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

10.  Prodaja nepokretnosti se vrši u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

11. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave - Filijale Pirot i u dnevnom listu ,,SRPSKI TELEGRAF“.

 

Osoba za kontakt: Vladan Mladenović, telefon: 064/831-45-07

Istaknuto na oglasnoj tabli

Filijale Pirot  09.10. 2019. godine

 

                                                                              DIREKTOR FILIJALE

 

                                                                                       Nataša Krstić