Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Javni oglas za prodaju otpada – starog gvožđa putem prikupljanja pisanih ponuda

Javni oglas za prodaju otpada – starog gvožđa putem prikupljanja pisanih ponuda

Na osnovu Zakona o upravljanju optpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009,88/2010,14/2016 i 95/2018) i Odluke direktora  broj: 000-031-05-02269/2019-3000-22/1 od 31.10.2019. godine, oprodaji neopasnog otpada metala  komisija za sprovođenje postupka prodaje starog gvožđa objavljuje:

Javni oglas za prodaju otpada – starog gvožđa putem prikupljanja pisanih ponuda

1. Podaci o predmetu prodaje:

Prodaje je otpad staro gvožđe od demontiranog starog kotla na lokaciji Poreske uprave filijala Prokuplje.

Kategorija otpada prema Listi kategorije otpada ( Q list): Q16

Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada :20 01 40

Karakter otpada: neopasan

Količina otpada: oko 2 t.

Lokacija na kojoj se nalazi otpad: u dvorištu filijale Prokuplje.

Minimalna početna cena otkupa po jedinici mere otkupa predmetnog otpada: 19,00din  /kg

2. Mesto i način pribavljanja dodatnih informacija:

Preuzimanje  Obrasca  za podnošenje ponuda zainteresovani ponuđači mogu izvršiti  na Internet stranica:www.purs.gov.rs

Neposredan uvid i preuzimanje dokumentacije, neophodne za pripremanje ponude, zainteresovana lica mogu izvršiti, uz prethodnu najavu na telefon 065/8059941 fiksni 027/324 177 lok 212 kontakt osoba Milićević Slobodan, u prostorijama Poreske uprave ul. 21 Srpske Divizije  br.6 ancelarija br. 12 svakog radnog dana u vremenu od 08:00-15:00 časova, do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

 3.   Obaveze ponuđača –kupca

Za realizaciju ugovora ponuđač - kupac je dužan da obezbedi:

-alat za manipulaciju otpadom

-vozila za transport otpada (atestirana u skladu sa propisima);

-merenje na mernom mestu sa vagom za merenje koja poseduje atest;

-utovar i odvoženje starog gvožđa obavlja uz sprovođenje svih mera propisanih zakonom;

-preuzme ukupnu količinu otpada iz tačke 1 ovog  oglasa;

-sve uslove da ne dođe do štete na okolnom zemljištu prilikom utovara i odvoza starog gvožđa;

-da nadokandi eventualnu štetu koju prouzrokuje prilikom  utovara i odvoza.

4. Uslovi za učešće u postupku prikupljanja  pisan eponude i sadržaj pisane ponude

Ponuđač-kupac predmetnog otpada  može biti svako pravno lice ili preduzetnik, koji poseduje dozvolu za sakupljanje, transport, tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje ove vrste otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ili važeći Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa operaterom registrovanim za sakupljanje, transport, tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje ove vrste otpada od nadležnih organa i koji ispunjava sve druge propisane uslove.

Obavezan saržaj ponude:

 I Podaci o podnosiocu ponude:

 -za pravna lica: poslovno ime, adresu i sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj ( PIB ), ime i prezime direktora odnosno lica ovlašćenog za zastupanje, potpis i pečat, kopiju rešenja o upisu u APR ili izvod o registraciji izdat od Agencije za privredne registre.

-za preduzetnike: poslovno ime/ime i prezime preduzetnika, adresu i sedište preduzetnika , matični broj i JMBG građana, njegov potpis i pečat. kopiju rešenja o upisu u registra kod nadležnog organa.

II Ponuda i to:

1.Ponuđenu cenu otkupa otpada starog gvožđa po jedinici mere (din/kg) i ukupnu cenu otkupa za procenjenu težinu otpada-starog gvožđa od.......t sa i bez PDV-a (na ponuđenu cenu kupac plaća PDV ukoliko nije u sistemu PDV-a);

2.Rok (maksimalni) u kom će kupac preuzeti ukupnu količinu otpada (dana)

 III Prilozi dokazi uz ponudu:

1.Kopija izvoda ili rešenja o upisu ponuđača u registar privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) ili drugi odgovarajući registar ( broj i datum).

2.Ovlašćenje, punomoćje za lice koje zastupa ponuđača-kupca u postupku.

3.Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi fotokopije sledećih dozvola: dozvolu za sakupljanje  otpada,  dozvolu za transport otpada, dozvolu za skladištenje otpada ili fotokopiju  jedne integralne dozvole.

Ponuda koja ne sadrži sve navedene elemente i dokaze, neće se uzeti u razmatranje

IV Izjava ponuđač (zastupnika podnosioca ponude)

1.Izjavu da će izvršiti odnošenje neopasnog otpada o svom trošku.

 2,Izjavu kojom se prihvataju svi uslovi iz ovog oglasa i daje saglasnost da isti predstavljaju elemente za zaključenje ugovora o kupoprodaji otpada

V Način i vreme (rok) za dostavljanje pisane ponude

Pisana ponuda podnosi se na Obrascu za podnošenje ponuda –koja se može preuzeti na Internet stranici: www.purs.gov.rs , uz obavezno  dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova iz tačke 4. ovog oglasa.

Ponuda se može dostaviti i na sopstvenom obrascu koji mora da sadrži sve elemente iz Obrasca za podnošenje ponuda, odnosno sve podatke i priloge (dokaze) iz tačke 4. ovog oglasa. Prilozi koje kupac dostavlja mogu biti fotokopije dokumenata. Prodavac zadržava pravo da od kupca traži na uvid originalna dokumenta.

Ponuda mora biti ispisana na srpskom jeziku, čitko, bez precrtavanja i ispravljanja napisanog teksta. Pisana ponuda podnosi se neposredno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u zatvorenoj koverti na adresu:

 Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, filijala Prokuplje ulica 21. Srpske divizije  br. 6 sa naznakom: „Ponuda za otkup starog gvožđa“ – NE OTVARATI

Na  poleđini koverte upisuje se naziv, sedište i adresa ponuđača-kupca

 Ponuđač može podenti samo jednu ponudu.

Ovlašćeni predstavnik ponuđača-kupac dužan je da dostavi overeno punomoćje o prisutvu postupka prodaje.

5. Rok za podnošenje ponuda je 07.11.2019. godine u 12,00 časova

Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne jedna blagovremena ponuda,

Neblagovremene  i neispravne ponude se odbacuju.

6.Vreme rok i mesto održavanja otvaranja ponuda pisanih ponuda

Otvaranje ponuda je javno  i obaviće se komisijski na adresi ulica 21. Srpske divizije  br. 6 Prokuplje.

O otvarnju ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju članovi komisije i prisutni ponuđači, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici.

7.Kriterijum za ocenu ponuda

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je:

-Najviša ponđena cena otkupa po jednici mere otkupa (din/kg).

Ponuđena cena otkupa po jednici mere otkupa (din/kg) ne može biti manja od početne cene za otkup iz tačke 1. oglasa 19,00din/kg.

U slučaju da postoje dve ili više ponuda sa istom cenom, prodavac će prednost dati ponudi onog ponuđača-kupca koji ponudi kraći rok preuzimanja ukupne količine otpada izraženo u danima.

Ukoliko je više ponuđača dostavilo ponudu sa jednakom ponuđenom cenom otkupa i istim rokom preuzimanja postupak će se nastaviti putem javne licitacije.

Sa ponuđačem koji ponudi  najvišu cenu  po kilogramu zaključiće se ugovor koji će se primenjivati 90 dana od dana zaključenja.

Praćenje realizacije ugovora

-Prilikom primopredaje starog gvožđa predstavnici kupca i prodavca, sačiniće i potpisati zapisnik i izvršenoj primopredaji.

-Stvarna količina otpada utvrdiće se na osnovu merenja i biće uneta u obrazac –Dokument o kretanju otpada iz Zakona o upravljanju otpadom, koji kupac popunjava, a overava lice kod prodavca.

Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici Poreske uprave.

 8. Način i rok obaveštavanja učesnika o rezultatima sprovedenog postupka

 Rešenje o izabranom ponuđaču, a u vezi sa predmetom ovog oglasa biće doneto u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda i objavljeno na internet stranici PU. i dostavljeno učesnicima u postupku.

9. Period rok trajanja ugovora o kupoprodaji otpada starog –gvožđa

Ugovor se zaključuje se na period koji je kupac naznačio u ponudi, a maksimum do 90 dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko pravno lice/preduzetnik iz rešenja ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji  otpada u roku od  tri dana, gubi pravo na otkup i staro gvožđe.

10. Dinamika plaćanja ugovorene cene vršiće se u  roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora i primljene fakture.Troškove poreza PDV-snosi kupac ukoliko nije  u sisitemu PDV-A

11.Praćenje realizacije ugovora:

Kupac može početi sa utovarom i odnošenjem starog gvožđa kako je ponudom regulisano. U tom smislu ovlašćeni predstavnici kupca i prodavca sačiniće i potpisati zapisnik o izvršenoj šrimopredaji. Stvarna količina svožđa utvrdiće se na osnovu merenja i bice uneta u obrazac-Dokument o kretanju otpada, koji kupac popunjava, a overava odgovorno lice kod prodavca.

Nadzor nad  utovarom , odvozom, merenjem vršiće se uz prisustvo ovlašćenog predstavnika prodavca.

Vlasništvo prodavca nad otpadom prestaje preuzmanjem istog od strane kupca i predajom odgovarajuće kopije - Dokumenta o kretanju otpadom.

Ovaj oglas se objavljuje na internet stranici poreske uprave : www.purs.gov.rs i oglasnoj tabli filijale Prokuplje.

Kupac je dužan da u svemu postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.